Dansk forskningspolitik 2000–2010

Hensigten med bogprojektet "Dansk Forskningspolitik 2000–2010" er at give en samlet fremstilling af de gennemgribende forandringsprocesser, der har karakteriseret dansk forskningspolitik i perioden efter årtusindeskiftet. Fra en relativt perifer position er forskningen som politikområde i de seneste årtier trådt markant frem på den politiske dagsorden. Baggrunden har ikke mindst været en opfattelse af forskningen som en afgørende faktor for Danmarks fremtidige konkurrencekraft, vækst og velstand. Markante politiske initiativer har sigtet mod at knytte den offentligt finansierede forskning tættere til det omgivende samfund i almindelighed og til erhvervslivet i særdeleshed. Videnskabens autonomi og interne styringsmekanismer er i stigende grad kommet under pres af mere generiske forvaltningspolitiske løsningsmodeller. Lidt forenklet kan man tale om, at innovationspolitikken har defineret en ny central rolle for forskningen som vækstgenerator i det moderne globaliserede samfund, mens New Public Management tilgangen har anvist et mere eller mindre sammenhængende bud på en mulig organisationsmodel.

Hovedfokus i projektet er på periodens store reformforløb. Det vil først og fremmest sige: Universitetsloven (2003), Forskningsrådsreformen (2003), Fusionsprocesserne (2006), Globaliseringsstrategien (2006) og ændringerne af finansieringsmodellerne – herunder særligt Basisbevillingsmodellen (2009). Men også betydningen af Forskningskommissionens betænkning (2001), Regeringsskiftet og ressort-udvidelsen af Ministeriet med innovationspolitikkens formelle indtog (2001) samt skærpelsen af indsatsen omkring forskningskommunikation, bl.a. med Tænketanken for Forståelse for Forskning (fra 2003) vil blive inddraget i redegørelserne.

Bogudgivelsen finansieres af Aarhus Universitets Forskningsfond, og bogen forventes at udkomme ved Aarhus Universitetsforlag sidst i 2011.

Projektdeltagere:
Kaare Aagaard, Niels Mejlgaard, Mads P. Sørensen

Publikation:
Aagaard, K., Mejlgaard, N., 2012, "Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet".

Læs også:
Ny bog: Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet (02.04.12)