Gymnasieforedrag  Bestil en samfundsvidenskabelig forsker!

Institut for Statskundskab ved Aarhus BSS på Aarhus Universitet præsenterer ny samfundsvidenskabelig forskning i en række foredrag, der er specielt rettet mod gymnasieniveauet.

Foredragene dækker en række temaer, hvor instituttets forskning nyder international anerkendelse, og som samtidig nemt kan relateres til kernestoffet i gymnasiets samfundsfagsundervisning. Foredragene kan enten indgå som en del af større projekter eller som enkeltstående arrangementer i et undervisningsforløb. Gymnasieeleverne vil herved opleve, at det almindelige pensum kan bruges i praksis til at besvare nogle af nutidens store samfundsvidenskabelige spørgsmål. Alle foredragene slutter med et oplæg til diskussion og/eller mulighed for at stille spørgsmål til foredragsholderen.

Praktisk information

Foredragene kan bestilles løbende gennem året, men fordeles dels efter først-til-mølle-princippet, dels efter antallet af klasser, der deltager i arrangementet på det enkelte gymnasium. En enkelt klasse kan således godt bestille et foredrag, men vi opfordrer til, at man overvejer, hvorvidt der er mulighed for at gå flere klasser sammen. Alle temaerne kan relateres til flere forskellige dele af samfundsfagets kernestof, så selvom klasserne ikke arbejder på de samme projekter, vil der være noget at hente for alle.

Bestilling

Bestilling foregår ved at kontakte forskerne direkte (find kontaktoplysninger under hvert af foredragene), alternativt ved at kontakte Jonas Gejl Kaas (gejl@ps.au.dk).

Ved bestilling bør man anføre:

1) mulige tidspunkter
2) ønskede temaer (i prioriteret rækkefølge)
3) et overslag over antal deltagere
4) gymnasiets EAN-nummer

Prisen pr. foredrag er kr. 1.000, ekskl. moms. Prisen dækker både transport og honorar til foredragsholderen.

Kontakt

Jonas Gejl Kaas (gejl@ps.au.dk) kan kontaktes for bestilling af foredrag og yderligere oplysninger. 

Man er også velkommen til at kontakte foredragsholderne direkte. I beskrivelsen af de forskellige temaer nævnes de mulige foredragsholdere, som man kan henvende sig til med henblik på bestilling af et foredrag.

TEMAER

Der kan vælges mellem følgende temaer:

UDENRIGS / INTERNATIONAL POLITIK:

Amerikansk udenrigs- og sikkerhedspolitik før, under og efter Trump

Det amerikanske valg i november 2020 var et skelsættende valg. Her skulle USA bl.a. tage stilling til om de seneste års udvikling med øget amerikansk tilbagetrækning og konfrontationer med landets traditionelle allierede skulle fortsætte. Foredraget sætter fokus på de aftryk Trump-administrationen har sat på den amerikanske udenrigs- og sikkerhedspolitik og rejser spørgsmålet om, hvorfor vi har set den nuværende kurs, og hvordan udviklingen kommer til at blive efter det amerikanske præsidentvalg i 2020. Foredraget sætter fokus på udviklingen i USA og giver samtidigt et perspektiv på konsekvenserne for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, da rammerne for den danske aktivisme for alvor ser ud til at ændre sig i de kommende år.

Foredragsholder:

Rasmus Brun Pedersen, lektor

Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik under forandring

Hvilke konsekvenser har det nuværende magtskifte på den internationale scene for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik? Foredraget sætter fokus på den ændrede sikkerhedspolitiske ramme for dansk udenrigspolitik og de udfordringer og muligheder, dette rejser for Danmark. Specifikt fokuseres der på fremtiden for den danske aktivisme, og hvordan den amerikanske linje lægger pres på de sikkerhedspolitiske og diplomatiske redskaber, som Danmark traditionelt har trukket på i sin udenrigspolitik. Oplægget giver således en status på den generelle danske alliance-politik, som den pt. ser ud i EU- og NATO-sammenhæng.

Foredragsholder:

Rasmus Brun Pedersen, lektor

Global politisk økonomi

De sidste 50 års enorme vækst i international handel og investeringer er en central del af globaliseringen. Mange multinationale virksomheder har flere medarbejdere, end der er arbejdere i selv mellemstore lande. De finansielle markeder har fået større betydning for verdens økonomiske tilstand. Flere gange har uro på markederne fremkaldt økonomiske kriser. Det gælder for finanskrisen, den europæiske gældskrise og en række regionale kriser i Latinamerika og Asien. Globalisering har ført til vækst, og det er lykkedes for en række asiatiske lande at lukke hullet til de rige lande, men forskellen til de fattigste lande består. 

Når internationale markeder og multinationale virksomheder får stadig større betydning, sætter det staten under pres. Nogle stater får svært ved at føre deres egen politik, men er dikteret af ”globaliserings nødvendighed.”

Globaliseringen fører også til flere grænseoverskridende problemer. Det være sig i forbindelse med de globale økonomiske kriser, men også i forhold klimakrisen. Det internationale samarbejde er imidlertid selv i krise. Det gælder for de centrale organisationer som Verdensbanken (WB), Den Internationale Valutafond (IMF) og Verdenshandelsorganisationen (WTO). I forhold til miljø- og klimasamarbejdet er det svært at etablere blivende organisationer, hvor lande som bryder forpligtelserne sanktioneres, og hvor der er tilstrækkelig økonomiske midler til at hjælpe de fattigste lande med omstillingen.  

Foredragene kan gives i en serie eller som enkeltstående foredrag. Undervisningen kan afvikles som klassiske foredrag eller oplæg, som indeholder gruppearbejde. Til hvert emne vil der blive inddraget eksempler til belysning eller tid til deltagernes efterfølgende arbejde og diskussion. Følgende kan dækkes:

 1. Den globale økonomis historie.
 2. Teoretiske tilgange til forståelse af global politisk økonomi. Her merkantilisme, liberalisme, marxisme og feminisme, hvor hver teoretiske tilgang eksemplificeres.
 3. Global handel og investering. Her vil emner som liberalistisk handelsteori; strategisk handelsteori og protektionisme indgå, ligesom verdenshandelsorganisationen (WTO) problematiseres.
 4. Udenlandske investeringer (Foreign Direct Investments, FDI) og multinationale selskaber. Hvilke fordele og ulemper er der ved de udenlandske investeringer, og hvilken magt har selskaberne? Fører konkurrence om at tiltrække investeringer til et ”race-to-the-bottom"?  
 5. Hvilken betydning har globalisering for de fattigste lande, som ofte er afhængige af udviklingshjælp? Har udviklingshjælpen skiftet karakter i takt med globaliseringen og den dagsorden, internationale organisationer har sat?
 6. Reformer af de internationale organisationer. Hvorfor er udviklingen gået i stå? Skyldes det, at organisationerne er oprettet af de vestlige lande og fremkomsten af Kina og Indien som økonomiske stormagter ikke kan rummes indenfor organisationerne. Eller er der et globalt tilbageslag, hvor også de vestlige lande, her USA og Europa, har fået et modsætningsfyldt forhold? Hvorfor har USA stoppet eller skåret i betalingerne til flere internationale organisationer?
 7. Hvordan påvirkes staterne af den økonomiske globalisering? Hvad betyder det for demokrati og velfærdspolitik, hvis den stadig stigende konkurrence på de globale markeder fører til, at stater må tilpasse sig markederne og ikke omvendt?

Foredraget kan holdes på dansk eller engelsk.

Foredragsholder:

Lars Johannsen, lektor, ph.d.

Lynkursus i udenrigspolitisk analyse: Forklar, hvad stater ”vil”, ”beslutter” og ”gør”

Hvorfor valgte Rusland at intervenere militært i Ukraine og annektere Krim i 2014? Hvorfor valgte USA at invadere Irak i 2003? Hvorfor endte Cubakrisen i 1962 ikke med atomkrig? Disse spørgsmål er eksempler på, hvad analyser af staters udenrigspolitik – og udenrigspolitiske beslutningstagere – beskæftiger sig med.

Foredragets formål er at gøre eleverne i stand til at analysere staters udenrigspolitiske mål, beslutninger og adfærd. Således er foredraget tænkt som et lynkursus, der introducerer eleverne for nøje udvalgte teorier i den udenrigspolitiske analytikers værktøjskasse. Efter værktøjskassen er blevet præsenteret, skal eleverne selv arbejde med teorierne og analysere en aktuel udenrigspolitisk problemstilling (underviserforslag er meget velkommen). Efter eleverne har analyseret problemstillingen, vil jeg sammen med eleverne diskutere analysernes individuelle styrker og svagheder.   

