Aarhus Universitets segl

Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag for Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Der er én vision, som guider alle aktiviteter i Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse: At vi lykkes med at understøtte offentlige ledere i at bedrive ledelse, der adresserer de store samfundsudfordringer og bidrager til at realisere organisationernes målsætninger. Vi arbejder på at realisere visionen igennem tre forbundne aktiviteter. Vi leverer international forskning af høj kvalitet, som bidrager til den generelle videnskabelige viden om offentlig ledelse, og som er vidensgrundlag for at lykkes endnu bedre med offentlig ledelse. Denne viden deler vi – og skaber sammen med – de offentligt ansatte ledere og beslutningstagerne (herunder politikerne). Endelig bestræber vi os på at fremme forskningsbaseret ledelsesudvikling, der er forankret i praksis.

Centerledelsen som ledelsesteam

Som i alle andre (offentlige og private) organisationer kræver opgaveløsningen aktiv ledelse. I centerledelsen går vi til denne opgave som et samlet ledelsesteam, der tager ansvar i fællesskab. Nogle beslutninger tager centerlederen selv og er også umiddelbar personaleleder for ACVA-gruppen (AC-medarbejdere og videnskabelige assistenter). Men langt de fleste beslutninger bliver taget efter drøftelse i ledelsesteamet.

Vi bestræber os på hele tiden at udvikle os som ledelsesteam, så vi bedst muligt kan understøtte opgaveløsningen og centerets øvrige medlemmer. Vi søger aktivt feedback og input fra centerets medlemmer og omgivelser. Inden for det fælles ansvar deler vi ledelsesopgaverne på afstemt vis med et særligt ledelsesansvar for hhv. den specifikke koordinering mellem forskningsprojekterne, forskningsformidlingen og sundhedsområdet. Der er mange (også ud over centerledelsen), der fungerer som tovholdere på samarbejdet med vigtige samarbejdspartnere og/eller bidrager til ledelsesopgaver knyttet til specifikke projekter og prioriteringsområder. Ledelsesudfordringen i dette set-up er bl.a. at finde balancen mellem at give handlerum og opbakning til hver enkelt samtidig med, at centeret som helhed arbejder på at realisere sin vision bedst muligt. Vi er også opmærksomme på at prioritere mellem de mange forskellige potentielle bidrag. Her er hovedkriteriet at skabe størst mulig værdi for vores interessenter blandt ledelsespraktikere og ledelsesforskere gennem viden, ny erkendelse og samarbejde. Vi prioriterer fx oplæg for vigtige beslutningstagere, hvorimod vi siger nej til oplæg for små grupper af frontlinjeledere, medmindre formålet er forskning og/eller samskabelse af viden.

Prioriteringer

En af centerledelsens vigtigste opgaver er altså at prioritere imellem de forskellige måder, hvorpå centeret kan understøtte god offentlig ledelse. Vi bestræber os på at prioritere de opgaver, som har den største potentielle betydning for, at vores forskning kan understøtte udøvelsen af offentlig ledelse, og hvor vi har særlig ekspertise eller kompetencer i forhold til andre aktører. For at sikre størst mulig gennemslagskraft og realisering af centrets vision samarbejder vi med både offentlige organisationer (fx kommuner, regioner og statslige organisationer) og private virksomheder (fx konsulentvirksomheder, der også er med til at bringe forskningsresultaterne ud i praksis) samt internationale forskerkollegaer. Her er udfordringen at undgå at smøre smørret for tyndt ud. Vi prioriterer bevidst – også selvom vi kan blive nødt til at sige nej til relevante arrangementer. Derudover værner vi om vores uvildighed og dermed om tilliden til gyldigheden af vores resultater. Endelig lægger vi stor vægt på at kunne bidrage til aktuelle temaer med bred betydning, fx i form af politikudvikling. Det er afgørende for centeret, at den forskning, der produceres i regi af centeret, lever op til videnskabelige forskningskriterier og internationale kvalitetsstandarder, så den bidrager til den bedste internationale forskning i offentlig ledelse. Desuden skal vi sikre, at centerets aktiviteter dækker relevante emner og interesser i forhold til offentlig ledelse, og at der er sammenhæng mellem relaterede aktiviteter på tværs af institutter og projekter. Derudover skal forskningsporteføljen være relevant for ledelsespraktikere. Endelig skal der være balance mellem vores kapacitet og antallet af projekter, så vi får skabt mest mulig god forskning samtidig med, at vi kan gennemføre vores igangsatte projekter med høj faglig kvalitet.

