Aarhus Universitets segl

Ledelse i et kønsperspektiv

Baggrund for projektet

Mange offentlige organisationer oplever et stort pres for at nå mere med færre ressourcer. Det er en væsentlig udfordring, men en del af løsningen kan formentlig findes i ledelsen af medarbejderne.

Vi kender nok alle nogen, der med glæde giver den en ekstra skalle for at gøre et godt stykke arbejde – og ligeledes nogen, der kun gør det absolut nødvendige. Eksisterende forskning har vist, at medarbejdernes opfattelse af den ledelse, der udøves, ofte har stor betydning for medarbejdernes motivation. Det ses ligeledes, at medarbejdere med høj medarbejdermotivation præsterer bedre.

Imidlertid er det dog ikke nødvendigvis sådan, at alle medarbejdere motiveres af den samme ledelse. Flere studier, både internationalt og i Danmark, peger på, at kvinder og mænd adskiller sig i graden af samhørighed og egenrådighed. Der er således grund til at tro, at nogle slags ledelsesadfærd ligger tættere op af mandlige karakteristika, mens andre ligger tættere op af kvindelige karakteristika.

Samtidig har eksisterende forskning også vist, at mennesker, der ligner hinanden er mere tilbøjelige til at være forenelige, have fælles sociale netværk, ens forventninger og gensidig tillid. Ligheder - herunder samme køn (”kønskongruens”) – har også vist sig at kunne øge den gensidige forståelse og accept.

Den eksisterende forskning om køn og ledelse har i høj grad fokuseret på, hvilken betydning disse kønsforskelle har for lederens ledelsesadfærd. Mandlige og kvindelige ledere viser sig ofte at udøve forskellige former for ledelsesadfærd. Imidlertid mangler der viden om, hvorvidt kønsforskellene også har betydning for, hvilken ledelse, der motiverer medarbejderne mest.

Projektets formål

Projektets formål er at undersøge betydningen af køn i et ledelsesperspektiv, med fokus på transformations- og transaktionsledelse.

Modsat meget andet forskning om køn og ledelse, er fokus i dette projekt på medarbejderens køn samt kombinationen mellem medarbejderens og lederens køn.

Konkret vil projektet belyse nedenstående spørgsmål:

  • Hvad betyder medarbejderes køn for effekten af ledelse?
  • Hvad betyder kønskongruens for effekten af ledelse og ledelsestræning?
  • Hvad betyder kønskongruens for medarbejderes lederpræferencer?

Projektets undersøgelsesmetode

Projektet bygger på data fra felteksperimentet LEAP, et surveyeksperiment samt en spørgeskemaundersøgelse. Projektets empiriske genstandsfelt er primært gymnasiesektoren.

Yderligere information om projektet

Projektet ledes af ph.d.-studerende Trine Høj Fjendbo, som kan kontaktes på følgende mail: fjendbo@ps.au.dk.