Bøger

På denne side kan du læse om bøger skrevet eller redigeret af forskere ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Nyere bøger findes i nyhedsarkivet.

Velfærdsstaten - En introduktion

Af Carsten Jensen

Velfærdsstaten er en central del af mange danskeres hverdag. Stort set alle har nydt godt af velfærdsydelser såsom skolegang, folkepension, efterløn, børnepasning og hospitalsbehandling. Derudover er der mange, som har deres daglige virke som producenter af den megen velfærd. Derfor står velfærdsstaten som et af de væsentligste kendetegn ved vores samfundsindretning og naturligvis også som et af de mest hotte politiske emner i Danmark. Denne bog introducerer til velfærdstatens opbygning og kendetegn med udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvad er velfærdsstaten? Hvorfor har vi velfærdsstaten? Hvilke konsekvenser har velfærdsstaten? Der sættes fokus på omfordeling mellem rige og fattige, fattigdomsbekæmpelse, solidaritet mellem befolkningsgrupper samt ikke mindst arbejdsmarkedet, hvor velfærdsstaten hænger nært sammen med den danske flexicurity-model. Desuden diskuterer bogen forskellige velfærdsmodeller i Danmark og udlandet og globaliseringens betydning for velfærdsstatens fremtid.

Praktisk info:

Sider: 152
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Pris: 250 kr
ISBN: 9788741260495
2. udgave

For yderligere information se forlagets hjemmeside

Politologisk årbog 2013-2014

Redigeret af Carsten Jensen

Politologisk årbog samler 31 artikler skrevet af forskere på tværs af de danske politologiske miljøer. Artiklerne bygger på forskningsartikler og -bøger, og årbogen giver dermed et overblik over de mest centrale resultater i dansk statskundskab fra det forgangne år.

Artiklerne er opdelt i seks overordnede temaer: Krig, fred og international politik. Demokrati, velstand og krise. Valg og vælgere. Reformer og politisk manipulation. Innovation og motivation i den offentlige sektor. Borgerne og demokratiet.

Praktisk info:
Sider: 120
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Pris: 150 kr
ISBN: 9788741260099

Paradoxes of Liberal Democracy: Islam, Western Europe, and The Danish Cartoon Crisis

By Michael Bang Petersen, Rune Slothuus, Rune Stubager, and Paul M. Sniderman

In 2005, twelve cartoons mocking the prophet Mohammed appeared in the Danish newspaper Jyllands-Posten, igniting a political firestorm over demands by some Muslims that the claims of their religious faith take precedence over freedom of expression. Given the explosive reaction from Middle Eastern governments, Muslim clerics, and some Danish politicians, the stage was set for a backlash against Muslims in Denmark. But no such backlash occurred.

Paradoxes of Liberal Democracy shows how the majority of ordinary Danish citizens provided a solid wall of support for the rights of their country’s growing Muslim minority, drawing a sharp distinction between Muslim immigrants and Islamic fundamentalists and supporting the civil rights of Muslim immigrants as fully as those of fellow Danes—for example, Christian fundamentalists. Building on randomized experiments conducted as part of large, nationally representative opinion surveys, Paradoxes of Liberal Democracy also demonstrates how the moral covenant underpinning the welfare state simultaneously promotes equal treatment for some Muslim immigrants and opens the door to discrimination against others.

Revealing the strength of Denmark’s commitment to democratic values, Paradoxes of Liberal Democracy underlines the challenges of inclusion but offers hope to those seeking to reconcile the secular values of liberal democracy and the religious faith of Muslim immigrants in Europe.

Practical info:

Pages: 200 pages
Publisher: Princeton University Press
Language: English
Price: $ 35
ISBN: 9780691161105

For further information, please consult the publisher's webpage

Stata - En praktisk introduktion

Af Kim Mannemar Sønderskov

Stata er et af de bedste og mest brugervenlige allround-statistikprogrammer og vinder stadig større udbredelse inden for bl.a. samfunds- og sundhedsvidenskaberne. Denne guide introducerer læseren til programmet og gennemgår, hvordan Stata anvendes til videnskabelig analyse af kvantitative data. Gennem en række eksepmler og øvelser med virkelige data guides læseren igennem datahåndtering, basale uni- og bivariate analyser samt lineær regression. Derudover behandles mere avancerede emner som fx illustration af resultaterne fra interaktionsmodeller.