Mulig foredragsholder:

Jonas Gejl Kaas, adjunkt

Mellemøsten: Religion og konflikt

Borgerkrigen i Syrien, ISIS og konflikten mellem Israel og Palæstina. Mellemøsten forbindes ofte med konflikter, terror og krig, og mange af konflikterne lader til at have noget at gøre med religion. Men hvorfor er det egentlig, at religiøse grupper i Mellemøsten har så svært ved at komme godt ud af det med hinanden? Er det fordi, de er uenige om, hvordan man skal tro på Gud? Eller handler det også om andre ting, såsom stormagtspolitik og olie? 

Dette foredrag giver en indføring i de forskellige teorier, der findes om sammenhængen mellem religion og konflikt i Mellemøsten, og vi vil undervejs komme ind på spørgsmål som:

 • Hvordan bruger statslederne i Mellemøsten religion som middel til magt?
 • Er sunni- og shiamuslimer virkelig arvefjender?
 • Hvorfor kom borgerkrigen i Syrien til at handle om religion?
 • Hvordan kan man skabe fred mellem religiøse grupper i Mellemøsten?

Foredraget kan både tilpasses undervisning i samfundsfag, historie og religion. Det er muligt at vælge en case, eksempelvis Syrien-krigen, Libanons borgerkrig eller den Islamiske Revolution i Iran, som vi kan gå særligt i dybden med. Hvis ønsket, kan en del af foredraget også sættes af til at forklare, hvordan man som forsker bærer sig ad med at undersøge forholdet mellem religion og konflikt, rent metodisk. 

Anne Kirstine er ph.d.-studerende og er desuden forfatter til kapitlet ”Mellemøsten og Nordafrika – kan olie købe fred?” i bogen Global Udvikling, som er målrettet samfundsundervisning på gymnasiet.

Foredragsholder:

Anne Kirstine Rønn, ph.d.-studerende

Putins Rusland anno 2020

"He did it – again!" Sådan kan man komprimere reaktionerne på Putins annoncering af forfatningsændringer i hans tale til nationen i januar 2020. For nogle var kom det som en overraskelse, mens andre længe har kunnet se tegn på at noget var i gære.

Putin har i forhold til traditionel demokratiforståelse en noget speciel opfattelse af demokrati og retsstat. Foredraget tager afsæt heri, og søger forklaringer i Ruslands lange historie og de sidste 20 års politiske, sociale og økonomiske udvikling, hvor Putin har siddet ved magten.

Foredragsholder:

Karin Hilmer Pedersen, lektor 

Tre forklaringer på Ruslands udenrigspolitik: Revisionisten, linedanseren og skolegårdsbøllen

I februar 2014 dukkede små grønne mænd op på Krim. Den følgende måned annekterede Rusland Krim. Forløbet op til annekteringen, samt Ruslands indblanding i kampene mellem separatist- og regeringstropper i Østukraine, blev fordømt af Vesten. Senere er fordømmelserne blevet efterfulgt af sanktioner, der har affødt en gensidig sanktionskrig og intensiveret militær oprustning mellem Rusland og Vesten. Et aktuelt eksempel på denne oprustning er udstationering af danske soldater til den fremskudte NATO-base i Estland. Efter Ukrainekrisen har luften været iskold mellem Vesten og Rusland. Nogle taler endda om en tilbagevenden til forholdene under den kolde krig. Hvordan kunne det komme så vidt?               

Foredragets formål er at gøre eleverne i stand til at analysere Ruslands udenrigspolitik efter den kolde krig. På foredraget præsenteres eleverne for tre forskellige forklaringsmodeller på Ruslands udenrigspolitiske adfærd. Den første forklaring anskuer udenrigspolitikken som et revisionistisk forsøg på at genvinde fordums storhed. Den anden forklaring tolker udenrigspolitikken som en defensiv reaktion på EU- og NATO-udvidelserne. Som linedanseren forsøger Rusland at bibeholde magtbalancen mellem Vesten og Rusland. Den tredje forklaring sammenligner Ruslands adfærd med en skolegårdsbølles. Som bøllen reagerer Rusland også aggressiv og selvsikker udadtil, men primært fordi der er uforløste problemer indadtil i det russiske samfund. Efter forklaringsmodellerne er blevet præsenteret, vil jeg sammen med eleverne diskutere deres individuelle styrker og svagheder.

Mulig foredragsholder:

Jonas Gejl Kaas, adjunkt

Udvikling i det Globale Syd

Hvorfor er mange lande i Afrika syd for Sahara stadig relativt fattige og økonomisk sårbare? I hvilken grad er der fremgang, og hvad kan vi forvente i fremtiden? Hvorfor er Latinamerika stadig præget af voldsom ulighed og kriminalitet på trods af, at den generelle velstand har været stigende og efterhånden nærmer sig den vestlige? Hvilke befolkningsmæssige udfordringer står folkerige lande som Kina og Indien over for i de kommende år, og hvordan kan de tackles? Hvordan kan det være, at Singapore, Sydkorea og Kina har oplevet enorme levestandardsstigninger under autokratisk styre, når Zimbabwe, Congo og Tanzania med lignende styreform har oplevet det modsatte?

Dette lyder måske som store diverse spørgsmål, men de har alle det tilfælles, at de centrerer sig om social, økonomisk og politisk udvikling, som er omdrejningspunktet for vores foredrag. Det handler med andre ord om samfundsforhold i det Globale Syd, en betegnelse som overvejende dækker ikke-vestlige regioner (dvs. Afrika syd for Sahara, Latinamerika, Asien, Mellemøsten og Nordafrika). Vi ser på udvikling i komparativt perspektiv ved hjælp af både kvalitative og kvantitative metodiske tilgange. Foredraget har et stærkt empirisk fokus med formål at give et godt indblik i, hvordan samfund uden for Vesten fungerer, og hvilke udfordringer de står over.

Det er muligt at bestille et generelt foredrag såvel som et mere målrettet temaspecifikt foredrag. I det generelle foredrag vil vi fokusere på specifikke udviklingstendenser inden for de forskellige regioner samt globale trends. De mere målrettede foredrag kan omhandle temaerne fattigdom, ulighed, skat, bistand, demografi, korruption, kriminalitet og etnisk konflikt. Et specifikt fokus på Afrika syd for Sahara er også muligt.

 

Mulige foredragsholdere:

EU:

Hvordan fungerer den Europæiske Union, og hvordan påvirker EU os i hverdagen?

Mange af os kender kun til et lille udsnit af den Europæiske Union. Vi hører normalt om EU i forbindelse med valg til Europaparlamentet hvert femte år, eller når statsministeren igen skal til møde for at løse en af ​​de mange europæiske hårknuder. Men EU er meget mere end det. EU-beslutninger har en stadigt større indflydelse på vores daglige liv og bestemmer blandt andet, hvilke varer vi kan købe i supermarkedet, og hvilke serier vi kan se på Netflix. Dette foredrag handler om de vigtigste aktører i EU og beskriver, hvordan den Europæiske Union påvirker vores hverdag. Foredraget besvarer blandt andet følgende spørgsmål:

 • Hvad laver Europa-Kommissionens bureaukrater dog i Bruxelles hele dagen lang?
 • Hvorfor må Margrethe Vestager ikke kæmpe for danske interesser?
 • Hvordan er dagliglivet for et medlem af Europa-Parlamentet, og hvor bøvlet er det at gå på arbejde i både Bruxelles og Strasbourg?
 • Hvordan kommer EU-beslutninger ud i livet, og hvem repræsenterer borgernes interesser?
 • Hvordan påvirker EU-beslutninger vores hverdag, og hvordan kan vi bidrage til beslutningerne?

Sprog: Dansk eller engelsk

Foredragsholder:

Roman Senninger, lektor, ph.d.    

DET POLITISKE SYSTEM / DANSK POLITIK:

Borgerløn

De seneste år er der kommet en fornyet interesse for borgerløn som alternativ velfærdspolitisk vej, og der er i flere lande etableret forsøg i mindre skala med forskellige typer af borgerløn. Baggrunden er på den ene side usikre beskæftigelses- og indkomstvilkår som følge af øget automatisering, ’robottisering’ og globalisering. På den anden side bunder interessen også i problemer og utilfredshed med den nu dominerende aktiveringskurs i velfærdspolitikken. Betingelserne for at modtage offentlig forsørgelse er her gentagne gange blevet stammet, mens det centrale i ideen om en borgerløn er betingelsesløst at garantere alle borgere en egen indkomsts.

