Om LEAP-projektet

Projektets overordnede problemstilling er, hvordan ledelsestræning påvirker ledelsesadfærd, og hvordan ledelsesadfærden påvirker organisatorisk performance.

Eksperimentelt design

Det undersøges i et eksperimentelt design, hvor institutionsledere fra såvel private som offentlige organisationer tilbydes muligheden for at få systematisk ledelsestræning. Når lederne har tilmeldt sig projektet, bliver de fordelt på hhv. grupper a 25 personer, der får ledelsestræning i et år, og en kontrolgruppe.

Det første spørgsmål er, om ledelsestræningen har betydning for den gennemførte daglige ledelse (jf. både ledere og medarbejdere, som bliver spurgt før og efter kurset).

Næste spørgsmål er, om variationen i ledelsesadfærd (mellem ledere, der får ledelsestræning, og ledere i kontrolgruppen) har betydning for organisationens målopnåelse. Det kan vi fx følge via registerinformationer. Ledelsestræningen fokuserer på forskellige ledelsestilgange, der har vist sig at have positive effekter på lederes evne til at opnå gode resultater.

Praktisk tilrettelæggelse - deltagere og undervisning

Mere specifikt gennemføres undersøgelsen ved at fordele 720 ledere fra gymnasier, SKAT, grundskoler, daginstitutioner og bankfilialer tilfældigt i fire hold. Deltagere på tre af holdene får i løbet af et år træning i ledelsestilgange af førende eksperter med solid undervisningserfaring på de pågældende områder og gode deltagerevalueringer fra den fleksible master i offentlig ledelse. Kurset er gratis, ligesom transport og forplejning dækkes. Undervisningen foregår lokalt i grupper af ca. 25 ledere for at minimere transporttid for deltagerne. Kurset indebærer i alt fire dages tilstedeværelse kombineret med løbende sparring mellem deltager og underviser samt internt mellem deltagerne. Kurset kan godskrives som et modul på den fleksible master i offentlig ledelse og har en værdi af ca. 20.000 kr. pr. deltager.

Udbyttet for deltagerne er udvikling af deres personlige ledelse i samspil med både eksperter og de øvrige deltagere. Lederne skal på deres side bidrage med deres eget tidsforbrug til kurset samt understøtte undersøgelsen af medarbejderne, der vil bidrage til at give lederne ledelsesmæssig feedback i slutningen af projektet.

De deltagende ledere skal acceptere, at det er tilfældigt, om de vil tilhøre de 75%, som vil modtage ledelsestræning, eller kontrolgruppen. Sidstnævnte vil ikke modtage ledelsestræning, men alle deltagende ledere vil få feedback på deres ledelsesmæssige indsats. Feedbacken vil understøtte lederens udvikling, idet den vil belyse den enkelte leders indsats samt medarbejdernes reaktioner herpå. Det handler især om medarbejdernes motivation, forebyggelse af sygefravær og kvaliteten af de leverede ydelser.