Bogen er skrevet til studerende, der ikke tidligere har arbejdet med statistiksoftware, og er således velegnet i metode- og statistikundervisningen på BS-niveau. Bogen er dog også velegnet til erfarne brugere af andre programmer og til Stata-brugere, der ønsker overblik over programmets grundlæggende funktionalitet.

Praktiske oplysninger

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Sider: 240 sider
Sprog: Dansk
Pris: 300 kroner
ISBN: 9788741259413
2. udgave

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Styring, ledelse og resultater på ungdomsuddannelserne

Af Lotte Bøgh Andersen, Peter Bogetoft (CBS), Jørgen Grønnegård Christensen og Torben Tranæs (Rockwool Fondens Forskningsenhed) (red.)

Ungdomsuddannelserne er i de seneste år for alvor kommet på den politiske dagsorden, og efter årtusindskiftet har danske regeringer formuleret ambitiøse målsætninger for fremtidens uddannelsespolitik på området, senest med en reform af erhvervsuddannelserne. Trods et voksende fokus står ungdomsuddannelserne stadig i nogen grad i skyggen af de andre uddannelser, dvs. folkeskolen og de videregående uddannelser. Det være sig politisk såvel som medie- og forskningsmæssigt.

Det sidste forhold søger denne bog at rette op på gennem besvarelsen af to overordnede forskningsspørgsmål. Det ene er det kvalitetsmæssige: Er ungdomsuddannelserne i stand til at give eleverne den viden og de færdigheder, som de har brug for, når de enten kommer ud på arbejdsmarkedet eller fortsætter på en videregående uddannelse? Kvaliteten er konkret målt på institutionernes evne til at fastholde eleverne, på deres evne til at løfte dem karaktermæssigt og på den løn, de færdiguddannede opnår på arbejdsmarkedet.

Det andet overordnede spørgsmål er det økonomiske: Er ungdomsuddannelserne effektive i den forstand, at omkostningerne ved at drive dem både står i forhold til den opgave, de skal løse, og den uddannelseskvalitet, de leverer?

Bogen behandler samtidig en række beslægtede temaer som ressourceallokeringens udvikling over tid, oplevelsen af bureaukrati blandt ledere og ansatte, de faglige overenskomster, de ledelsesmæssige strukturer og ledelsesstilen samt medarbejdernes og ledernes tilknytning til deres arbejdsplads.

For at perspektivere analyserne indeholder bogen en international sammenligning. Her testes omkostningseffektivitet og resultater over for tilsvarende parametre i sammenlignelige OECD-lande.

Bogens analyser baserer sig på et tværfagligt forskningsprojekt i Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Praktiske oplysninger

Forlag: Syddansk Universitetsforlag
Sider: 274 sider
Sprog: Dansk
Pris: 198,40 kroner
ISBN: 978-87-7674-839-5
Serie: Rockwool Fondens Forskningsenhed

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Offentlig forvaltning - et politologisk perspektiv

Af Jens Blom-HansenPeter Munk Christiansen, Thomas Pallesen og Søren Serritzlew (red.)

”Offentlig forvaltning - et politologisk perspektiv” sætter fokus på centrale områder i forvaltningen og giver et dækkende grundlag for at forstå og studere den offentlige forvaltning i sin helhed. Bogen præsenterer forvaltningen på kommunalt, statsligt og mellemstatsligt niveau, herunder med særligt fokus på EU. Derudover sættes der fokus på centrale aktører som embedsværk og interesseorganisationer samt på procedurer som implementering af politik, reformer af forvaltningen og kontrol med den offentlige administration. Bogen er skrevet af førende kræfter på området og er velegnet som lærebog til statskundskab og andre uddannelser og fag, hvor offentlig forvaltning er på dagsordenen.

