Vedtægter

Vedtægter

 

§1: Navn og hjemsted
 
Foreningens navn er ’Kandidatforeningen ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet’. Foreningen er hjemmehørende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
 
§2: Formål
 
Foreningen har to hovedformål – et socialt og et fagligt:
1)    Foreningen skal gennemføre sociale aktiviteter for medlemmerne med henblik på at styrke studiemiljøet.
2)    Foreningen skal gennemføre faglige arrangementer i form af foredrag, debatter, samt gennemføre kurser med henblik på at styrke de studerendes faglige kompetencer.
 
Derudover har foreningen to sekundære formål:
1)    Bygge bro mellem livet på og efter studiet
2)    Bygge bro mellem bachelorstudiet og kandidatstudiet
 
 
§3: Medlemmer
Som medlemmer optages personer, der opfylder minimum ét af følgende krav:
 
1) Man afslutter bacheloruddannelsen ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet indenfor det kommende semester.
2) Man har opnået en bachelorgrad fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
3) Man tager hele kandidatuddannelsen ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
4) Man er færdiguddannet kandidat fra Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
5) Man tager et semester på Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet som en del af sit statskundskabsstudie ved et andet universitet i Danmark eller i udlandet.
6) Forhenværende og nuværende videnskabeligt personale ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
7) Man er sidefagstuderende ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
 
Stk. 2
Bestyrelsen har mulighed for at suspendere et medlem med 9/11-dele af bestyrelsens stemmer, mens generalforsamlingen har mulighed for at ekskludere et medlem af foreningen, hvis denne har handlet i strid med foreningens vedtægter, eller på anden måde har skadet Kandidatforeningen.
 
§4: Kontingent
Medlemmerne betaler én gang et kontingent fastsat på generalforsamlingen til afholdelse af omkostninger ved foreningens drift.
Stk. 2
Færdiguddannede personer, der er cand.scient.pol eller cand.mag med hovedfag i samfundsfag kan opnå gratis medlemskab, såfremt de opretter en profil i GERDA.
Stk. 3
Et livslangt medlemskab af Kandidatforeningen er livslangt fra indmeldelsen.
 
§5: Generalforsamling
 
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året inden udgangen af februar. Som faste punkter på dagorden er:
 
• Valg af dirigent
• Valg af referent
• Formandens beretning
• Foreningens økonomi, herunder godkendelse af årsregnskab
• Godkendelse af kontingentstørrelse
• Indkomne forslag
• Diskussion af planer for det kommende år
• Valg af bestyrelsesmedlemmer samt op til fem suppleanter
• Valg af to af bestyrelsen uafhængige revisorer samt en suppleant
• Eventuelt
 
Stk. 2
Indkaldelse til generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling skal ske mindst to uger før generalforsamlingens afholdelse.
 
Forslag til punkter på dagsorden skal være bestyrelsens i hænde senest otte dage inden generalforsamlingen.
 
Kandidater til bestyrelsen opstilles i forbindelse med selve generalforsamlingen, dette kan ske ved personligt fremmøde eller ved motiveret fuldmagt.
 
Stk. 3
Alle beslutninger på generalforsamlingen, bortset fra vedtægtsændringer, jf. § 12, sker ved simpelt flertal blandt de fremmødte, dog med forbehold for det i stk. 3, nr. 2., 2. pkt. nævnte. Ved valg til bestyrelsen kan fremmødte stemme på op til 11 kandidater.
 
Efter begæring fra et medlem skal skriftlig afstemning finde sted.
 
Stk. 4
Alle medlemmer er stemmeberettigede.
 
Stk. 5
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
 
Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens ønske eller efter skriftlig begæring fra mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden.
 
§6: Bestyrelse og tegningsret
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af 11 medlemmer, såfremt et sådant antal er opstillet.
 
Til bestyrelsen er tilknyttet en repræsentant for Institut for Statskundskab, vedkommende har ikke stemmeret. Instituttets repræsentant udpeges af Institut for Statskundskab.
 
Bestyrelsen suppleres med op til fem suppleanter. Bestyrelsen gøres selvsupplerende såfremt der ikke er suppleanter, der kan indgå i bestyrelsen ved frafald.
 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en næstformand og en kasserer. Ved formandens frafald overtager næstformanden alle formandens beføjelser.
 
Bestyrelsen varetager alle foreningens anliggender og disponerer over dens midler, jf. dog § 7. Ved økonomiske dispositioner tegnes foreningens ud af til af kassereren.
 
Bestyrelsens beslutninger træffes, når andet ikke er fastsat i nærværende vedtægter, ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens, subsidiært næstformandens, stemme udslagsgivende.
 
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen blandt foreningens medlemmer.
 
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for et år ad gangen.
 
Den ny bestyrelse afholder konstituerende møde senest 14 dage efter generalforsamlingen. Alle bestyrelsesmøder er offentlige.
 
Stk. 2
Bestyrelsesformanden forestår indkaldelse og udfærdigelse af dagsordenen til bestyrelsesmøderne. Såfremt et af bestyrelsens medlemmer fremsætter en begrundet begæring herom, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.
 
Såfremt et bestyrelsesmedlem er lovligt forhindret i at deltage i et bestyrelsesmøde, kan pågældende afgive stemmefuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.
 
For hvert bestyrelsesmøde føres et beslutningsreferat. Dette skal godkendes på det følgende møde, og skal udsendes til alle medlemmer af bestyrelsen. Referatet står til rådighed for alle.
 
Stk. 3
Bestyrelsen kan bruge op til 400 kr. pr. bestyrelsesmedlem på bestyrelsespleje.
  
§7: Drift
Bestyrelsen kan udpege personer til at varetage den daglige drift af foreningen. Daglig drift kan omfatte markedsføring af foreningen, hvervning af medlemmer, planlægning af og gennemførelse af aktiviteter og kontakt til medlemmer. Derudover kan der nedsættes udvalg til at varetage disse eller andre opgaver ud fra bestyrelsens retningslinier eller af bestyrelsen selv.
§8: Forretningsorden
Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden, hvor arbejdsområder, målformuleringer og tidsrammer er beskrevet. Forretningsordenen er gældende for bestyrelsesåret. Beslutninger, som strækker sig over en flerårig periode, skal fremsættes som forslag på en generalforsamling, og vedtages efter reglerne i § 5, stk. 3.
§9: Æresmedlemmer
Æresmedlemmer kan udnævnes af foreningens bestyrelse efter indstilling til bestyrelsen. Æresmedlemmer er kontingentfrie.
 
§10: Foreningens formue
Alene foreningens formue hæfter for foreningens forpligtigelser. Ved foreningens opløsning overgår foreningens formue til almennyttige formål uden for Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Den likviderende generalforsamling beslutter hvilke almennyttige formål eventuelt overskydende foreningsmidler skal tilfalde.
 
§11: Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan gennemføres på en generalforsamling, såfremt mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for.
 
§12: Opløsning af foreningen
Foreningen kan kun opløses ved beslutning af to på hinanden følgende generalforsamlinger når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen.
 
§13: Foreningens ikrafttræden
Nærværende vedtægter træder i kraft marts 2006. Ændret på generalforsamlingen den 22. september 2011.