Ud over en oversigt over den danske debat vil foredraget præsentere de væsentlige argumenter for og imod en borgerløn og herunder forklare, hvorfor ideen har tilhængere såvel som modstandere tilhængere både til højre og venstre i det politiske spektrum.

Mulig foredragsholder:

Et kig ind i magtens maskinrum

Hvis jeg spørger dig, hvad Statsministeren hedder, og hvem Kulturministeren er, så kender du garanteret svaret. Men hvad med dem, der står lige bag politikerne? Ved du, hvem topembedsmændene og de særlige rådgivere er? Eller hvad de laver?

Topembedsmænd er kendetegnet ved at være diskrete og næsten usynlige i offentligheden. Men i ministerierne spiller de en væsentlig rolle som forbindelsen mellem det administrative og det politiske. De er med til at oversætte ministerens ønsker, men omvendt også med til at forklare embedsværkets indstillinger til ministeren. Og så er der de særlige rådgivere. Oprindeligt kendt som spindoktorer, der skulle rådgive om medierne, men som nu ofte ogsåfungerer som politikudviklere. Det pustede således liv i debatten om de særlige rådgiveres beføjelser, da Mette Frederiksen styrkede de særlige rådgiveres funktion i Statsministeriet sidste år.

I dette foredrag får du et indblik i magtens maskinrum, og hvordan sammenspillet mellem ministre, de øverste embedsmænd og særlige rådgivere fungerer. Foredraget fokuserer på den danske centraladministration, og vi vil bl.a. komme ind på ministeriernes organisering, og hvilke normer embedsmænd forventes at følge.

Foredragsholder:

Amalie Trangbæk, adjunkt, ph.d.    

Hvad bør staten (og borgerne) gøre?

Er de seneste stramninger i rygelovgivningen et overgreb på borgernes ret til at bestemme over deres eget liv? Er angrebet på Odense Universitetshospital i forbindelse med urolighederne i Vollsmose et udtryk for at integrationspolitikken har fejlet? Er det et problem, at uligheden i Danmark vokser? Er det et udtryk for diskrimination, at der er relativt få kvindelige medlemmer i virksomhedsbestyrelserne? Den aktuelle politiske debat er fuld af værdiladede spørgsmål og af de politiske partiers forsøg på at forholde sig ideologisk til dem. I afdelingen for politisk teori søger vi at beskrive og forstå baggrunden for ideologiske positioner i konkrete dagsaktuelle spørgsmål; men vi går også bag om de velkendte ideologiske positioneringer, og analyserer centrale politiske begreber og de argumenter der kan anvendes for og imod bestemte politikker. Et foredrag ved et af afdelingens medlemmer kan enten tage udgangspunkt i et tema, som en forsker i øjeblikket arbejder med. Det kan fx være: modeller for integration; formynderi i sundhedspolitikken og andre politikker; global retfærdighed; spørgsmål om udsendelse af danske soldater til krigshandlinger, herunder soldaternes motivation; lighed i sundhedspolitikken; diskrimination; økonomisk ulighed; medborgerskab. Alternativt kan udgangspunktet være et tema, som et gymnasium ønsker diskuteret ud fra et værdimæssigt perspektiv, og som kan behandles af et af afdelingens medlemmer med baggrund i dennes generelle ekspertise.

Mulige foredragsholdere:

En forsker fra afdelingen for Politisk teori

Hvem bestemmer den politiske dagsorden?

Fordeling af politisk opmærksomhed er en af de helt centrale processer i et moderne demokrati. Særligt er det centralt at forstå udviklingen i den politiske dagsorden, dvs. de emner, som optager medierne og de politiske partier. Om de diskuterer miljø, flygtninge eller arbejdsløshed har en lang række konsekvenser. Det påvirker vælgernes dagsorden og dermed, hvilke partier vælgerne stemmer på. Stor politisk interesse for et emne påvirker også de politiske beslutninger på området.

Et fokus på kampen om at sætte dagsordenen kan gør os bedre i stand til at forstå eksempelvis klimadebatten, reformer af efterlønnen, invasionen af Irak og finanskrisen. Emner, som alle har fyldt meget i dansk politik i de seneste år. Hvordan kom disse emner på dagsordenen, og hvilke konsekvenser fik det?

Baseret på resultater og teorier fra et aktuelt forskningsprojekt om den politiske dagsorden (se agendasetting.dk) giver foredraget mulighed for at diskutere både generelle og mere konkrete spørgsmål: Hvordan fungerer det politiske system, og hvordan har det ændret sig i de senere år? Hvem sætter dagsordenen? Hvad er forholdet mellem medierne og partierne? Har vælgerne overhovedet noget at skulle have sagt? Hvilke emner kommer på dagsordenen og hvorfor? Hvordan kommer emner på dagsordenen? Hvorfor fylder indvandringspolitikken så meget i dansk politik? Er det et særegent dansk fænomen? Hvad bliver afgørende for næste valgs udfald?

Mulige foredragsholdere:

Interesseorganisationer og politisk indflydelse

I dansk politik forsøger et væld af interesseorganisationer at få politisk indflydelse. Organisationerne samarbejder med embedsmænd, de forsøger at få politikere til at interessere sig for deres mærkesager, og de prøver at komme i medierne. Nogle organisationer er store og professionelle, fx LO, DI, Danmarks Lærerforening og Danmarks Naturfredningsforening, mens andre er små og uden adgang til væsentlige ressourcer, fx Danmarks Bløderforening, Religionslærerforeningen og Dansk Snegleforening. Kigger man ud over organisationslandskabet, findes der en interesseorganisation for stort set enhver tænkelig gruppering eller mærkesag. Alt i alt er der mere end 2.000 landsdækkende organisationer i Danmark.

Dette oplæg ser på interesseorganisationer og deres politiske indflydelse. Oplægget fokuserer på følgende spørgsmål: Hvilke forskellige typer af organisationer findes der, og hvordan er deres ressourcer? Hvad er politisk indflydelse – og hvordan kan man måle det? Hvilke strategier bruger organisationer, når de forsøger at få politisk indflydelse? Og endelig, hvem har størst held med at komme i medierne, få politikernes opmærksomhed og få indflydelse på forvaltningens beslutninger?

Mulige foredragsholdere:

Politisk ideologi: Socialliberalisme og/eller neoliberalisme?

Er politikken i dag blevet renset for ideologi? Drejer den sig blot om noget teknisk og pragmatisk, eller er den alene blevet en kamp om magten for magtens egen skyld? I hvert fald er der ingen tvivl om, at de traditionelle ideologiske skillelinjer ikke betyder meget for de beslutninger, der træffes i det politiske system. Det betyder dog ikke, at politik er blevet ikke-ideologisk. Forstået neutralt som en nogenlunde sammenhængende opfattelse af, hvordan samfundet er indrettet og fungerer, vil politisk ideologi nemlig altid gøre sig gældende. Ideologier udgør forståelsesrammer, inden for hvilke vi identificerer politiske problemer og deres løsning.

Med udgangspunkt i en diskussion af begrebet og fænomenet ideologi vil foredraget belyse, hvordan hovedstrømmen i dansk politik i de seneste årtier er undergået en ideologisk transformation, hvor en dominerende socialliberal konsensus er blevet afløst af en neoliberal.

Mulig foredragsholder:

DEMOKRATI:

Democratic backsliding: The case of Hungary

In the past decade, the (thrice) democratically elected Orbán government has done confident steps to demolish the main pillars of Hungarian democracy: it redesigned the electoral system for its own advantage, reshaped the media landscape to weed out dissenting voices, curtailed the independence of courts, and created a corrupt economic system to siphon away EU funds. This process raises a score of interesting questions: Why did Orbán turn his back to democratic ideals? Is he motivated simply by power and money or a genuine belief that the era of liberal democracies is over? Why did the opposition let this happen? And why do half of the Hungarian voters still support Orbán and his party, Fidesz? Dissecting the remains of Hungarian democracy offers us a unique opportunity to closely inspect how democratic institutions create checks and balances to constrain the power of the executive and what happens when these institutions are poorly designed and abused.

