Public sector consultancy

Research funding evaluation

DEA Competitive funding

On behalf of DEA CFA carries out a study of research funding with a specific emphasis on the balance between concentration and diversity. Based on a literature review and a theoretical discussion of competition in science the study will empirically examine the concentration of external research funding at the level of individual/research groups as well as at the level of fields and specialties. The project aims to improve our general knowledge of the consequences of increased use of competitive funding mechanisms. From this outset the project will initiate and inform both general and specific science policy discussions regarding funding mechanisms and priority setting.     
Project leader: Kaare Aagaard
Project participants: Jesper W. Schneider, Carter Bloch, Jens Peter Andersen, Alexander Kladakis

Effects of participation in EU framework programmes for research

Styrelsen for Forskning og Innovation offentliggjorde i september 2015 en rapport, der beskriver effekten af den danske deltagelse i EU’s 6. og 7. rammeprogrammer for forskning (FP6 og FP7). Rapporten består af en række forskellige analyser, bl.a. en bibliometrisk analyse af gennemslagskraften af danske videnskabelige publikationer knyttet til projekter finansieret af FP6 og FP7. Den bibliometriske analyse er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse.

Rekvirent: Styrelsen for Forskning og Innovation

Rapport: Effects of participation in EU framework programmes for research and technological development – for researchers, institutions and private companies in Denmark

Bibliometrisk analyse: Technical Annex 1: Bibliometric analyses of publications from Danish PIs linked to EU Framework Programs 6 and 7

Publiceringsdato: 9. september 2015

Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse (09.09.15).

Evaluation of the Danish Council for Independent Research

Styrelsen for Forskning og Innovation har i oktober 2014 offentliggjort en evaluering af Det Frie Forskningsråd. Evalueringen baserer sig blandt andet på en bibliometrisk analyse af videnskabelige artikler tilknyttet bevillinger fra Det Frie Forskningsråd i perioden 2005 til 2008. Den bibliometriske analyse er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse.

Rekvirent: Styrelsen for Forskning og Innovation

Evalueringsrapport: Evaluation of the Danish Council for Independent Research

Bibliometrisk analyse: Analyses of the scholarly and scientific output from grants funded by the Danish Council for Independent Research from 2005 to 2008

Publiceringsdato: 21. oktober 2014

Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse (21.10.14).

Evaluering af den norske publiceringsindikator (Evaluation of the Norwegian publishing indicator)

På opdrag af det norske Universitets- og høgskolerådet gennemførte Dansk Center for Forskningsanalyse i løbet af efteråret 2013 en evaluering af den norske publiceringsindikator. Hovedformålet med evalueringen var at undersøge, om formålet med publiceringsindikatoren, der blev indført på de norske universiteter og høgskoler i 2006, er blevet opfyldt: Har indikatoren ansporet til mere forskning, og forskning af højere kvalitet?

Rekvirent: Universitets- og høgskolerådet, Norge

Evalueringsrapport:Evaluering af den norske publiceringsindikator; Evaluation of the Norwegian Publication Indicator - English Summary

Publiceringsdato: 16. januar 2014Evaluation of The Danish National Research Foundation

Styrelsen for Forskning og Innovation offentliggjorde i december 2013 en evaluering af Danmarks Grundforskningsfond. Evalueringen er blandt andet baseret på en bibliometrisk analyse af publikationer fra Centres of Excellence under Grundforskningsfonden. Den bibliometriske analyse er udarbejdet af Jesper W. Schneider fra Dansk Center for Forskningsanalyse og Rodrigo Costas fra Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University.

Rekvirent: Styrelsen for Forskning og Innovation

Evalueringsrapport: Evaluation of The Danish National Research Foundation

Bibliometrisk analyse: Bibliometric analyses of publications from Centres of Excellence funded by the Danish National Research Foundation

Publiceringsdato: 16. december 2013

Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse (16.12.13).

Køn og forskning i Det Frie Forskningsråd (Gender and research in The Danish Independent Research Council)

Styrelsen for Forskning og Innovation har i marts 2013 udgivet rapporten ”Køn og forskning i Det Frie Forskningsråd”. Rapporten giver et overblik over centrale emner og relevant datamateriale vedrørende kønsfordelingen i den danske forskningsverden, og ser nærmere på kønsaspektet i forhold til Det Frie Forskningsråds praksis. Rapporten og tilhørende tabelsamling er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af Det Frie Forskningsråd.