Centerets kontekst

Centeret er en del af Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og alle vigtige ledelsesbeslutninger afstemmes med institutlederen. Samtidig er centeret et samlingspunkt på tværs af organisatoriske grænser for alle med interesse i at forbedre offentlig ledelse på et forskningsbaseret grundlag. Her er det vigtigt med rummelighed funderet i en fælles grundlæggende forståelse af, hvad der er videnskabelig viden af høj kvalitet. For at have ret til (og ikke kun ret i) vores udsagn som forskere, skal disse netop være baseret på videnskabelig viden af høj kvalitet. I forlængelse heraf er det ikke altid nemt i samspillet med de offentlige organisationer at forene forskerlogik og praktikerlogik, fordi forskningen tilsiger stringente metoder, mens praksis tilsiger løbende tilpasning og kompromisser. Klare aftaler, gensidig respekt og et fælles ønske om robust og relevant viden om offentlig ledelse er ingredienser, der får samarbejdet til at lykkes.

Centeret som fællesskab

Centeret baserer sig på faglig ledelse og sparring, hvor vi i fællesskab søger at forbedre processer og resultater af vores aktiviteter. Det gælder på mange niveauer og i mange former. Det gælder eksempelvis arbejdet på projekter og forskningsprodukter, undervisningsudvikling og deling af viden gennem oplæg og sociale medier. Centerledelsen spiller en central rolle i at udleve de tilstræbte standarder for dette arbejde. Samtidig skal vi i centerledelsen være opmærksomme på, at centerets personalegrupper har forskellige behov for ledelse bl.a. givet forskelle i ansættelsesformer og arbejdsopgaver. Hertil kommer opmærksomheden på at skabe en god arbejdskultur i centeret. Vi er holdspillere og giver stor fleksibilitet til hver enkelt, men til gengæld har vi store forventninger om, at alle bidrager til fællesskabet. Centerledelsens tilgang til ledelse på tværs af personalegrupper er at være tydelig om målsætningerne og rammerne for arbejdet samtidig med, at vi søger at hjælpe med at finde veje til at løse opgaverne bedst muligt. Vi forsøger at understøtte, at alle centermedlemmer kan ”rykke ind i denne ramme” og lykkes med deres selvstændige bidrag.

Lotte Bøgh Andersen i funktionen som centerleder og ansvarlig for forskningsformidlingen

Det er mit overordnede ansvar, at Kong Frederiks Center for Offentlig Ledelse skaber brugbar viden om ledelse. Jeg lykkes, når centeret lykkes. Det sker, når vi sammen skaber ny forskningsviden om ledelse, der bliver brugt i ledelsesudvikling. Det kræver en fælles indsats, og derfor er centerets medlemmer samt offentlige ledere og beslutningstagere mit omdrejningspunkt.

Ansvaret for at fastholde og udvikle centerets overordnede retning er mit, men ledelsesopgaverne er delt mellem de højt kvalificerede mennesker, der udgør centeret. Især de øvrige medlemmer af centerledelsen er meget væsentlige for, at vi lykkes i fællesskab. Jeg forventer af alle, at de er villige til at gøre deres bedste givet rammebetingelserne, og jeg er bevidst om, at det er en krævende indstilling.

Jeg ser det som en stor fordel, at mine samarbejdspartnere kan noget andet end mig selv. Det gælder især de andre medlemmer af centerledelsen. Vores rollefordeling tilsiger, at jeg især fokuserer på målsætningerne og tager de nødvendige konflikter. Centeret er en del af større fællesskaber i form af hhv. Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet og ultimativt hele det danske og internationale samfund. Deres ønsker til centerets prioriteringer er forskellige, og det er mit ansvar at balancere dem med vores egne forståelser af, hvad der skal til for at lykkes. Jeg gør mit bedste for at skabe relevante muligheder for både forskere og praktikere. Det handler om at knytte mennesker sammen og understøtte, at de kan lykkes sammen.