Foredragsholder:

Alexander Bor, postdoc, ph.d. (and a proud Hungarian)

Demokrati, demokratisering og diktaturer

Hvad er et demokrati, og hvorfor er det værd at stræbe efter? Hvorfor lykkes det nogle lande at gennemføre en demokratisereringsproces, mens andre enten blot gennemfører mere overfladiske politiske reformer eller forbliver autoritære? Kan man tale om en række betingelser, der skal være opfyldt, for at demokratiet vinder varigt fodfæste og konsolideres? Og i så fald, er det, vi i Vesten gør for at fremme demokratiet, overhovedet effektivt? Indsigt i disse problemstillinger er af stor værdi – ikke blot for at kunne forstå de politiske udviklingsprocesser, som er med til at ændre den verden, vi lever i (senest eksemplificeret ved det såkaldte Arabiske Forår), men også for at forstå de bredere linjer i dansk udenrigspolitik og international politik generelt.  

Siden 1970’erne – men især efter Murens fald i 1989 og Sovjets sammenbrud i 1991 – har flere og flere lande gennemført ændringer i deres samfundssystemer, der har sigtet på at dreje dem ind på en demokratisk udviklingsbane. Der er dog mange tilfælde, hvor det ikke er lykkedes at få sat en egentlig, dybdegående demokratisk udvikling i gang, og adskillige steder synes det endda at gå den gale vej. På denne baggrund beskriver og diskuterer foredraget udviklingen i den globale udbredelse af demokrati. Vi kommer omkring værdien af ordentligt afviklede valg, problemer omkring overholdelse af borgerrettigheder som ytringsfrihed, foreningsfrihed og uafhængige domstole, og årsagerne til, at nogle lande i det hele taget klarer sig bedre end andre.

Emnet knytter således an til bredere diskussioner om, hvad demokrati er, forholdet mellem borgere og politikere, politisk udvikling i udviklingslande, samt nationale og internationale faktorers indflydelse på (af)demokratisering.

Som udgangspunkt kan foredraget vinkles på forskellige måder. Det kunne for eksempel være: den globale udbredelse af demokrati; betydningen for den demokratiske udvikling af, at valgene i bestemte lande har været af høj eller lav kvalitet; årsager til og konsekvenser af folkelige opstande (som i det Arabiske Forår); vestlig demokratipromovering; etc.

Mulige foredragsholdere:

Demokrati: Er det borgerne der bestemmer?

I et demokrati er det borgerne, der bestemmer, hvilken politik der føres. Eller er det? I dette foredrag går vi kritisk til demokratiet og ser på, i hvilket omfang borgerne rent faktisk kan styre, hvilke beslutninger politikerne træffer. Med inddragelse af den nyeste empiriske demokratiforskning stiller foredraget skarpt på tre spørgsmål: (1) Hvordan kan vi undersøge, om demokratiet fungerer, som det skal? (2) Fungerer det, som det skal? (3) Hvad kan vi gøre for at forbedre vores eget demokrati? Foredraget fokuserer primært på det danske demokrati, men perspektiverer også til andre politiske systemer (fx det britiske og det amerikanske).

Mulig foredragsholder:

Martin Vinæs Larsen, lektor

Er de vestlige demokratier i krise?

I de seneste par år er borgernes stigende utilfredshed med demokratiet i både USA og Europa kommet på dagsordenen hos både politikere, medier og forskere rundt om i verden. Fænomener såsom valget af Donald Trump, Brexit samt opblomstringen af nye ydrefløjspartier kan alt sammen ses i dette lys. Dette har fået mange til at spørge sig selv: er de vestlige demokratier i krise, i så fald hvorfor, og kan de risikere at bryde sammen? Under dette foredrag vil vi forsøge at undersøge disse spørgsmål nærmere. 

I første del af foredraget vil se nærmere på udviklingen de sidste 50 år i demokratisk utilfredshed og politikerlede herhjemme i Danmark samt i Europa og USA. Har vi virkelig set en stigende utilfredshed, i så fald hvor og hvornår, eller er der blot tale om en medieskabt virkelighed?

I anden del af foredraget vil vi diskutere, hvad der så kan forklare denne udvikling. Faktorer såsom økonomisk krise, globalisering, indvandring, samt hvorvidt man har stemt på den siddende regering, er alle relevante i denne sammenhæng.

Slutteligt vil foredraget tage det brede perspektiv og se på den globale udvikling i demokrati og autokrati de seneste 200 år, og ud fra dette vurdere risikoen for demokratisk sammenbrud. Hvor ofte bryder demokratier sammen, hvad er de typiske årsager, og skal vi på denne baggrund være bekymret for de vestlige demokratiers skæbne?

Foredragsholder:

Suthan Krishnarajan, lektor

Kan borgerne varetage deres demokratiske rolle?

I et velfungerende repræsentativt demokrati holder borgerne deres valgte politikere ansvarlige. Hvis politikerne ikke varetager borgernes interesser, skal borgerne sanktionere dem ved at erstatte dem med nye politiske repræsentanter blandt et større udsnit af mulige kandidater. Dette kræver en høj grad af politisk engagement, og vi ved fra den samfundsvidenskabelige forskning, at mange borgere kun følger lidt med i politik. Vi ved oven i købet, at mange borgere ser på politik, som de ser på sport, og er resistente over for information og argumenter fra modstanderens hold.  

Dette oplæg ser på konsekvenserne af denne vælgeradfærd for demokratiet. Specifikt fokuserer oplægget på, om borgerne er i stand til at holde politikerne ansvarlige, på trods af den manglende information om, hvad politikerne gør. Der vil i den forbindelse blive fremvist forskningsresultater, som påviser borgernes manglende politiske information, men det vil også blive diskuteret, hvilke genveje borgerne kan bruge til alligevel at varetage deres demokratiske funktion. Et eksempel på en mulig genvej er de kandidatundersøgelser, som er blevet populære i dansk politik i de senere år, hvor vælgerne kan få en anbefaling om, hvilket parti og kandidat de bør stemme på givet deres politiske holdninger, og det vil blive diskuteret, hvilke fordele og ulemper der er ved denne metode.

Sprog: Dansk eller engelsk

Foredragsholder: Mathias Wessel Tromborg, lektor, ph.d.

Markedsdemokrati og/eller borgerdemokrati

Siden omvæltningerne i Østeuropa i slutningen af 1980'erne har der hersket udstrakt enighed om det liberale demokratis basale institutioner som frie og fair valg, ytrings- og forsamlingsfrihed og retssikkerhed. Derimod har der været livlige diskussioner af demokratiets nærmere mening og formål – dets regulative ideal. Hvorfor værdsætter vi de demokratiske institutioner? Hvad skal de tjene til? Og her varierer svarene mellem forskellige demokratiforestillinger.

Foredraget præsenterer og diskuterer to markante bud på sådanne demokratiforestillinger: markedsdemokratiet og borgerdemokratiet. I markedsdemokrati er idealet, at de folkevalgtes beslutninger ligeligt afspejler borgernes ønsker. Folkets suveræniteten i politikken skal svare til forbrugernes suverænitet på markedet. Partiernes opgave er at ’producere’ de ’varer’, vælgerne efterspørger. Den førte politik skal afspejle befolkningens ønsker og præferencer. I borgerdemokratiet er idealet ikke alles lige indflydelse på de politiske beslutninger, men at beslutningerne hviler på de bedste argumenter, som de fremgår af en offentlig diskussion eller et offentligt ræsonnement med principiel lige adgang for alle.

Foredraget vil tegne billedet af et dansk demokrati, hvor markedsdemokratiet vinder frem på bekostning af borgerdemokratiet, og hvor politik i stigende grad er noget, der skal sælges, frem for noget, der offentligt skal begrundes.

Mulig foredragsholder:

VALG, VÆLGERADFÆRD OG POLITISKE HOLDNINGER:

Biologi, psykologi og politik

Hvor kommer vores holdninger fra? Hvad gør, om vi synes bedst om budskaberne fra Venstre eller Socialdemokraterne? Og hvilke faktorer påvirker, om vi bryder os mest om de venstre- eller højreorienterede partier og politikere? Klassiske forklaringer på spørgsmål som disse tager udgangspunkt i faktorer såsom socialisering, indkomst og klasse og viser, hvordan politiske holdninger og valg påvirkes af uddannelse, størrelse på lønchecken og forældres erhverv. Forskning viser dog, at også biologiske og dybtliggende psykologiske prædispositioner spiller en væsentlig og ofte overraskende rolle for vores politiske adfærd.

