LEAP-projektet vil undersøge, hvordan ledelsestræning
påvirker ledelsesadfærd, og hvordan ledelsesadfærden
påvirker organisatorisk performance.

 

Hvordan opnår organisationer deres mål? Hvad skal der til for at sikre motiverede medarbejdere, så resultatet bliver så godt muligt for de givne ressourcer? Ledelse er en vigtig del af svarene, men vi mangler mere præcis viden herom, især i en dansk kontekst. Det Frie Forskningsråd bevilligede derfor i 2013 7 mio. kr. til at undersøge disse spørgsmål i perioden fra 2014 til 2017.

Projektet har gennemført systematisk ledelsestræning af 500 ledere inden for centrale offentlige og private områder. Vi ser på betydningen af ledelsestræningen for den gennemførte daglige ledelse ved at spørge le­dere og deres 15.000 medarbejdere før og efter træningen, ligesom vi følger organisationens målopnåelse via f.eks. registerinformationer. De deltagende organisationer er gymnasier, SKAT, grundskoler, daginstitutioner og bankafdelinger.

De deltagende ledere blev tilfældigt fordelt i fire grupper. Tre af grupperne fik et års træning i en ud af tre tilgange, som international forskning havde vist posi­tive effekter af på lederes evne til at opnå gode resulta­ter. Forløbet var gratis, og undervisningen foregik lokalt på 21 hold med hver 20 ledere for at minimere transporttid for deltagerne. Forløbet bestod fire dages tilstedeværelse kombineret med løbende sparring mellem deltager og underviser samt internt mellem deltagerne. Det kan godskrives som et modul på den fleksible master i offentlig ledelse. Medarbejderne i hhv. kontrol- og træningsgrupper behandles ens fra projektets side (fx har de deltaget i de samme to spørgeskemaundersøgelser), og alle lederne modtager i efteråret 2015 en rapport specifik om udviklingen i deres egen ledelse fra 2014 til 2015.

Vi har også undersøgt de deltagende lederes nærmeste ledere i form af fx cheferne på børn- og ungeområdet og bestyrelserne på gymnasierne. Det er vigtigt for at kunne se specifik på ledernes opnåelse af de mål, deres foresatte har opstillet for dem.

De deltagende ledere accepterede, at det var tilfældigt, om de tilhørte de 75 %, som modtog ledelsestræning, eller kontrolgruppen. Sammenligningen mellem grupperne gør det muligt at se effekten af ledelsestræningen samt at analysere effekterne af den ændrede ledelsesadfærd. Det handler især om medarbejdernes motivation, forebyggelse af sygefravær og kvaliteten af de leverede ydelser.

Projektet har allerede dokumenteret, at medarbejderne i de organisationer, hvor lederne har modtaget ledelsestræning, i højere grad ser lederne bruge den relevante ledelsestilgang efter ledelsestræningen (også sammenlignet med kontrolgruppen).

Foruden den ledelsesmæssige udvikling for de deltagende ledere gavner projektet hele det danske samfund. Vi har brug for solid viden om, hvordan ledelse i forskellige sektorer bedst understøtter opnåelsen af organisationernes mål, og projektets hovedambition er at give kvalificerede svar på spørgsmålet om, hvad god ledelse er i forskellige kontekster.

Formidling af projektets resultater

For LEAP projektet er det utroligt vigtigt at komme i dialog med alle berørte og interesserede parter i den offentlige og private sektor. Vi deltager derfor i mange arrangementer i kommuner, regioner, styrelser, ministerier, fagforeninger og  andre relevante fora. Hvis du ønsker et oplæg indenfor et tema relateret til medarbejdermotivation, ledelse, styring, ledelsesspænd, målopfyldelse, ledelsesudvikling, ledelsesinformation eller sygefravær, er du meget velkommen til at sende en mail til lotte@ps.au.dk. Hvis vi ikke selv har relevant forskning at formidle, kan vi som regel henvise til andre forskere, der arbejder indenfor feltet. Du er også velkommen til at skrive, hvis du gerne vil høre mere om projektets resultater, herunder have tilsendt nogle af de udgivelser, vi har mulighed for at videregive.

Med støtte fra:


Vil du følge LEAP?

Er du interesseret i at følge udviklingen i LEAP og se hvad næste skridt i projektet er? Så tjek tidplanen her

En af vores deltagere får fornem pris

Louise Ladegaard vandt prisen for bedste paper skrevet af yngre forskere ved offentlig forvaltningskonferencen EGPA i Toulouse i august 2015. Læs om det her