Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ledelsesgrundlag

Ledelsesgrundlag for Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse

Der er én vision, som guider alle aktiviteter i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse: At vi lykkes med at understøtte offentlige ledere i at bedrive ledelse, der bidrager til at realisere organisationernes målsætninger. Vi realiserer visionen igennem tre forbundne aktiviteter. Vi leverer international forskning af høj kvalitet, som bidrager til den generelle videnskabelige viden om offentlig ledelse, og som er vidensgrundlag for at lykkes endnu bedre med offentlig ledelse. Denne viden deler vi – og skaber sammen med – de offentlige ledere og beslutningstagere. Endelig bidrager vi til ledelsesudvikling og ledelsesuddannelse, der bringer den forsknings- og praksisbaserede viden i spil.

Som i alle andre (offentlige og private) organisationer kræver opgaveløsningen aktiv ledelse. I centerledelsen går vi til denne opgave som et samlet ledelsesteam, der tager ansvar i fællesskab. Vi bestræber os på hele tiden at udvikle os som ledelsesteam, så vi bedst muligt kan understøtte opgaveløsningen og centerets øvrige medlemmer. Vi søger aktivt feedback og input fra centerets medlemmer og omgivelser. Inden for det fælles ansvar deler vi ledelsesopgaverne på afstemt vis med et særligt ledelsesansvar for hhv. ledelsesforskning, ledelsesudvikling, eksterne relationer og sundhedsområdet. Der er mange (også ud over centerledelsen), der fungerer som tovholdere på samarbejdet med vigtige samarbejdspartnere og/eller bidrager til ledelsesopgaver knyttet til specifikke projekter og satsningsområder. Det gælder fx ledelsescenterets bidrag til den fællesoffentlige ledelsesevaluering. Ledelsesudfordringen i dette set-up er bl.a. at finde balancen mellem at give handlerum og opbakning til hver enkelt samtidig med, at centeret som helhed arbejder på at realisere sin vision bedst muligt.

Centeret er en del af Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, og alle vigtige ledelsesbeslutninger afstemmes med institutlederen. Samtidig er centeret et samlingspunkt på tværs af organisatoriske grænser for alle med interesse i at forbedre offentlig ledelse på et forskningsbaseret grundlag. Her er det vigtigt med rummelighed funderet i en fælles grundlæggende forståelse af, hvad der er videnskabelig viden af høj kvalitet. For at have ret til (og ikke kun ret i) vores udsagn som forskere, skal disse netop være baseret på videnskabelig viden af høj kvalitet. I forlængelse heraf er det ikke altid nemt i samspillet med de offentlige organisationer at forene forskerlogik og praktikerlogik, fordi forskningen tilsiger stringente metoder, mens praksis tilsiger løbende tilpasning og kompromisser. Klare aftaler, gensidig respekt og et fælles ønske om robust og relevant viden om offentlig ledelse er ingredienser, der får samarbejdet til at lykkes.

En af centerledelsens vigtigste opgaver er at prioritere imellem de forskellige måder, hvorpå centeret kan understøtte god offentlig ledelse. Vi bestræber os på at prioritere de opgaver, som har den største potentielle betydning for, at vores forskning kan understøtte udøvelsen af offentlig ledelse, og hvor vi har særlig ekspertise eller kompetencer i forhold til andre aktører. For at sikre størst mulig gennemslagskraft og realisering af centrets vision samarbejder vi med både offentlige organisationer (fx kommuner, regioner og statslige organisationer) og private virksomheder (fx konsulentvirksomheder, der også er med til at bringe forskningsresultaterne ud i praksis) samt internationale forskerkollegaer. Her er udfordringen at undgå at smøre smørret for tyndt ud. Vi prioriterer bevidst – også selvom vi kan blive nødt til at sige nej til relevante arrangementer. Derudover værner vi om vores uvildighed og dermed om tilliden til gyldigheden af vores resultater. Endelig lægger vi stor vægt på at kunne bidrage til aktuelle temaer med bred betydning, fx i form af politikudvikling.