Psykologisk forskning har længe vist, at fundamentale biologiske forskelle mellem mennesker har en lang række konsekvenser for, hvordan mennesker interagerer socialt med hinanden. Og dette gør sig også gældende på det politiske område. Således er politisk ideologi og generel tillid til andre mennesker funderet i personlighedsmæssige forskelle, og sågar hvor meget man vejede som nyfødt. Holdninger til krig og velfærdsydelser påvirkes af størrelsen på ens overarm og blodsukkerniveau. Og valg mellem forskellige politiske kandidater påvirkes af kandidaternes ansigter og stemmelejer.

Foredraget starter med en grundlæggende introduktion til, hvorfor og hvordan det giver mening, at fundamentale psykologiske og biologiske karakteristika for mennesket påvirker politiske valg og adfærd. Dernæst konkretiseres denne overordnede pointe med en række af de nyeste og mest interessante forskningsresultater fra forskergruppens eget arbejde.

Mulige foredragsholdere:

Det personlige valg: Hvilke typer kandidater foretrækker vælgerne, og hvorfor?

Politikerne. Vi ser og hører dem overalt. De sidder parat i Deadline-studiet for at debattere tidens store politiske spørgsmål. De står som afsendere af vigtige politiske forslag og reformer. Og de toner frem i quiz- og talkshows, hvor vi kommer tæt på dem personligt. Men hvem er de så? Og ikke mindst hvilke personer er det, vi foretrækker at stemme på? Det er spørgsmål som disse, foredraget forsøger at besvare. Konkret skal vi se, hvilke typer af politikere vælgerne generelt set foretrækker. Dernæst trækker foredraget på nyere politologisk forskning, der viser, at særligt to faktorer påvirker vælgernes overvejelser om, hvilke politiske personligheder de foretrækker. For det første inddrages en række forskningsresultater, som finder, at henholdsvis venstre- og højreorienterede vælgere foretrækker politikere med vidt forskellige karaktertræk, og at dette kommer til udtryk på valgdagen. For det andet viser det sig også, at omstændigheder såsom tilstedeværelsen af konflikt og sygdom (f.eks. covid-19 pandemien) også påvirker vælgernes forestillinger om, hvilken personlighed der udgør en god leder. Resultaterne illustreres med en række empiriske eksempler fra studier gennemført blandt vælgere i bl.a. Danmark og USA. Endelig relaterer foredraget disse pointer til nylige og/eller igangværende valgkampe enten herhjemme eller ude i verden såsom f.eks. de amerikanske præsidentvalgkampe i 2016 og 2020. Foredraget relaterer sig på den baggrund også til den voksende vælgermæssige støtte til ”stærke ledere” på tværs af kloden.

Foredragsholder:

Lasse Laustsen, lektor, ph.d.    

Fake news, følelser og Facebook: Hvorfor ser højre- og venstreorienterede verden forskelligt?

Hvorfor tror højreorienterede generelt, at indvandringen udgør en alvorlig økonomisk byrde, mens venstreorienterede generelt tror det modsatte? Hvorfor er venstreorienterede mere tilbøjelige til at tro på menneskeskabte klimaforandringer end højreorienterede? Hvorfor er højreorienterede mere tilbøjelige til at tro på selvfinansierende topskattelettelser end venstreorienterede? 

Dette foredrag handler om forskelle i højre- og venstreorienteredes virkelighedsopfattelser; forskelle i vores opfattelse af, hvad der er fakta, og hvad der er fake news. Vi gennemgår to overordnede forklaringer på, hvordan forskelligartede virkelighedsopfattelser opstår. Den første forklaring er psykologisk og lægger vægt på en række ubevidste, følelsesmæssige processer, som angiveligt styrer vores bevidste tænkning. Den anden forklaring handler om de medieplatforme, vi får vores nyheder fra, og den lægger vægt på fremkomsten af sociale medier og ideologiske nyhedssider som forklaring på udbredelsen af fake news og forskelligartede virkelighedsopfattelser. Ifølge denne forklaring udgør online ekko-kamre en alvorlig demokratisk trussel.  

Vi slutter af med at diskutere, hvilke udfordringer det skaber for et demokrati, når forskellige grupper har meget forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert ud fra en sondring mellem forskellige idealer om, hvad der udgør et godt demokrati. 

Igennem foredraget lærer eleverne kernestof omhandlende politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier.

Foredragsholder:

Filip Kiil, ph.d.-studerende

FAKE NEWS OG SOCIALE MEDIER:

Fake news, følelser og Facebook: Hvorfor ser højre- og venstreorienterede verden forskelligt?

Hvorfor tror højreorienterede generelt, at indvandringen udgør en alvorlig økonomisk byrde, mens venstreorienterede generelt tror det modsatte? Hvorfor er venstreorienterede mere tilbøjelige til at tro på menneskeskabte klimaforandringer end højreorienterede? Hvorfor er højreorienterede mere tilbøjelige til at tro på selvfinansierende topskattelettelser end venstreorienterede? 

Dette foredrag handler om forskelle i højre- og venstreorienteredes virkelighedsopfattelser; forskelle i vores opfattelse af, hvad der er fakta, og hvad der er fake news. Vi gennemgår to overordnede forklaringer på, hvordan forskelligartede virkelighedsopfattelser opstår. Den første forklaring er psykologisk og lægger vægt på en række ubevidste, følelsesmæssige processer, som angiveligt styrer vores bevidste tænkning. Den anden forklaring handler om de medieplatforme, vi får vores nyheder fra, og den lægger vægt på fremkomsten af sociale medier og ideologiske nyhedssider som forklaring på udbredelsen af fake news og forskelligartede virkelighedsopfattelser. Ifølge denne forklaring udgør online ekko-kamre en alvorlig demokratisk trussel.  

Vi slutter af med at diskutere, hvilke udfordringer det skaber for et demokrati, når forskellige grupper har meget forskellige opfattelser af, hvad der er rigtigt og forkert ud fra en sondring mellem forskellige idealer om, hvad der udgør et godt demokrati. 

Igennem foredraget lærer eleverne kernestof omhandlende politisk meningsdannelse og medier, herunder adfærd på de sociale medier.

Foredragsholder:

Filip Kiil, ph.d.-studerende

Political hostility and fake news

The internet promised to bring more democracy to politics, but instead it brought hatred, hostility and humbug. Most Danes and Americans perceive political discussions to be more hostile online than offline. Half of Danish politicians perceive – mostly online – threats to be an increasing problem. Meanwhile, the rise of fake news threatens to suffocate democracies by spreading confusion and distrust in media, politicians and parties. This talk gives a big picture overview of these important contemporary challenges. First, we will discuss why online hostility and fake news are bad from a normative view. Next, we will review political scientists' best understanding for why people are nasty with each other and why they believe or share fake news. Finally, we will consider the tools at our disposal for fighting these forces.

Foredragsholder:

Alexander Bor, postdoc, ph.d.

Tsunami: En bølge af populisme skyller verden rundt

”Donald Trump,” tænker vi. Løgne, ”Fake News” og kontroversiel opførsel. Selvom Donald Trump tabte seneste præsidentvalg, er støtten til ham stadig stærk. Men populisme er ikke udelukkende et amerikansk fænomen og forbeholdt det yderste højre.

En bølge af populisme er skyllet verden rundt. Det gælder Europa i øst og vest. Det gælder udviklingslande som Filippinerne, Bolivia og Zambia for blot at nævne enkelte eksempler.

Mange er skræmte. For svækker populismen demokratiet og varsler diktaturet? Andre ser mere populisme som en reaktion på samfundsmæssige problemer, som har sat de svageste medborgere under pres. Så kan populisme forstås som en kraft, der ’genstarter’ det politiske system. Populismen har to ansigter.

Foredraget sætter populisme ind i en kontekst af globalisering og stiller skarpt på de destruktive og positive elementer ved populismen.

Foredraget kan vinkles på forskellige måder:

 1. Hvad har populismens forskellige udtryk tilfældes, og hvorfor opstår populistiske bevægelser?
 2. Hvilke konsekvenser har populisme for demokrati, økonomisk udvikling og internationalt samarbejde? Kan de nye grænseoverskridende problemer som miljø, klima og migration løses af populister?
 3. Populisme kendetegnes ved karismatiske ledere, kontroversiel opførsel og nærmest demagogiske taler, hvor medier og journalister er ”fjender af folket,” men ofte er pressen faktisk populisternes bedste ven. 

Foredraget kan holdes på dansk eller engelsk.

Foredragsholder:

Lars Johannsen, lektor, ph.d.

What is virtue signalling and should we do it?

Social media has certainly contributed to a greater volume of moral judgments being made public. They have also contributed to the popularisation of a term “virtue signalling”. But what is it? Is it simply to take a stance? Is it something more? Should we signal? If so, why? If not, why not?

