Aarhus Universitets segl

Risikoledelse i den offentlige sektor

Baggrund for projektet

Der er et stigende fokus på risici i forbindelse med leveringen af velfærdsydelser i den offentlige sektor. Det afspejler en erkendelse af, at der ofte ikke er entydigt rigtige eller forkerte svar på de udfordringer, som medarbejdere står over for i mødet med borgere.

Det kan eksempelvis være en læge, der skal stille en diagnose og lægge en plan på baggrund af forskellige prøvesvar og udsagn fra en patient, som potentielt kan være modstridende. Det kan være en socialrådgiver, som skal indstille, om der skal iværksættes foranstaltninger i en sag, hvor der er mistanke om omsorgssvigt af et barn. Fællesnævneren for disse to eksempler er, at de repræsenterer risikable situationer, hvor medarbejderes beslutninger beror på den (begrænsede) information de har til rådighed, deres faglige viden, erfaring og skønsudøvelse. Det er risikable situationer, fordi der er usikkerhed omkring konsekvenserne af beslutningerne. Bliver patientens knæ bedre efter operationen? Hvad hvis barnet bliver misbrugt, men ikke fjernes? Hvad hvis barnet ikke bliver misbrugt, men fjernes fra sine forældre? Ofte er der ikke klare svar, når medarbejdere træffer beslutninger i komplekse sager, der involverer borgere. Der ligger en skønsmæssig vurdering bag, hvor medarbejdere blandt andet trækker på deres faglige viden og erfaring.

Fokus i dette projekt er på risikoledelse. Nærmere bestemt, hvordan offentlige ledere håndterer medarbejdernes skøn i situationer, hvor der er usikkerhed omkring konsekvenserne af en beslutning, som har betydning for borgeren.

Projektets formål og undersøgelsesmetode

Formålet med forskningsprojektet er at tilvejebringe viden om, hvad risikoledelse indebærer, hvordan det udøves af offentlige ledere, og hvordan det påvirker adfærden hos medarbejderne i den offentlige sektor.

Projektet sammenligner sundhedssektoren og socialområdet, som udgør de to største velfærdsområder i Danmark. Det er velfærdsområder, hvor der 1) er meget på spil for borgerne, 2) er synlige risici, og 3) medarbejderne har en høj grad af skønsudøvelse i deres opgavevaretagelse.

Projektet trækker på psykologiske indsigter om menneskers adfærd i risikable situationer med usikkerhed, som kobles med viden om ledelse og medarbejderadfærd i offentlige organisationer.

Projektet bygger på forskellige kvalitative og kvantitative undersøgelsesmetoder som observationer, interviews og surveyeksperimenter. På baggrund af disse data belyser projektet følgende spørgsmål:

  • Hvad er risikoledelse i den offentlige sektor?
  • Hvordan udøves risikoledelse i den offentlige sektor?
  • Hvordan påvirker risikoledelse medarbejderadfærd i den offentlige sektor?

Yderligere information om projektet

Projektet ledes og gennemføres af ph.d.studerende Emily Tangsgaard, som kan kontaktes på ertc@ps.au.dk.
Anne Mette Kjeldsen er hovedvejleder, og Søren Serritzlew er bivejleder. Projektets resultater præsenteres løbende på konferencer og i videnskabelige tidsskrifter.