Rekvirent: Det Frie Forskningsråd

Rapport og tabelsamling: Køn og forskning i Det Frie Forskningsråd

Publiceringsdato: 13. marts 2013

Rapporten er udgivet i forbindelse med Det Frie Forskningsråds forskningskonference ”Køn, forskning og excellence” den 14. marts 2013. Læs mere om konferencen: DFF’s forskningskonference 2013.

Evaluering af Det Frie Forskningsråds støtte til forskningsprojekter (Evaluation of the support of the Danish Independent Research Council for research projects)

Forsknings- og Innovationsstyrelsen offentliggjorde i oktober 2011 en evaluering, Evaluering af virkemidlet "forskningsprojekter" i Det Frie Forskningsråd, der dokumenterer de effekter, som Det Frie Forskningsråds støtte til forskningsprojekter i perioden 2001-2009 har haft på forskningen, forskerne og forskningsmiljøerne. Evalueringen er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Rekvirent: Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Evalueringsrapporter: Evaluering af virkemidlet "forskningsprojekter" i Det Frie Forskningsråd

Publiceringsdato: 27. oktober 2011

Læs Forsknings- og Innovationsstyrelsens pressemeddelelse (27.10.11).

Research mapping and networks

Evaluering af Internationalt Netværksprogram (Evaluation of International Network Programme)

Evaluation of research funding instrument 'Internationalt Netværksprogram' [International Network Programme], including interviews with key stakeholders and grant recipients, survey of grant recipients, and biblometric analysis of publication output from grant recipients and PIs of rejected proposals.
Project leader: Ebbe K. Graversen
Project participants:  Evanthia K. Schmidt, Carter Bloch, Thomas Ryan, Andreas Kjær, Niels Mejlgaard

Greenland Research Activities and Actors

Project leader: Ebbe K. Graversen   
Project participant: Asger Dalsgaard Pedersen

Kortlægning af dansk forskning i Forskning og innovation (Mapping of Danish research in Research and Innovation)

På opdrag af Styrelsen for Forskning og Innovation har Dansk Center for Forskningsanalyse fra december 2013 til september 2014 gennemført en undersøgelse med det formål at kortlægge forskningsfeltet ”Forskning og innovation”. Undersøgelsen omfatter to surveys, hhv. for forskere og institutledere, interviews med nøglepersoner samt en bibliometrisk analyse af forskningsfeltet. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i rapporten ”Mapping Danish Research on Research and Innovation”.

Rekvirent: Styrelsen for Forskning og Innovation

Rapport: Mapping Danish Research on Research and Innovation

Publiceringsdato: 18. februar 2015

Kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning (Mapping of Danish social- and welfareresearch)

Social- og Integrationsministeriet og Uddannelsesministeriet har i november 2012 udgivet en rapport, der kortlægger dansk social- og velfærdsforsknings omfang, videnspredning og samarbejde med den omgivende sociale sektor. Kortlægningen er baseret på fire delundersøgelser, der er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse. Udgivelsen består af en hovedrapport og en delrapport, der indeholder uddybende beskrivelser af delundersøgelsernes metoder og resultater.

Rekvirent: Social- og Integrationsministeriet og Uddannelsesministeriet

Rapporter: Kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning

Publiceringsdato: 23. november 2012

Læs Uddannelsesministeriets pressemeddelelse (23.11.12).

Collaboration, higher education and careers

Beskæftigelsesundersøgelsen 2016-2017 (Employment Survey 2016-2017)

Read more

Project leader: Ebbe K. Graversen   
Project participants: Allan Rye Lyngs, Jane F. Irming, 
Emil Bargmann Madsen

Co-Location

Based on Aarhus University 3 main cases and a number of subcases are selected for a pilot study of co-location activities (Kathrinebjerg, Aarhus Food Park, ISA as main cases). The pilot study collect information about the scope, nature and variety of knowledge transfer projects via co-location. The pilot study examine the advantages and disadvantages, opportunities and pitfalls for co-location projects, as the parties involved experience them.
Project leader: Mads P. Sørensen
Project participants: Allan Rye Lund, Thomas Kjeldager Ryan, Carter Bloch   
 