This lecture explains what virtue signalling is as opposed to the mere expression of an opinion or judgment. It also aims to present the arguments for and against the desirability of virtue signalling.

The lecture can be given in English or French.

Foredragsholder:

Renaud-Philippe Garner, Ph.d, Postdoc

RADIKALISERING:

Radikalisering, ekstremisme og forebyggelse

Hvilken rolle spiller ideologi, oplevet medborgerskab og tilhørsforhold, personlighed og gruppedynamikker for radikalisering (forstået som en stigende tilslutning til voldelig ekstremisme som middel til at opnå politiske mål)? Og hvad kan myndighederne gøre for at forsøge at forebygge radikalisering til voldelig ekstremisme? Med udgangspunkt i en række konkrete forskningsprojekter vil oplægget forsøge at besvare disse spørgsmål ved at stille skarpt på motiver og drivkræfter for radikalisering samt processen, hvorved særligt unge bliver eksponeret for ekstremistisk materiale og udvikler et radikalt ’mindset’ og en tilbøjelighed til at acceptere voldelig ekstremisme. Foredraget vil bl.a. komme ind på radikalisering blandt fremmedkrigere og soloterrorister, men også diskutere, i hvilken grad vi alle sammen har kimen til radikalisering i os. Desuden vil foredraget give et overblik over den danske model for radikaliseringsforebyggelse og herunder diskutere konkrete tiltag til tidelig forebyggelse som fx brugen af undervisning i folkeskolens udskoling og gymnasier om ekstreme budskaber på nettet samt brugen af tidligere ekstremister i forebyggelsessammenhæng. 

Foredragsholder:

Lasse Lindekilde, professor, ph.d.

Radikalisering og ekstremisme: Når vold anses som en løsning

Medlemsstaterne i EU har i de sidste to årtier forsøgt at bekæmpe voldelig ekstremisme og radikalisering. På trods af dette ser vi stadig terrorangreb i europæiske storbyer, vandalisme mod asylcentre i Skandinavien og stigende højrefløjsekstremisme i Central- og Sydeuropa. Det ser altså ud til, at europæiske regeringer er alvorligt udfordret i forhold til at mindske de sikkerhedstrusler, der kommer fra radikalisering og ekstremisme. Hvorfor er det sådan?

Foredraget tilbyder en bred indføring i de centrale teorier om radikalisering og ekstremisme. Teorierne præsenteres ved anvendelse af særligt nyere eksempler på disse fænomener. Foredraget berører således følgende centrale spørgsmål:

 • Hvad er radikalisering og ekstremisme?
 • Hvordan kommer radikalisering og ekstremisme til udtryk?
 • Hvordan kan vi forklare radikalisering og ekstremisme?
 • Hvilke konsekvenser har fænomenerne for et demokratisk samfund?
 • Hvordan undgår vi, at radikalisering ender med voldelig ekstremisme og i sidste instans terror?

Foredraget kan skræddersyes til det enkelte gymnasies behov, men der lægges fra foredragsholderens side særligt vægt på elevinddragelse.

Foredragsholder:

Steffen Selmer Andersen, ph.d.-studerende

KRIG / PROTEST / KRISE / TERROR:

Adrenalinjunkier? Hvad gør udsendelse til krig ved soldaters lyst til spænding, og hvorfor?

Spænding er en af de vigtigste grunde til, at soldater drager i krig. Soldaternes lyst til spænding er højere, når de kommer hjem, end før de drog ud – og den er allerhøjest for dem, der har oplevet mest spænding.

Vi er vant til at tænke motivation som det, der får os til at handle på en bestemt måde på trods af, hvad det at udføre denne handling medfører af problemer. Spændingsmotivationens betydning for soldater vender op og ned på denne opfattelse. Soldater drager ikke i krig på trods af den risiko, de derved udsætter sig for. Det forholder sig snarere omvendt. De drager i krig på grund af risikoen.

Foredragsholder:

Morten Brænder, lektor, ph.d.

Politisk protest! Forklaringer, dynamikker og konsekvenser

Occupy Wall Street, Pussy Riots, COP15 protesterne, Al Qaeda, Greenpeace, det arabiske forår. Meget forskellige empiriske fænomener, men med ét fællestræk; at de handler om politisk protest og aktivisme. Sådanne politiske aktiviteter, der konstant finder sted udenfor det formelle politiske system, har de senere år fået fornyet opmærksomhed på den politiske, mediemæssige og akademiske scene i Danmark og globalt set. Eksempelvis blev 2011 af Time Magazine udråbt som ’the year of protest’.

Foredraget tilbyder en bred indføring i de centrale teorier om politisk protest og aktivisme illustreret ved en række prominente historiske og aktuelle eksempler på politisk protest og sociale bevægelser. Foredraget vil således berøre centrale spørgsmål som:

 • Hvad karakteriserer politisk protest – hvordan adskiller den sig fra fx institutionaliseret interessevaretagelse?
 • Hvilke former antager den politiske protest?
 • Hvorfor og hvornår opstår politisk protester?
 • Hvordan interagerer den politiske aktivisme med staten og med statslige myndigheder som fx politiet?
 • Med hvilke midler forsøger politiske aktivister at skabe resonans for deres budskaber?
 • Hvem deltager i politiske protester og hvorfor?
 • Hvad vil det sige, at politisk protest i stigende grad er globaliseret?
 • Hvad er konsekvenserne af protest og aktivisme?

Foredraget forsøger at fremhæve de faktorer og dynamikker, som former politisk protester, og deres konsekvenser på tværs af taktikker, sagområde og kontekst.

Mulige foredragsholdere:

Protesterne i Libanon: Kan folket vælte eliten?

Den 17. oktober 2019 strømmede titusindvis af mennesker til gaden i Libanon med et krav om forandring. Demonstrationerne har nu varet i månedsvis i det lille land, som er hårdt plaget af økonomisk krise, og hvis hovedstad ligger i ruiner efter en eksplosion. Protesterne har indtil videre ført til at to regeringer er gået af, mens hundredevis af demonstranter er blevet sårede.

Libanon-protesterne er et af de seneste eksempler på massedemonstrationer i lande, som er styret af autoritære ledere. Mellemøsten har set en bølge af demonstrationer gennem det sidste årti, og ligeså har befolkningerne i lande som Belarus, Sudan og Hong Kong demonstreret mod deres ledere.

Dette foredrag vil gå i dybden med de libanesiske protester som case. Formålet er at bruge Libanon som afsæt til at diskutere nogle af de store og mere teoretiske spørgsmål, der stilles i forbindelse med protester i Mellemøsten såvel som i andre dele af verden.

 • Hvad er det, der driver folk til at protestere?
 • Kan man overhovedet skabe forandring ved at demonstrere mod et autoritært styre?
 • Hvad kan et autoritært regime gøre for at dulme demonstrationer?
 • Hvilke interne udfordringer står demonstranter overfor i lande som Libanon?

 Foredraget kan både tilpasses undervisning i Samfundsfag, Historie og Religion. Hvis ønsket, kan en del af foredraget også sættes af til at forklare, hvordan man som forsker bærer sig ad med at undersøge protester.

Anne Kirstine er ph.d. studerende, og hendes forskning fokuserer på protesterne i Libanon. Hun har selv været til stede under dele af protesterne og har lavet feltarbejde blandt demonstranterne.

Foredragsholder: Anne Kirstine Rønn, ph.d.-studerende    

Should we go to war? The just war tradition

Can war be just? How can it be one’s duty to kill or be killed? Tempting as it might be to reject all killing or war as immoral and unjust, most of us admit that some wars are just. As Michael Walzer writes “[t]he crucial point is that there are rules of war, though there are no rules of robbery (of rape or murder).” (Walzer, 2006, p.128). After all, if the term ‘war criminal’ is not reducible to ‘anyone who fights in a war’, then some fighting is not murderous. Who then can fight? How may one fight? And why may one fight?

This lecture aims to introduce students to fundamentals in the Western just war tradition. We cover key questions and concepts, as well as familiarize ourselves with a few contemporary issues. 

The lecture can be given in English or French.

Foredragsholder:

Renaud-Philippe Garner, ph.d., postdoc

Verdensrisikosamfundet: Fra krigens krise til klimakrise

Det lange 20. århundrede, der begyndte med den katastrofale Første Verdenskrig i 1914, afsluttedes med et næsten katastrofalt risikoscenarie med Parisaftalen i 2015. Efter hundrede år med verdenskrige, Kold Krig og kamp om intet mindre end globaliseringens Verdensmagt står vi over for et nyt globalt risikoscenarie. Moderne samfund har kunnet satse enorme finansielle og menneskelige ressourcer på at føre krig. Men er verdenssamfundet villigt til at investere i vores egen fremtid med en lignende mængde ressourcer i en lige så risikabel kamp om overlevelse? Havde Vesten brugt lige så mange penge på skovrejsning i Sahara, som man tog i anvendelse i Irak- og Afghanistankrigene, ville man have haft over 70.000 milliarder kroner til rådighed.

I fremtiden er vi nødsaget til at planlægge tiltag af mindst en lignende størrelse eller måske større. Verdenskrigene bestod af destruktion – men også af opfindelser og innovative måder at organisere på. Med eller mod vores vilje er vi med miljøkampene imidlertid spundet ind i et føderalt konstitueret verdenssamfund. Miljøet afhænger så at sige af, hvordan vinden blæser, lokalt, regionalt og globalt. En række risikable tærskler eller ”tipping points” er under udvikling i de systemer, vi lever og ånder i. Hvilke systemscenarier skal vi koble sammen, og hvordan kan vi gøre det? Hvilke tidsbindinger er samfundets systemer knyttet til, og hvilke tidshorisonter har vi?

Foredragsholder:

Gorm Harste, dr.scient.pol.

Terror

Mørk hud, langt sort skæg, en kalasjnikov over skulderen – og så holder han af gemmeleg i afghanske huler. Sådan er en terrorist. Tror vi. Men han kan også være en hjemmedyrket ung norsk mand på en smuk julidag. Ingen af dem mener dog selv, de er terrorister; de er frihedskæmpere – som de danske modstandsfolk, der engang ønskede tyskerne raus. For terror er ikke bare et spørgsmål om sort eller hvid, god eller ond. Terror er ifølge Carsten Bagge Laustsen, lektor i politisk sociologi ved Aarhus Universitet, langt mere farverig, end vi går rundt og tror.

Carsten Bagge Laustsen, lektor, ph.d.

NATIONALISME, MINORITETER OG INTEGRATION:

Are patriotism and nationalism two sides of the same coin?

What is patriotic? What is unpatriotic? Is it good to be patriotic? Is nationalism the same thing as patriotism? If not, how are they different?

Contemporary politics are full of claims about patriotism and nationalism and yet their use is far from consistent. Some insist on distinguishing them while others treat these two as synonymous. Some praise one and condemn the former, while others praise or condemn both as if they were inseparable. 

This lecture aims to familiarize students with two ubiquitous yet misunderstood concepts: patriotism and nationalism. We will cover both historical and conceptual material to help students grasp why patriotism is both an older and narrower term while nationalism is a newer and broader one. Thus, students will learn why these two phenomena are often conflated or confused as well as why they are distinct.

The lecture can be given in English or French.

Foredragsholder:

Renaud-Philippe Garner, ph.d., postdoc

Integration og medborgerskab: Indvandring og politik i Danmark

Hvad betyder indvandring for Danmark nu og i fremtiden? Hvad er de danske regler for immigration, integration og statsborgerskab, sammenlignet med andre landes regler? Hvorfor er der forskellige tilgange til integration og medborgerskab i vestlige lande, og ikke mindst imellem de skandinaviske lande? Vi vil gerne tale med jeres elever om indvandring, integration, medborgerskab og statsborgerskab i Danmark og de andre skandinaviske lande.

Foredragsholdere:

Tore Vincents Olsen, lektor, ph.d. (især i Københavnsområdet)

Per Mouritsen, lektor, ph.d.

Kristina Bakkær Simonsen, lektor, ph.d. (also in English)

International immigration

Antallet af mennesker, der bor i et andet land end der, hvor de er født, er støt stigende, og over 79 millinoner mennesker har i dag været tvunget til at flygte fra deres hjem. Samtidig ser det ud til, at en række vestlige lande - herunder Danmark - kæmper om at være det mindst attraktive modtagerland for flygtninge og indfører flere og flere tiltag, der skal gøre det svært for udlændinge at komme til og bosætte sig i deres lande. Som eksempelvis den lavere integrationsydelse eller den såkaldte smykkelov i Danmark. Men spiller disse tiltag en rolle? Og hvordan?

I dette foredrag vil vi snakke om, hvorfor nogle mennesker vælger at migrere til andre lande, om der er forskelle på flygtninge og de såkaldte økonomiske migranter, og hvilken rolle national udlændingepolitik spiller. Foredraget lægger vægt på elevinddragelse, men tilbyder samtidig en indføring i centrale definitioner og teorier om international immigration og udlændingepolitik såvel som en debat af Danmarks udlændingepolitik de sidste år. Hvilken betydning har de tiltag, der indføres på tilstrømningen af flygtninge og på integrationen af de mange udlændinge, som alt andet lige opholder sig i landet?

Foredragsholder:

Liv Bjerre, adjunkt

Medborgerskab i Danmark: Rettigheder, deltagelse og medlemskab

Medborgerskab er politisk hurra-ord nummer et – i kommunerne, på udlændingeområdet, i skoler og ikke mindst i gymnasierne. At være medborger er at gøre noget godt for fællesskabet, deltage i politik, gøre sin pligt – og have det, man i gamle dage kaldte ”borgerdyd”. Men i Danmark er begrebets bredere betydning, som det havde indtil midten af det 19. århundrede, blevet fortrængt. Det der med frivillighed og demokratisk dannelse er naturligvis vigtigt, men der er en tendens til, at medborgerskab reduceres til sådan noget, indvandrere skal lære, og som ’vi danskere’ har som en identitetsmæssig bagage eller livsform fra højskoler og andelsbevægelse. Men så enkelt er det ikke. Ligesom det svenske medborgarskap og det engelske citizenship refererede og refererer begrebet også til de lige rettigheder, der giver medborgeren sikkerhed, frihed og politiske handlemuligheder. Og, for det tredje, ikke mindst til medlemsskabet af en stat, hvor man kan have rettighederne og udøve sin deltagelse – det, vi i dag kalder statsborgerskab.

Alle tre aspekter er vigtige, og de understøtter hinanden: Det er vanskeligt og farligt at deltage effektivt, hvis man ikke nyder stærke og effektive rettigheder. Rettighederne kom historisk set ikke ud af det blå, men var selv et resultat af deltagelse – vel at mærke en form for aktivt medborgerskab, der udfordrede magten i kamp for stadigt nye gruppers fælles interesser. Al snak om både lige rettigheder og deltagelse er ligegyldig for den, der ikke har det, som Hannah Arendt kaldte ’retten til rettigheder’ – dvs. statsborgerskab – og dermed fuldgyldigt medlemskab i et politisk fællesskab. Tilsammen giver de (i hvert fald nogle af os) en særlig status af selvbestemmelse, tilhørsforhold og anerkendelse.

Når man anskuer begrebet på denne måde, bliver det klart, at ’det danske medborgerskab’ ikke er uden skyggesider, udfordringer og dilemmaer. Forelæsningen forklarer tredelingen, sammenhængen mellem de tre aspekter og tager temperaturen på dansk medborgerskab:

 • For sociologen T. H. Marshall udvikledes rettighederne i tre faser med først de civile, så de politiske og endelig de sociale – hvor især de sidste stod i spænding til kapitalismens markedskræfter. Går det fremad eller tilbage med de medborgerlige rettigheder?
 • Politikere bekymrer sig ofte om borgernes politiske deltagelse og samfundssind. Men hvad siger forskningen? Er unge gode medborgere?
 • De danske krav til at opnå statsborgerskab er de mest restriktive i Europa. Man skal være en virkelig god medborger, før man får sit rødbedefarvede pas. Vi ser på to undersøgelser. En om, hvor mange der lever på medborgerlig anden klasse, og hvad det betyder; en anden om, at befolkningen har nogle helt andre opfattelser af rimelige krav til statsborgerskab end politikerne. 

Foredraget kan efter aftale vinkles på mange måder – fx i forhold til indvandrere og efterkommere, eller mere historisk eller idehistorisk. Men det begynder under alle omstændigheder med at forklare betydningen af, og sammenhængen mellem, de tre dimensioner i en dansk kontekst på en måde, der bevidst laver kritisk kant til Gymnasieskolens reference til medborgerskabselementer i formålsparagraf og fagbeskrivelser.

Foredragsholder:

Per Mouritsen, lektor, ph.d.