Praktiske oplysninger

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Sider: 350 sider
Sprog: Dansk
Pris: 400 kroner
ISBN: 9788741258461

Denne bog er nummer syv i serien Statskundskab.

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Budgetlægning og offentlige udgifter

Af Peter Munk Christiansen (red.)

Budgettets teknik er politik i forklædning; the lifeblood of government. Budgetlægning og offentlige udgifter introducerer de centrale teorier om offentlige budgetter og offentlige udgifter; nogle af de klassiske dilemmaer knyttet til de offentlige budgetsystemer og de faktisk forekommende budgetsystemer i stat, regioner og kommuner. Denne 2. udgave er opdateret på baggrund af den økonomiske krise og ændringerne i den offentlige økonomis institutioner, herunder budgetloven.

Praktiske oplysninger

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Sider: 184 sider
Sprog: Dansk
Pris: 275 kroner
ISBN: 9788741260082

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Samfundsvidenskabelig tekstanalyse

Af Morten Brænder, Christoffer Kølvraa og Carsten Bagge Laustsen

Denne bog giver et værktøj til at analysere dels den indre dynamik i samfundsvidenskabeligt relevante tekster, dels teksternes placering i en bredere kontekst. Bogen består af tre dele, hvor læseren guides gennem hele testanalysens spektrum fra sætning over diskurs til samfundsmæssig kontekst.

Bogen bygger på den præmis at sociale fænomener er sproglige fænomener, hvilket betyder, at sproget kan ses som både virkning og årsag i analysen af sociale strukturer.

Indretningen af samfundet påvirker den måde, vi taler om og analyserer sådanne strukturer på, og omvendt påvirker det, vi siger, og den måde, vi siger det på, samfundets indretning. Derfor er en samfundsvidenskabelig tekstanalyse både interessant og nødvendig.

Denne bog er bind 3 i serien ”Samfundsvidenskabernes metode”.

Praktiske oplysninger

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Sider: 150 sider
Sprog: Dansk
Pris: 250 kr
ISBN: 9788741255965
ISSN: 2245-4799

The Right and the Welfare State

Af Carsten Jensen

I bogen The Right and the Welfare State undersøger Carsten Jensen konservative og liberale regeringers velfærdsstatspolitik. Disse partier anses for at være velfærdsskeptiske, men bogen præsenterer en ny teori og argumenterer for, at den konventionelle antagelse er forkert. Højresidens politiske mål er ikke så simpelt som ”for” eller ”imod” velfærdsstaten. Bogen forklarer, hvorfor vælgere til højre går mere op i nogle sociale programmer fremfor andre, og hvorfor borgerlige regeringers politik er mere forskelligartet end antaget. Jensen analyserer data fra et stort antal vestlige demokratier og går i dybden med studier af Australien, Danmark og Storbritannien.

Praktiske oplysninger

Forlag:Oxford University Press
Sider: 176 sider
Sprog: Engelsk
Pris: 45 pund
ISBN: 9780199678419

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

The Rule of Law: Definitions, Measures, Patterns, and Causes

Af Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning 

Bogen giver et grundigt overblik over og fremsætter en kritisk diskussion af opfattelser og mål af retsstatsprincipper.

Udgivelsen bygger på en omfattende undersøgelse, der viser, at valget af definitioner og datakilder påvirker både beskrivende og forklarende resultater, når det kommer til respekten for retsstatsprincippet.

Derudover argumenterer forfatterne for, at konstitutionalismens rødder i middelalderen kan forklare, hvorfor europæere og europæiske kolonier historisk har udvist større tilslutning og tillid til retsstatsprincipper end andre lande, og hvorfor denne tendens er fortsat frem til i dag.

Ved at integrere begrebsmæssige definitioner, mål, mønster og årsager, giver bogen et omfattende og sammenhængende grundlag for at studere retsstatsprincippet. Studerende såvel som forskere kan bruge bogen som indgangsvinkel til feltets litteratur og til at skabe større forståelse for, hvorfor der er så store og væsentlige nationale forskelle i overholdelsen af retsstatsprincipper.

Udgivelsen har fået fine ord med på vejen af en række førende eksperter:

Møller and Skaaning offer a much-needed systematization of the voluminous research that is transforming our knowledge about the rule of law. They acknowledge diverse conceptions of the rule of law. But they push far past the usual conceptual discussion. Rigorously blending theoretical and empirical analysis, Møller and Skaaning show how our conception of the rule of law informs how we describe trends around the world and what we think explains the rule of law. A timely and insightful book that will be of value to political scientists, economists and legal scholars who seek to understand the rule of law, and to practitioners in the field of governance who seek to promote the rule of law. 

Gerardo Munck, School of Letters, Arts and Sciences, University of South California, USA.

Over the past several decades policymakers and social scientists have come to invoke the "rule of law" with the same reverence and wonderment that we reserve for other beneficent concepts such as justice, democracy, and good governance. Yet, a cloud of ambiguity follows this concept wherever it travels. This book provides the first systematic treatment that is both conceptual and empirical. I suspect it will come to be regarded as authoritative.

John Gerring, Department of Political Science, Boston University, USA 
  
The rule of law is simultaneously one of the most universally approved, and yet most imprecise concepts in the literature on political economy. The volume by Møller and Skaaning helps greatly by imposing some clarity with regard to definitions, as well as providing extremely useful discussions both of historical origins and approaches to empirical measurement of the rule of law. 

Francis Fukuyama, Freeman Spogli Institute of International Studies, Stanford University, USA

Praktiske oplysninger

Forlag: Palgrave Macmillan
Sider: 216 sider
Sprog: Engelsk
Pris: 58 pund
ISBN: 9781137320605

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Demokrati - opfattelser, udviklinger, årsager og virkninger

Af Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning 

Vi lever i demokratiets tidsalder. Ikke alene afholdes der demokratiske valg i flertallet af verdens lande i dag. Der er også udbredt enighed om, at demokratiet er den bedste styreform.

Men hvad er demokrati egentlig? Hvordan har antallet af demokratier udviklet sig på verdensplan, og hvorledes adskiller demokratier sig fra hinanden? Hvorfor bliver nogle lande demokratiske, mens andre har vanskeligt ved det? Hvilke konsekvenser har demokrati for velstand og velfærd?

"Demokrati – opfattelser, udviklinger, årsager og virkninger" besvarer disse og en mængde andre spørgsmål om demokrati og demokratisering. Bogen præsenterer de vigtigste teorier om demokratisering og virkninger af demokrati og kortlægger demokratiets udbredelse i de seneste århundreder med særligt vægt på de seneste fire årtier.

Gennemgangen viser, at konklusioner om udviklinger, årsager og virkninger afhænger af, om vi blot opfatter demokrati som et spørgsmål om frie valg af de politiske beslutningstagere, eller om vi også stiller krav om omfattende respekt for borgerrettigheder og tilstedeværelsen af en velfungerende retsstat.

Bogen er skrevet til studerende og forskere i samfundsvidenskab og andre med en interesse i demokratiudviklingens mange facetter.

Denne bog er nummer seks i serien Statskundskab.

Praktiske oplysninger

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Sider: 304 sider
Sprog: Dansk
Pris: 350 kr.
ISBN: 9788741258782

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Regelstaten - Væksten i danske love og bekendtgørelser 1989-2011

Af Mads Leth Felsager Jakobsen & Peter Bjerre Mortensen

Denne bog dokumenterer for første gang, at der år for år i perioden fra 1989 til 2011, har været en vækst i mængden af love og bekendtgørelser i Danmark. Gennemsnitligt er antallet af ord i lovene vokset med knap 3 procent, imens antallet af ord i bekendtgørelser er vokset med godt og vel 4 procent om året. 

Der er i offentligheden ofte mest fokus på love, men bekendtgørelser er vigtige, fordi de også er gældende for hele samfundet. Bekendtgørelser er ikke underlagt den samme grundige politiske behandling i Folketinget som lovene, men er et produkt, der udformes og vedtages i ministerierne.

Bogen beskriver imidlertid ikke blot væksten i omfanget af regler. Den undersøger også, hvad der kan forklare den. Det overraskende svar er, at væksten i love og bekendtgørelser i høj grad drevet af de samme politikere i Folketinget, som ved festlige lejligheder ellers taler for afbureaukratisering og regelforenkling.

Praktiske oplysninger

Forlag: Djøf - Jurist- og Økonomforbundets forlag
Sider: 178 sider
Sprog: Dansk
Pris: 285 kr.
ISBN: 9788757433296

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Styring og motivation i den offentlige sektor

Af Lotte Bøgh Andersen og Lene Holm Pedersen

Styring i den offentlige sektor bliver ofte kritiseret for ikke at understøtte de offentligt ansattes arbejde og for at virke demotiverende.

I bogen "Styring og motivation i den offentlige sektor" tager professor ved Institut for Statskundskab, Lotte Bøgh Andersen, og projektleder og professor Lene Holm Pedersen fra CBS fat på netop denne problemstilling.

I bogen de fremlægger resultaterne af et mere end fem år langt forskningsprojekt. Projektet har undersøgt, hvad der motiverer alt fra sygeplejersker til folkeskolelærere og soldater, og i bogen kommer de med bud og eksempler på, hvordan offentlige ledere kan styre deres medarbejdere uden at demotivere dem.

Bogen fokuserer på forholdet mellem den ansatte, lederen og de anvendte styringsredskaber. Hovedpointer inkluderer, at styring kan indføres på en sådan måde, at den offentlige medarbejder ser den som understøttende for arbejdet fremfor demotiverende. Du får bl.a. anvisninger på, hvordan man som offentlig leder kan rekruttere og fastholde medarbejdere og tilrettelægge arbejdet, så medarbejdermotivationen understøttes. Samtidig diskuteres også faldgruberne i en styring, der stoler for meget på de ansattes indre motivationsformer.

Læs også artiklen: Dialog med medarbejdere er vigtig for god styring

Praktiske oplysninger

Forlag: Djøf - Jurist- og Økonomforbundets forlag
Sider: 124 sider
Sprog: Dansk
Pris: 250/200 kr.
ISBN: 9788757424973

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

The Good Society – A Comparative Study of Denmark and Switzerland

Af Peter Nannestad, Martin Paldam, Henrik Christoffersen, Rainer Eichenberger og Michaelle Beyeler

Danmark og Schweiz er begge små og succesrige land. Men de har meget forskellige politiske institutioner og er bygget på fundamentalt forskellige økonomiske modeller. Danmark er en klassisk velfærdsstat baseret på en høj skat, mens mange af de opgaver, som det offentlige varetager i Danmark, bliver løst i privat regi og finansieret gennem forsikringer i Schweiz.

Alligevel går det rigtigt godt i begge lande. Når man ser på den gennemsnitlige livstilfredshed ligger begge lande helt i top sammenlignet med andre europæiske lande.

I et stort forskningsprojekt har fem forskere undersøgt henholdsvis den danske og schweiziske velfærdsmodel - og sammenlignet de to lande. De kommer i bogen "The Good Society – A Comparative Study of Denmark and Switzerland" med deres bud på, om der eventuelt er andre – og mere holdbare - veje til velstand end den danske model.

Praktiske oplysninger

Forlag: Springer
Sider: 327 sider
Sprog: Engelsk
Pris: 107/139 Euro.
ISBN: 978-3-642-37237-7

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Klasse - en introduktion

Af Gitte Sommer Harrits

I de senere år har der været øget fokus på, at der - trods en udbredt stemning af det modsatte - stadig findes klasseskel i Danmark og andre steder. Det har betydning for folks muligheder og levestandard.

Men diskussion af klassesamfundet hviler ofte på en uklar fornemmelse af, hvad der overhovedet menes med klasse, og om begrebet holder vand, når det udsættes for en stringent videnskabelig analyse.

Det er baggrunden for den bog, lektor ved Institut for Statskundskab, Gitte Sommer Harrits, netop har udgivet.

Bogen råder bod på uklarheden og giver dels en indføring i klassebegrebet, dels en gennemgang af, hvad empiriske undersøgelser siger om klasser i dag. Forfatteren forsøger at skabe et overblik over forskellige klasseteoriers grundlæggende træk - det vil sige over, hvad de forskellige teorier drejer sig om, og hvad de kan bruges til.

Bogen er tænkt som en bred introduktion til et omfattende felt inden for samfundsvidenskaberne, og den henvender sig til både forskere og studerende, der på tværs af fag og institutioner er interesserede i at bevæge sig ind på området for studiet af sociale klasser og stratifikation.

Praktiske oplysninger

Forlag: Hans Reitzel
Sprog: Dansk
250 sider
275 kr.
ISBN: 9788741255736
Serie: Fjerde bog i serien STATSKUNDSKAB

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Organisationer i politik

Af Anne Skorkjær BinderkrantzPeter Munk Christiansen og Helene Helboe Pedersen

Lobbyvirksomhed spiller en afgørende rolle i dansk politik, hvor interesseorganisationer i stort omfang forsøger at påvirke den politiske proces.

Bogen er en del af et større forskningsprojekt, hvis fokus er på interesseorganisationers adgang og indflydelse. Den undersøger, hvilke interesseorganisationer der opnår adgang til medier, parlament og forvaltning og dermed har bedst mulighed for at få indflydelse på den offentlige debat og de politiske beslutninger.

Praktiske oplysninger

Forlag: Hans Reitzel
Sprog: Dansk
246 sider
250 kr.

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Embedsmandens verden af i går

Af Jørgen Grønnegård Christensen og Torben Beck Jørgensen (red.)

Embedsmænd lever et skyggeliv. De beretter ikke om, hvad de gjorde, hvordan de gjorde det, og hvordan det var. Det er god tone i et folkestyre, men også synd og skam. For det efterlader et hul i vores viden om samfundet.

Bogen åbner for et blik ind i skyggelivet. Elleve mand, der har været i vidt forskellig offentlig tjeneste, giver hver deres personlige beretning om, hvordan det var i ministerier og kommuner, forsvaret, folkekirken og den politisk anvendte sektorforskning. Beretningerne strækker sig fra sen-tresserne til årtusindskiftet og løfter lidt af sløret for en verden, der nok ligger i skygge, men ikke kun er ansigtsløst bureaukrati.

Redaktørerne har været professorer i offentlig forvaltning ved henholdsvis Aarhus Universitet og Københavns Universitet.

Praktiske oplysninger

Forlag: Jurist- og økonomforbundets Forlag
Sprog: Dansk
260 sider
325 kr.

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Den nyttige idiot

- om Slavoj Žižeks samfundsteori

Af Carsten Bagge Laustsen og Henrik Jøker Bjerre

Slavoj Žižek er en usædvanlig filosof. Han er underholdende, provokerende og altid parat med en overraskende analyse af aktuelle begivenheder. Hans maniske produktivitet og stil har gjort ham til en intellektuel superstjerne indenfor en række akademiske felter og en flittigt benyttet kommentator i både skrevne og elektroniske medier verden over.

De senere år er han dog også blevet beskyldt for at være revolutionsromantiker, og hvad man kunne kalde en nyttig idiot: En utaknemlig kritiker af den vestlige verden og en apologet for radikale og voldelige bevægelser.

Beskyldningerne bunder som regel i en temmelig ensidig læsning af Žižeks værk og kan endda virke ganske barokke i betragtning af hans egen historie. Denne bog introducerer derfor til Žižeks samfundsteori under den antagelse, at idioten måske er nyttig på en lidt anden måde, end udtrykket umiddelbart antyder. 

Den nyttige idiot optegner Slavoj Žižeks samfundsteori ved at uddestillere de vigtigste teoretiske forudsætninger for hans samtidsanalyser og give en række eksempler på disse. Formålet med bogen er ikke at fremstille en teori om, hvordan samfundet burde være, men at opmuntre og inspirere til at analysere det.

Praktiske oplysninger

Forlag: Samfundslitteratur
Sprog: Dansk
Udkommer 15. oktober
278 sider
DKK 198
ISBN: 9788759315811


For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Comparative Welfare State Politics: Development, