Politikerforum: Hvordan får man indflydelse i en presset hverdag med komplekse samfundsudfordringer?

Politikere på alle niveauer arbejder meget, og tid er en knap ressource, særligt når man har et krævende erhvervsarbejde ved siden af sit politiske engagement. Det gør det nødvendigt at tale om, hvordan man politisk kan lede under konstant pres. Den 3. september inviterede forskere og konsulenthuset Resonans 23 midtjyske politikere for at tale om dette. Arbejdsmiljø, onboarding og politisk ledelse i ledelseskæden var blandt de emner, der blev debatteret.

Søndag d. 3. september mødtes politikere på tværs af regionsråd, byråd og Folketing til Politikerforum. Til arrangementet, der foregik på Aarhus Universitet, var hovedspørgsmålet, hvordan man som politiker får indflydelse i en presset hverdag med komplekse samfundsudfordringer. Som optakt til at debattere dette spørgsmål deltog regionsrådsformand i Region Midtjylland Anders Kühnau, regionsrådspolitiker i Region Midtjylland Annette Roed og kommunalpolitiker i Aarhus Kommune Gert Bjerregaard i en paneldebat. En af pointerne fra paneldebatten var, at det er vigtigt at bevare det lange lys i forhold til, hvor man gerne vil hen som fælles politisk forsamling – hvad end det er regionsråd eller byråd. Det handler bl.a. om at skabe rum og tid til tale sammen og formulere en vision og retning for fællesskabets udvikling. Når der opstår ting, der forstyrrer visionen, handler det om at holde fokus på, hvad man gerne vil samtidig med, at man håndterer de situationer, der opstår. Når et regionsråd eller et byråd sammen har formuleret en fælles retning, kan det fungere som startskud til en dialog om prioriteringer.

Det er dog vigtigt ikke at glemme de politiske diskussioner og uenigheder på tværs af partier, selvom man arbejder med en fælles retning. Deltagerne i Politikerforum var med andre ord meget opmærksomme på de politiske debatter om, hvordan man bevæger sig i en given ønskværdig retning, og hvad retningen skal være. De gode debatter kræver, at politikerne er enige om at være uenige. Det kræver respekt og tillid over for hinanden og de forskellige partier, de er valgt ind for.

Fokusset på tillid var også en af de tematikker, der blev debatteret i forhold til, hvordan man får politisk indflydelse i en presset hverdag. Det handler om alle de former for tillid, der er vigtige for det politiske arbejde. Gensidig tillid mellem borgerne og politikerne. Tillid internt i byrådet/regionsrådet. Tillid til og fra de ansatte på alle niveauer. Her har opstarten og onboardingen til det politiske arbejde en væsentlig betydning.

Den gode politiske opstart og betydningen heraf for arbejdsmiljøet

I politisk sammenhæng handler en god onboarding proces om at finde den rette balance mellem introduktion til forskellige elementer fx politikudvikling, besøg ved kommunen eller regionens institutioner og arbejdsdelingen mellem politikere og administrationen. Dannelsen af gode samarbejdsrelationer internt i de politiske råd er også et vigtigt element i opstarten, da det både kan være med til at højne tilliden til hinanden og danne grundlag for et godt arbejdsmiljø. I debatten om den gode politiske opstart var der udbredt enighed om, at arbejdsmiljøet i de politiske forsamlinger er vigtigt at prioritere – og at det måske fylder for lidt i den nuværende onboardingproces. Samtidig drøftede politikerne vigtigheden af, at man er klædt på til det politiske arbejde, og at det er et fælles ansvar på tværs af partierne at bidrage til, at alle kommer godt i gang.

Hvad er Politikerforum?

Formålet med Politikerforum er at styrke det politiske lederskab i kommuner, regioner, Folketing og Europa-Parlament ved, at politikere kan mødes ansigt til ansigt i et fortroligt rum. Her kan politikere fra forskellige partier deltage i åbne og engagerede politiske samtaler, ligesom de sammen kan definere prioriteter og udforske nye idéer og løsninger.

Du kan læse mere om Politikerforum her og følge Politikerforum på LinkedIn.

Hvordan brænder man igennem uden at brænde ud?

Fokusset på det politiske arbejdsmiljø fyldte også i samtaler om, hvordan man som politiker lykkes med at brænde igennem uden at brænde ud. Folketingspolitiker Jacob Mark bidrog til at gøre deltagerne klogere på dette ud fra sine egne erfaringer. Et af hovedbudskaberne var, at det er afgørende, at politikerne passer på sig selv og hinanden, så risikoen for at brænde ud og blive stressramt mindskes. For at sikre, at politik ikke ender i en slags personlig overlevelseskamp, er det vigtigt at være opmærksom på om de krav, der stilles af andre og af en selv, harmonerer med de ressourcer, man selv har. Det er svært, fordi man som politiker er drevet af at ville gøre noget godt for andre. Derfor kan man godt tro, at man kan være på uden, at det har omkostninger, men Jacob Marks pointe er, at det altid har omkostninger. Han ser det derfor som afgørende, at politikere passer på sig selv og hinanden også på tværs af partipolitiske skel, så de ikke ender i en situation, hvor de politiske krav overstiger deres ressourcer.

Lige præcis det at finde balancen mellem jobkrav og jobressourcer er også noget af det, som centerleder og professor Lotte Bøgh Andersen fremhævede som vigtigt for at lykkes med politisk ledelse. Det kan være særligt svært for politikere, fordi en jobressource så som public service motivation (dvs. orienteringen mod at gøre godt for andre og samfundet via sikring af god offentlig service) kan ændre sig til et jobkrav. Man stiller store krav til sig selv, og presset fra de sociale medier hjælper heller ikke. International forskning viser, at public service motivation går fra at være en ressource til at være et krav, hvis man som menneske ikke oplever, at man pga. rammevilkårene kan lykkes med sit positive bidrag. Så risikerer man at komme til at gå syg på arbejde og/eller øge sin egen risiko for at blive stresset. Til gengæld viser forskningen, at stærke jobressourcer (såsom god ledelse) kan bidrage til at sikre, at man kan lykkes med at honorere sine jobkrav. Opfordringen fra forskningen til politikerne – og sådan set også til ansatte medarbejdere og ledere – er derfor at arbejde på at balancere jobkrav og jobressourcer meget bevidst.

Oops, an error occurred! Code: 202406191002415df55793