Vi skaber nemlig resultater i et tæt samarbejde mellem forskning og praksis, og jeg er stolt af, at så mange dygtige mennesker og vigtige samarbejdspartnere vil skabe værdi i regi af centeret. Det forpligter i forhold til dels at fastholde det lange, seje træk og dels at undgå at brænde lyset i begge ender hos centermedlemmerne. Det er vigtigt for mig, at vi lykkes i fællesskab, og at alle centermedlemmer har rigtigt gode betingelser for at udvikle sig inden for centerets rammer.

Mine egne første erfaringer som leder fik jeg som leder i Forsvaret, og jeg er stadig reserveofficer. Selvom det er længe siden, at jeg havde det grønne tøj på hver dag, er det en vigtig del af min bagage. Tydelighed og klarhed om begrundelserne for mine beslutninger er fx vigtigt for mig. De retter sig ultimativt mod at sikre, at centeret bidrager til, at offentlig ledelse i endnu højere grad skaber værdi for borgere og samfund på kort og langt sigt. Det kræver, at centerets forskere lykkes med at levere international topforskning, der bliver brugt af offentlige ledere. Det gælder også for mig selv, og jeg får rigtigt meget energi fra mit eget aktive virke som forsker.

Mads Leth Jakobsen i funktionen som vicecenterleder og ansvarlig for forskningskoordineringen

Som vicecenterleder skal jeg have blik for sammenhæng, robusthed og udvikling i både centerledelsen og centeret som helhed. Jeg skal være tæt på centerets aktiviteter for at kunne gøre det. Desuden skal jeg understøtte centerledelsen i at skabe sammenhæng i vores samlede aktiviteter med udgangspunkt i vores portefølje af forskningsprojekter.

Jeg tager således et særligt ansvar for at koordinere centerets forskningsportefølje. Det gør jeg ud fra de fire hensyn, der er nævnt i den generelle del af ledelsesgrundlaget. I mit arbejde med at sikre en forskningsportefølje, der imødekommer disse hensyn, lægger jeg særligt vægt på at etablere relationer med potentielle samarbejdspartnere på tværs af organisationer og faggrænser både inden for og uden for Aarhus Universitet.

At bidrage til sammenhæng, robusthed og udvikling i centeret forudsætter, at jeg har en tæt og løbende kontakt med folk i centeret. Det er vigtigt, at vi kender hinanden og føler os trygge ved at snakke om både det, der er udfordrende, og det vi kan forbedre. Som jeg ser det, er det også et vigtigt grundlag for, at vi hver især kan tage ansvar for vores arbejdsopgaver og skabe en god fælles arbejdsplads. Jeg vil derfor også bestræbe mig på at være i løbende kontakt med folk i centeret på tværs af stillingskategorier. Samtidig vil jeg i forhold til centerledelsen forsøge at være et ”eksternt” blik indefra på, hvorvidt vi i vores praksis faktisk understøtter et sammenhængende og robust center i udvikling.

Jeg er både som forsker- og underviserkollega og som leder drevet af en række overbevisninger. For det første er det enormt vigtigt for mig, at videnskab i bund og grund handler om nysgerrighed og ydmyghed over for vores eksisterende viden. Viden er aldrig sikker eller endelig. For det andet lægger jeg vægt på, at vi i vores forskning altid prøver at se vores resultater i en større sammenhæng. “Hvordan hænger det sammen?” er et helt central spørgsmål for mig. Endelig er det vigtigt for mig, at vi som mennesker og kollegaer har et stort ansvar for hinanden og vores fælles rammer. Det gælder særligt os med lederroller. I sidste ende må vi dog selv tage ansvaret på os i forhold til, hvordan vi skaber retning og mening i vores (arbejds-)liv. Det er også baggrunden for, at jeg har taget en coachuddannelse, der netop handler om gennem samtaler at hjælpe mennesker med at tage ansvar.

Jeg har i mit arbejde tre centrale opgaver: At bidrage med videnskabelig om disse fænomener, at undervise i disse samt være en del af ledelsen i centeret. Alle tre opgaver bidrager til at tilfredsstille min nysgerrighed, og de gør samtidig min løsning af hver enkelt opgave bedre. På den måde føler jeg mig meget privilegeret. Samtidig er det dog vigtigt, at en opgave ikke fortrænger en anden opgave i et større omfang. Konkret forventer jeg en løbende udfordring med, at undervisning og ledelse vil kunne fortrænge min egen forskning. Dette vil jeg være meget opmærksom på og forsøge at undgå. Det giver sig udtryk i, at jeg i kortere perioder vil fokusere fuldt ud på forskningen på et skriverefugium.

Christian Bøtcher Jacobsen i funktionen som ansvarlig for ledelse på sundhedsområdet

Jeg er ansvarlig for centerets virke på sundhedsområdet, og jeg arbejder tæt sammen med centerets øvrige ledelse for at sikre, at der er kendskab, sammenhæng og synergi mellem sundhedsområdet og centerets øvrige aktiviteter. Mit udgangspunkt er, at de ledelsesmæssige problemstillinger i sundhedsvæsenet i langt overvejende grad er de samme som i den offentlige sektor i øvrigt. Samtidig er det en styrke for centeret, at der er mulighed for et særskilt fokus på de særlige forhold i sundhedsvæsenet.

Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden muliggør markante forskningsprojekter i samarbejde med sundhedsvæsenet på tværs af stat, regioner og kommuner. Min ambition er, at vi bidrager med viden af høj kvalitet, som er relevant for det internationale forskningsmiljø, og som samtidig bidrager til at håndtere presserende problemstillinger ved ledelse i sundhedsvæsenet. Forskning i sundhedsledelse sker mange andre steder på tværs af discipliner og grænser, og jeg arbejder derfor for at udnytte de muligheder, der ligger i samarbejdet med andre forskningsmiljøer både nationalt og internationalt.

Det er vigtigt for mig, at vores aktiviteter laves i samspil med praksis. Det er afgørende for, at centerets aktiviteter er direkte relevante for at understøtte ledelse i sundhedsvæsenet og samtidig for den offentlige sektor i bredere forstand. Jeg prioriterer at deltage i præsentationer, debatter og diskussioner med nyhedsmedier og på konferencer for at være tilstede sammen med sundhedsvæsenets centrale aktører. Jeg er ansvarlig for sundhedsområdet, og i den funktion viser jeg samtidig hele centeret frem, når jeg er ude. Jeg forsøger også at bringe omgivelsernes positive reaktioner tilbage til centerets ansatte, som er mindre ude, end jeg er. Jeg er opmærksom på at være tydelig for centerets ansatte og arbejder på at gøre mine forventninger klare for andre. Jeg gør meget ud af at give konkret anerkendelse og opmærksomhed, når andre gør et vigtigt stykke arbejde for centeret. Det er vigtigt for mig, at der i centeret er tryghed til, at man tør sige sin mening, at man tør stille spørgsmål, og at man tør lægge problemer frem, så vi kan få dem løst.

Jeg har nemt ved at samarbejde, og så længe der indgås klare aftaler, har jeg nemt ved at give og tage opgaver med hensyntagen til, hvad der er bedst for opgaven. Forskning bliver i min forståelse bedre gennem samarbejde, og det fordrer, at vi går til opgaven som et hold. Som en af de mest erfarne i centeret er det min rolle at dele erfaringer og skabe muligheder for især yngre kollegaer.

Forståelsen af mig selv som forsker er integreret i min forståelse af mig som leder. Jeg er opmærksom på min rolle som ansat på Institut for Statskundskab, og at jeg bruger hovedparten af min tid på opgaver relateret til forskning og undervisning. Flere andre forskere på instituttet forsker i sundhedsområdet, og jeg vil arbejde for, at vi udnytter de muligheder, der ligger i at samarbejde. Jeg ser min forskningsfaglighed som udgangspunkt for at kvalificere mit ledelsesarbejde, når jeg træffer beslutninger og kommunikerer med centrets medlemmer. Jeg tror også på, at deres tiltro til mig som leder i centeret hviler på mit udgangspunkt som forsker, og at jeg i min nuværende stilling skal fastholde et højt fagligt niveau for at være den bedst mulige leder.