Analyse af to svenske universitets- og högskolereformer (Analysis of Swedish reforms on university- and folk schools)

Sveriges Riksdag vedtog i 2010 to reformer af det svenske system for videregående uddannelse, en autonomireform og en kvalitetsreform. På opdrag af Sveriges Riksdags Utbildningsutskott gennemfører Dansk Center for Forskningsanalyse i perioden fra medio 2013 til starten af 2016 et opfølgningsprojekt om implementering og effekter af de to reformer. Riksdagens Utbildningsutskott har i april 2015 offentliggjort opfølgningsprojektets hovedrapport, der sammenfatter hovedresultaterne af projektets fire delundersøgelser. Resultaterne af de enkelte delundersøgelser er offentliggjort i separate delrapporter. Den ene af delundersøgelserne, den casestudiebaserede undersøgelse, er opdelt i to faser, hvoraf den første er gennemført i 2014, og den anden fase gennemføres i slutningen af 2015 og afrapporteres i foråret 2016.

Rekvirent: Utbildningsutskottet, Sveriges Riksdag

Projektperiode: 2013-2016

Hovedrapport: Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige. Huvudrapport (15.04.15)

Delrapporter:

Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd (Evaluation of post doc funding in the Danish Independent Research Council)

Dansk Center for Forskningsanalyse gennemførte i 2012 på opdrag af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd (DFF) og Styrelsen for Forskning og Innovation en evaluering af rådets finansiering af postdocforløb, både individuelt finansierede postdocstipendier og postdocstillinger, som er indlejret i andre typer bevillinger, i perioden fra 2001 til 2009. Perioden dækker både aktiviteter for de seks statslige forskningsråd indtil 2004 og de fem faglige forskningsråd samlet under DFF fra 2004.

Rekvirent: Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd og Styrelsen for Forskning og Innovation

Evalueringsrapport: Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd

Publiceringsdato: 19. december 2012

Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse (19.12.12).

Undersøgelse af arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner (Study of working conditions at previous and current governmental research institutions)

Dansk Center for Forskningsanalyse gennemførte fra november 2011 til januar 2012 en survey-undersøgelse blandt ansatte ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Undersøgelsens afsæt var et ønske om at belyse medarbejdereffekterne af fusionen i 2007 mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter, hvordan de ansatte har oplevet fusionsprocessen, samt hvordan den efterfølgende har påvirket deres arbejdsvilkår og karrierevalg.

Rekvirent: Dansk Magisterforening

Rapport: Arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner

Tabelsamling: Arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner - Tabelsamling

Spørgeskema: Arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner - Spørgeskema

Publiceringsdato: 23. marts 2012

Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelser (Aarhus University's employment survey)

Siden 2010 har Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af AU Studier gennemført Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelser. AU’s årlige beskæftigelsesundersøgelser omfatter professionsbachelorer, bachelorer, kandidater og ph.d.er henholdsvis et og fem år efter deres uddannelsesafslutning på AU. Fra 2012 er det kun bacheloruddannelser, hvor en stor del af dimittenderne af forskellige årsager ikke fortsætter på en kandidatuddannelse på AU, der er omfattet af undersøgelsen blandt bachelorer. Ud over de årlige beskæftigelsesundersøgelser blev der i 2012 gennemført en beskæftigelsesundersøgelse for masterdimittender fra AU.

Rekvirent: AU Studier, Aarhus Universitet

Publikationer: Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelser

Evaluering af forskningsrådenes støtte til fremme af karriere (Evaluation of the research councils support for career advancement)

Dansk Center for Forskningsanalyse gennemførte i 2009 på opdrag af Forsknings- og Innovationsstyrelsen en evaluering af forskningsrådssystemets virkemidler (støtteformer) til karrierefremme udmøntet i indsatser rettet mod henholdsvis forskere, der er i begyndelsen af deres karriereforløb, og kvindelige forskere i perioden 2001-2008 samt programmet "Female Researchers in Joint Action" (FREJA) fra 1998.

Rekvirent: Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Evalueringsrapporter: Forskningsrådenes virkemidler til fremme af karriere

Publiceringsdato: 23. marts 2010