Centeret baserer sig på faglig ledelse og sparring, hvor vi i fællesskab søger at forbedre processer og resultater af vores aktiviteter. Det gælder på mange niveauer og i mange former. Det gælder eksempelvis arbejdet på projekter og forskningsprodukter, undervisningsudvikling og deling af viden gennem oplæg og sociale medier. Centerledelsen spiller en central rolle i at udleve de tilstræbte standarder for dette arbejde. Samtidig skal vi i centerledelsen være opmærksomme på, at centerets personalegrupper har forskellige behov for ledelse bl.a. givet forskelle i ansættelsesformer og arbejdsopgaver. Hertil kommer opmærksomheden på at skabe en god arbejdskultur i centeret. Vi er holdspillere og giver stor fleksibilitet til hver enkelt, men til gengæld har vi store forventninger om, at alle bidrager til fællesskabet. Centerledelsens tilgang til ledelse på tværs af personalegrupper er at være tydelig om målsætningerne og rammerne for arbejdet samtidig med, at vi søger at hjælpe med at finde veje til at løse opgaverne bedst muligt.

Lotte Bøgh Andersen i funktionen som centerleder

Det er mit overordnede ansvar, at Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse skaber brugbar viden om ledelse. Jeg lykkes, når centeret lykkes. Det sker, når vi sammen skaber ny forskningsviden om ledelse, der bliver brugt i ledelsesudvikling og -undervisning. Det kræver en fælles indsats, og derfor er centerets medlemmer samt offentlige ledere og beslutningstagere mit omdrejningspunkt.

Ansvaret for at fastholde og udvikle centerets overordnede retning er mit, men ledelsesopgaverne er delt mellem de højt kvalificerede mennesker, der udgør centeret. Især de øvrige medlemmer af centerledelsen er meget væsentlige for, at vi lykkes i fællesskab. Jeg forventer af alle, at de er villige til at gøre deres bedste givet rammebetingelserne, og jeg er bevidst om, at det er en krævende indstilling.

Jeg deltager selv aktivt i undervisning, forskning og formidling og gør mit bedste for at inspirere – samtidig med, at jeg værdsætter inspirationen fra andre. Jeg ser forskning, formidling og undervisning som en samlet opgave for centret og accepterer ikke nedprioritering af nogen af delene.

Jeg ser det som en stor fordel, at mine samarbejdspartnere kan noget andet end mig selv. Det gælder især de andre medlemmer af centerledelsen. Vores rollefordeling tilsiger, at jeg især fokuserer på målsætningerne og tager de nødvendige konflikter. Vi har alle respekt for, at centeret er en del af større fællesskaber i form af hhv. Institut for Statskundskab, Aarhus BSS, Aarhus Universitet og ultimativt hele det danske og internationale samfund. Deres ønsker til centerets prioriteringer er forskellige, og det er mit ansvar at balancere dem med vores egne forståelser af, hvad der skal til for at lykkes.

Jeg ser mig selv som garant for, at vi i centeret når vores målsætninger. Jeg forsøger at skabe begejstring og energi, fordi vores formål er så ultimativt vigtigt. De konkrete resultater skabes i et tæt samarbejde mellem forskere og praktikere, og jeg er stolt af, at så mange dygtige mennesker og vigtige samarbejdspartnere vil skabe værdi i regi af centeret. Det forpligter i forhold til dels at fastholde det lange, seje træk og dels at undgå at brænde lyset i begge ender hos centermedlemmerne.

Tydelighed og klarhed om begrundelserne for mine beslutninger er vigtigt for mig. De retter sig ultimativt mod at sikre, at centeret bidrager til, at offentlig ledelse i endnu højere grad skaber værdi for borgere og samfund på kort og langt sigt. Det kræver, at centerets forskere lykkes med at levere international topforskning, der bliver brugt af offentlige ledere. Jeg håber, at begge parter ser mig som en leder, der bidrager til deres udvikling, ledelse og resultatskabelse.

