Aarhus Universitets segl

Risikoledelse versus fejl-management: Hvorfor er det vigtigt at kende forskel?

Levering af ydelser i den offentlige sektor indebærer ofte risici. På sundhedsområdet er tilstedeværelsen af risici særligt tydelig. Der er fx altid risici forbundet med behandlingen eller operation af patienter. Risici er stort set uundgåelige i den offentlige servicelevering, mens fejl typisk er uforudsete og kan undgås. I praksis er det svært at undgå fejl, og derfor kan det være svært at adskille risikoledelse fra fejl-management. Den forskel gør Emily Rose Tangsgaard fra Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse og Caroline Fischer fra University of Twente os klogere på i en ny forskningsartikel.

Foto: Nuthawut, Colourbox

Hvad er risikoledelse og fejl-management?

Når ledere bedriver risikoledelse, arbejder de aktivt på at gøre medarbejderne i stand til at reducere negative konsekvenser i risikosituationer med en høj grad af usikkerhed. Det er en proaktiv ledelsesadfærd, fordi den går forud for en eventuel hændelse og har til formål at undgå et uønsket udfald. Fejl-management handler om at håndtere fejl hensigtsmæssigt ved at rette dem og undgå, at de gentager sig. Det er således en reaktiv ledelsesadfærd, der er bagudrettet. Formålet med ledelsesadfærden er at rette op på konsekvenserne af en uønsket hændelse og sikre læring.

Som offentlig leder kan det være nyttigt at kende forskel på de to typer af ledelsesadfærd, da det kan bidrage til en bedre strukturering af arbejdet med risici og eventuelle fejl. Emily Rose Tangsgaard uddyber:

”Det er væsentligt ikke at forveksle risici og fejl. Der er fx altid en risiko ved at operere patienter, fordi der kan opstå komplikationer. Til gengæld er det en fejl, hvis komplikationerne opstår, fordi de kliniske retningslinjer for en given operation ikke er blevet fulgt. Vores forskningsartikel giver en simpel forståelsesramme, som kan hjælpe offentlige ledere med at strukturere arbejdet med risici og eventuelle fejl. Som leder er det nemlig vigtigt at forholde sig til, om man i en given situation arbejder proaktivt, og forsøger at undgå uønskede hændelser, eller om man som leder forholder sig reaktivt til en bestemt hændelse, der skal håndteres.”

At være på forkant og lære af sine fejl

Risikoledelse og fejl-management hænger til en vis grad sammen. Det skyldes, at udfaldet af en risiko godt kan være en fejl. Emily Rose Tangsgaard uddyber:

”Et element af risikoledelse er at facilitere opfølgningsaktiviteter, der har til formål at etablere et overblik over hændelsen og sikre videndeling. I de tilfælde hvor en risiko alligevel munder ud i en fejl, der skal læres af, er der overlap til den del af fejl-management, som omhandler læring og udvikling af nye rutiner. Begge udgør en adaptiv ledelsespraksis, hvor man forsøger at overkomme usikkerheder i fremtidige situationer – netop for at undgå at en risiko bliver til en fejl.”

Koblingen mellem de to typer ledelsesadfærd er illustreret af forfatterne i figuren nedenfor. Figuren viser desuden, at risikoledelse går forud for en eventuel hændelse, mens fejl-management er bagudrettet med henblik på at sikre læring af eventuelle fejl.

Figur: Illustration af forskellen på risikoledelse og fejl-management

At balancere de to typer ledelsesadfærd

Som offentlig leder står man ofte i et dilemma mellem ønsket om at undgå risici, der kan føre til fejl, og ønsket om at være adaptiv og lære af risici og fejl. Det tilsiger, at ledere tilpasser ledelsesadfærd til den specifikke situation. Emily Rose Tangsgaard forklarer:

”Offentlige organisationer er typisk bundet af de lovgivningsmæssige rammer, ressourcerestriktioner og et behov for stabilitet for at kunne lykkes med deres kerneopgave. Det gør dem typisk mindre risikovillige, fordi det kan være forbundet med store omkostninger at innovere, hvis det fører til fejl eller uønskede udfald. Men for at kunne opbygge bæredygtige organisationer, der kan klare sig i omskiftelige omgivelser, er det vigtigt, at ledere tilpasser deres ledelsesadfærd. I nogle situationer kræver det et fokus på at håndtere risici, mens det i andre kræver et fokus på at lære af de fejl, der kan opstå.”

Vil du vide om mere om forskningen i risikoledelse?

I sin ph.d.-afhandling undersøgte Emily Rose Tangsgaard, hvad risikoledelse indebærer, hvordan det udøves af offentlige ledere, og hvordan det påvirker adfærden hos medarbejderne i den offentlige sektor. Det kan du læse mere om her, ligesom du kan finde hendes ph.d.-afhandling her

Bag om studiet

  • Forskningsartiklen er udgivet i tidsskriftet The American Review of Public Administration. Du kan finde studiet her.
  • Emily Rose Tangsgaard er adjunkt ved Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.
  • Caroline Fischer er adjunkt ved University of Twente i Holland.