National identitet: Fællesskab og grænser

Hvor mange flygtninge kan Danmark tage, og hvad gør tilstrømningen af så mange mennesker af en anden kulturel baggrund ved vores samfund? Skal det være et krav, at man kan tale et godt dansk, og at man ved, hvornår Danmark vandt EM i fodbold, for at man kan få dansk statsborgerskab? Er områderne på regeringens ghettoliste ”parallelsamfund”, hvor danske værdier ikke længere er bærende? Kan man være dansk, når man ikke er født dansk?

Disse stærkt betændte emner, som aktuelt optager samfundsdebatten, drejer sig alle om ét grundlæggende spørgsmål, nemlig, hvem hører til?

National identitet – forstået som den personlige overbevisning om et særligt tilhørsforhold til et land og til et folk – siges at have to ansigter; et grimt og et smukt. Det grimme ansigt kommer til udtryk, når folk diskriminerer mellem ”os” og ”dem” med henvisning til nationalitet, og når de går i krig og slår ihjel for deres land. Samtidig eksisterer det smukke ansigt i idéen om nationalfølelse som en grundlæggende lim, der holder samfund sammen; vi oplever at høre hjemme blandt og have en fælles forståelse med andre af samme nationalitet, og vi bliver rørte og ekstatiske ved at opleve det nationale tilhør, når ”vi” fx vinder vigtige sportskampe.

Nationale identiteter er i dag så basale for vores måde at forstå os selv og andre på, at de oftest tages for givet. I dette foredrag vil vi træde et skridt tilbage og undersøge forskellige bud på, hvad national identitet er, og hvordan det fungerer som et politisk og sociologisk fænomen, der både skaber fællesskab og grænser.

Foredragsholder:

Kristina Bakkær Simonsen, lektor, ph.d.

Why do some groups deserve the status of being (national) minorities?

Most countries have recognized certain indigenous groups, linguistic or religious minorities. Such minorities have access to some cluster of special land rights, fishing/hunting rights, national holidays and language education that the rest of the population lacks. Groups like these therefore seem to have a special moral standing as compared to say other social groups such as, urban dwellers or country dwellers. How come certain groups have a special status? This presentation considers different arguments given in philosophy, political theory and law for such rights.

It also considers some concerns that are typically brought up about how far such minority rights should go. Do they obstruct social cohesion? What do we do in the case of conflict between minority groups, say women of a religious political minority that are not allowed to attain positions of power because of the norms of the religion? The students are encouraged to take part in the discussion with their own examples and questions.

Sprog: Engelsk/Svensk/Skandinavisk  

Foredragsholder:

Marion Kathe Godman, lektor

ORGANMANGEL OG -SALG:

Etik og organmangel: Hvad bør vi gøre?

Verden over dør mennesker hver eneste time, mens de venter på en organtransplantation. I Danmark skete det 40 gange sidste år. Der er ikke organer nok til rådighed. Hvordan skal vi forholde os til dette triste faktum? Det er grundlæggende et spørgsmål om etik. Men også et spørgsmål, hvor moderne viden om menneskers psykologi og nudging tilbyder nye løsninger. Oplægget diskuterer, hvad vi ud fra et etisk perspektiv bør tænke om manglen på organer. Det diskuterer både det nuværende donationssystem og prominente alternativer. Oplægget kan tilpasses efter behov, men det diskuterer i udgangspunktet følgende alternativer til det nuværende system:

 • Aktivt fravalg, hvor man betragtes som donor, hvis man ikke selv melder fra.
 • Tvungent valg, hvor man tvinges til at tage stilling til organdonation, når man fx ansøger om et kørekort.
 • Prioritet til donorer: Hvor registrerede donorer kommer foran i køen, når organer skal fordeles.

Foredragsholder:

Andreas Albertsen, lektor

Når alt kan købes for penge: Markedets grænser

Ifølge Beatles kan kærlighed ikke købes for penge. Jodle Birge mente, at ’rigtige venner’ heller ikke kan. Derudover er der ikke meget, der ikke kan anskaffes af den, der har nok på bankbogen. I Indien kan man købe en nyre på det sorte marked og betale en fremmed kvinde for at føde sit barn. På Vesterbro kan man købe seksuelle ydelser fra en prostitueret. I Californien kan man mod betaling få opgraderet sin fængselscelle til en, der er bedre, end den andre fanger tilbydes. Markedet udbredes langsomt til alle dele af livet og samfundet. Næsten alt kan købes og sælges på lige fod med hotelovernatninger og IKEA-møbler.

Dette foredrag giver mulighed for at forstå og vurdere denne udvikling i lyset af bredere teorier og erfaringer med markedet som fordelingsmekanisme. Oplægget præsenterer både generelle teorier om markedet og dernæst forskellige kontroversielle markeder, såsom organdonation, rugemødre og prostitution. Oplægget præsenterer for hver case argumenter for og imod at have et marked for disse goder.

Foredragsholder:

Andreas Albertsen, lektor

SOCIAL SAMMENHÆNGSKRAFT:

Social sammenhængskraft: Hvad er det, hvor kommer det fra, og hvorfor er det vigtigt?

I løbet af de senere år har begrebet social sammenhængskraft – eller social kapital, som det betegnes i den videnskabelige litteratur – i stigende grad optrådt i den offentlige debat i Danmark. Mange argumenterer for, at den sociale sammenhængskraft udgør en unik dansk ressource, der skaber grundlaget for velstand og lykke. Social sammenhængskraft bruges som samlebetegnelse for flere forskellige fænomener, men typisk forstås det som normer, værdier og netværk, der formodes at bidrage til et velfungerende samfund. Det kunne f.eks. være tillid til andre mennesker, en følelse af forpligtelse overfor fællesskabet og et engagement i frivillige foreninger. Alle tre forhold kan have en vis værdi for den enkelte, men det er for samfundet som helhed, at den store gevinst findes. Kort sagt er formodningen altså, at social sammenhængskraft er en betydningsfuld ressource, der fremmer forskellige udfald, som de fleste mennesker finder ønskelige.

Hvis den sociale sammenhængskraft viser sig at være vigtigt for samfundet, rejser det næste spørgsmål sig om, hvordan sammenhængskraften skabes og nedbrydes. Visse hævder, at indvandringen i Danmark udgør den primære trussel mod sammenhængskraften i Danmark. Argumentet er, at den sociale sammenhængskraft i høj grad er grundlagt af et kulturelt fællesskab og en fælles identitet, som trues, når indvandrere med en anden kulturel baggrund udgør en stigende andel af det danske samfund. Andre mener imidlertid, at den sociale sammenhængskraft i større grad er et resultat af økonomisk lighed og kulturel ensartethed. Det forhold, at Danmark er et af de mest økonomisk lige samfund falder således sammen med den høje sammenhængskraft. Et tredje bud på en årsag til den høje sammenhængskraft er statens indretning og funktion. En troværdig og retfærdig stat kan f.eks. skabe grundlaget for at folk stoler på hinanden og fremme følelsen af at være ”i samme båd” blandt borgerne.

På baggrund af ovenstående diskuterer foredraget, hvordan vi kan forstå den sociale sammenhængskraft herunder dens årsager og konsekvenser.

Mulige foredragsholdere:

LEDELSE:

Hvad er god ledelse? Et psykologisk og samfundsfagligt perspektiv

Hvad er god organisatorisk ledelse, og hvem er den gode leder? Vi har alle sammen tanker og følelser omkring, hvad det vil sige at lede andre. Måske har vi også en intuition om den store leder, der med sikker hånd fører sine følgere ud af pludseligt opståede kriser. Mange har måske endda en idé om, at de selv kunne være en god leder for andre.

Vi bliver dagligt bombarderet med diskussioner om ledelse og holdninger til emnet. Men hvad ved vi egentlig om, hvad god ledelse er? I dette foredrag stiller vi skarpt på diskussionen om, hvad det vil sige at være en god leder af en organisation, og kommer blandt andet ind på spørgsmål som:

 1. Hvad er god (og dårlig) ledelse?
 2. Er ledelse medfødt, eller kan det læres?
 3. Hvilke psykologiske karakteristika har den gode leder?
 4. Hvordan motiveres medarbejdere, og hvordan kan lederen støtte dem?
 5. Hvilken betydning har konteksten for, om lederen kan lykkes?

Foredraget vil passe til psykologi, samfundsfag og erhvervsfag i gymnasieskolen. Foredraget kan holdes på dansk eller engelsk.

Foredragsholder:

Oluf Gøtzsche-Astrup, psykolog og adjunkt i statskundskab


Yderligere tilbud til gymnasieelever og -lærere