Mads Leth Jakobsen i funktionen som vicecenterleder og ansvarlig for forskningen

Som vicecenterleder skal jeg have blik for sammenhæng, robusthed og udvikling i både centerledelsen og centeret som helhed. Jeg skal være tæt på centerets aktiviteter for at kunne gøre det. Desuden skal jeg understøtte centerledelsen i at skabe sammenhæng i vores samlede aktiviteter med udgangspunkt i vores portefølje af forskningsprojekter.

Jeg tager således et særligt ansvar for at koordinere centerets forskningsportefølje. Det gør jeg ud fra tre hensyn. Det er (1) afgørende for centeret, at den forskning, der produceres i regi af centeret, lever op til videnskabelige forskningskriterier og internationale kvalitetsstandarder, så den bidrager til den bedste internationale forskning i offentlig ledelse. Desuden skal vi sikre, at (2) centerets aktiviteter dækker relevante emner og interesser i forhold til offentlig ledelse, og at der er sammenhæng mellem relaterede aktiviteter på tværs af institutter og projekter. Endelig bidrager jeg til at udforme forskningsporteføljen, så (3) der er en høj grad af relevans for ledelsespraktikere.

I mit arbejde med at sikre en forskningsportefølje, der imødekommer disse hensyn, lægger jeg særligt vægt på at etablere relationer med potentielle samarbejdspartnere på tværs af organisationer og faggrænser både inden for og uden for Aarhus Universitet. Samtidig understøtter jeg centerets samlede forskningsindsats ved at arbejde for, at det bliver tydeligt for alle, at centeret prioriterer internationale netværk. Det gør jeg ved selv at deltage i forskningsnetværk på området og ved at understøtte mulighederne for internationale besøg her og i udlandet.

At bidrage til sammenhæng, robusthed og udvikling i centeret forudsætter, at jeg har en tæt og løbende kontakt med folk i centeret. Det er vigtigt, at vi kender hinanden og føler os trygge ved at snakke om både det, der er udfordrende, og det vi kan forbedre. Som jeg ser det, er det også et vigtigt grundlag for, at vi hver især kan tage ansvar for vores arbejdsopgaver og skabe en god fælles arbejdsplads. Jeg vil derfor også bestræbe mig på at være i løbende kontakt med folk i centeret på tværs af stillingskategorier. Samtidig vil jeg i forhold til centerledelsen forsøge at være et ”eksternt” blik indefra på, hvorvidt vi i vores praksis faktisk understøtter et sammenhængende og robust center i udvikling.

Personligt er jeg drevet af en stor nysgerrighed på offentlig ledelse og styring. Jeg har i mit arbejde tre centrale opgaver: At bidrage med videnskabelig om disse fænomener, at undervise i disse samt være en del af ledelsen i centeret. Alle tre opgaver bidrager til at tilfredsstille min nysgerrighed, og de gør samtidig min løsning af hver enkelt opgave bedre. På den måde føler jeg mig meget privilegeret. Samtidig er det dog vigtigt, at en opgave ikke fortrænger en anden opgave i et større omfang. Konkret forventer jeg en løbende udfordring med, at undervisning og ledelse vil kunne fortrænge min egen forskning. Dette vil jeg være meget opmærksom på og forsøge at undgå. Det giver sig udtryk i, at jeg i kortere perioder vil fokusere fuldt ud på forskningen på et skriverefugium.

Anne Mette Kjeldsen – ansvarlig for ledelsesudvikling og AU uddannelsesansvarlig for FMOL uddannelsen

Som forsker og underviser i offentlig ledelse og forvaltning er jeg optaget af at bringe videnskabelig viden ud i alle grene af den offentlige sektor, hvor den for alvor kan skabe værdi. Mødet mellem forskning og praksis er netop det, der forener mine to ledelseskasketter: At være ledelsesudviklingsansvarlig i centeret og at være Aarhus BSS uddannelsesansvarlige for den Fleksible Masteruddannelse i Offentlig Ledelse (FMOL). Det er et varemærke og erklæret mål både i ledelsescenteret og på FMOL uddannelsen, at vores undervisning og ledelsestræning i offentlig ledelse er forskningsbaseret på højeste niveau samtidig med, at den i kraft af modtagernes aktive deltagelse og input er praksisrelevant. Det er jeg garant for nu og fremadrettet.

God og anvendelig ledelsesudvikling- og uddannelse sker i min optik bedst med respekt for vilkårene i forskellige organisationer og blandt forskellige deltagergrupper. Ledelsescenteret og FMOL uddannelsen hviler på et tværfagligt grundlag, som jeg er opmærksom på at værne om og sikre trives. Det indebærer at være kulturbærende ift. anerkendelse af forskellige faglige traditioner og didaktiske metoder. God offentlig ledelse udvikles netop, når vi trækker på hinandens styrker og opvejer for svagheder. Jeg strækker mig langt for at finde kompromisser, der sikrer den bedst mulige udvikling og uddannelse i offentlig ledelse. Gennem min egen undervisning bestræber jeg mig på at være rollemodel – jeg sætter barren højt, hvad angår pædagogik og indhold, ligesom jeg også går forrest i at dele erfaringer og velafprøvet materiale. Det samme forventer jeg af alle mine kollegaer således, at de studerende oplever sammenhængende uddannelser og udviklingsforløb, hvor deres læring er i fokus.

Forskningsbaseret undervisning på højt niveau leveres kun, når dygtige og aktive forskere underviser. Derfor er jeg meget opmærksom på at skaffe mig tid og rum til at bidrage til den nationale og internationale forskningsdagsorden i offentlig ledelse. I forlængelse heraf er det vigtigt for mig, at der er balance mellem mine ledelses-, undervisnings- og forskningsopgaver, men jeg må også indrømme, at det er på disse balancer, at jeg til stadighed selv er mest udfordret.

Som person er jeg meget samarbejdsorienteret, og jeg nyder at løse forsknings- og undervisningsopgaver i fællesskab med kollegaer. Som ansvarlig for ledelsesudvikling- og uddannelse er jeg meget afhængig af de enkelte undervisere, forskningsprojektledere og organisationskonsulenter for at kunne lykkedes med opgaven. Det er mit ansvar at sikre, at der sker den nødvendige videndeling og opsamling af læring på tværs ift., hvordan ledelsesudvikling skabes og sætter varige aftryk. Samtidig er det også helt afgørende, at der er et velfungerende samarbejde med vores eksterne partnere i de enkelte udviklingsforløb og uddannelser. Jeg lægger her vægt på ærlighed og på, at der tones rent flag ift. behov og barrierer. Jeg er selv meget direkte i min kommunikation, og jeg oplever, at det letter samarbejdet, skaber større troværdighed og et mere solidt fundament for gode partnerskaber.

Som ansvarlig for ledelsesudvikling- og uddannelse er jeg med til at tegne rammerne for de forskellige formelle uddannelsesforløb, vi bidrager til, og gennem den daglige drift sikre, at underviserne kan fokusere på det væsentlige: at levere den bedste undervisning i offentlig ledelse. Det er dog også en af mine vigtigste opgaver at gribe ind, når noget lykkedes mindre godt for, at vi fremadrettet kan sikre kvaliteten i den uddannelse og træning, vi leverer. Af natur er jeg ikke konfliktsøgende men meget løsningsorienteret, når konflikterne opstår. Det at turde tage livtag med gode kollegaers undervisning, levere konstruktiv feedback gennem åben dialog og håndtere påkrævede videregivelse af undervisningsopgaver er klart den sværeste del af mine ledelsesopgaver. Her øver jeg mig stadig med god sparring fra mere erfarne lederkollegaer.

God ledelse fra min side er ikke kun, når vi har tilfredse studerende og deltagere på vores ledelsestrænings-forløb. Det er, når de rykker sig fagligt, får udfordret deres antagelser og får praksisrelevante aha-oplevelser, som skaber bedre offentlig ledelse. Det er i sidste ende det, jeg og vi har som det væsentligste formål.

Christian Bøtcher Jacobsen i funktionen som ansvarlig for sundhedssatsningen

Som ansvarlig for sundhedssatsningen skal jeg sikre, at centerets tre aktiviteter udfoldes bedst muligt inden for sundhedsområdet. Jeg arbejder tæt sammen med centerets øvrige ledelse for at sikre, at der er kendskab, sammenhæng og synergi mellem sundhedsområdet og centerets øvrige aktiviteter. Mit udgangspunkt er, at de ledelsesmæssige problemstillinger i sundhedsvæsenet i langt overvejende grad er de samme som i den offentlige sektor i øvrigt. Samtidig er det en styrke for centeret, at der er mulighed for et særskilt fokus på de særlige forhold, der kendetegner sundhedsvæsenet.

Sundhedssatsningen bidrager til centerets samlede vision, fordi bevillingen fra Novo Nordisk Fonden muliggør markante forskningsprojekter i samarbejde med sundhedsvæsenet på tværs af stat, regioner og kommuner. Ambitionen er at bidrage med viden af høj kvalitet, som er relevant for det internationale forskningsmiljø. Det sker gennem prioriterede og markante forskningsaktiviteter, som bidrager på udvalgte problemstillinger ved ledelse i sundhedsvæsenet. Forskning i sundhedsledelse sker mange andre steder på tværs af discipliner og grænser, og jeg vil derfor forsøge at udnytte de muligheder, der ligger i samarbejdet med andre forskningsmiljøer både nationalt og internationalt.

Det er vigtigt for mig, at vores aktiviteter laves i samspil med praksis. Det er afgørende for, at centerets aktiviteter er direkte relevante for at understøtte ledelse i sundhedsvæsenet og samtidig for den offentlige sektor i bredere forstand. En prioritet for mig er at udvide mit netværk på sundhedsområdet både nationalt og internationalt i de kommende år, så jeg kan få bedre adgang til at sikre ressourcer og projekter. Jeg prioriterer derfor at deltage i præsentationer, debatter og diskussioner med nyhedsmedier og på konferencer for at være tilstede sammen med sundhedsvæsenets centrale aktører. Jeg er ansvarlig for sundhedsområdet, og i den funktion viser jeg samtidig hele centeret frem, når jeg er ude. Jeg forsøger også at bringe omgivelsernes positive reaktioner tilbage til centerets ansatte, som er mindre ude, end jeg er. Jeg er opmærksom på at være tydelig for centerets ansatte og arbejder på at gøre mine forventninger klare for andre. Jeg gør meget ud af at give konkret anerkendelse og opmærksomhed, når andre gør et vigtigt stykke arbejde for centeret. Det er vigtigt for mig, at der i centeret er tryghed til, at man tør sige sin mening, at man tør stille spørgsmål, og at man tør lægge problemer frem, så vi kan få dem løst.

Jeg har nemt ved at samarbejde, og så længe der indgås klare aftaler, har jeg nemt ved at give og tage opgaver med hensyntagen til, hvad der er bedst for opgaven. Forskning bliver i min forståelse bedre gennem samarbejde, og det fordrer, at vi går til opgaven som et hold. Som en af de mest erfarne i centeret er det min rolle at dele erfaringer og skabe muligheder for især yngre kollegaer. Som tidligere vicecenterleder har jeg opnået ledelseserfaring og stort kendskab til centeret, men jeg er stadig forholdsvis ny leder, og jeg er opmærksom på, at jeg i rollen som ansvarlig for sundhedsledelsessatsningen også skal konsolidere mig i rollen.

Forståelsen af mig selv som forsker er integreret i min forståelse af mig som leder. Jeg er opmærksom på min rolle som ansat på Institut for Statskundskab, og at jeg bruger hovedparten af min tid på opgaver relateret til forskning og undervisning. Flere andre forskere på instituttet forsker i sundhedsområdet, og jeg vil arbejde for, at vi udnytter de muligheder, der ligger i at samarbejde på tværs af disse stærke faglige miljøer. Jeg ser min forskningsfaglighed som udgangspunkt for at kvalificere mit ledelsesarbejde, når jeg træffer beslutninger og kommunikerer med centrets medlemmer. Jeg tror også på, at deres tiltro til mig som leder i centeret hviler på mit udgangspunkt som forsker, og at jeg i min nuværende stilling skal fastholde et højt fagligt niveau for at være den bedst mulige leder.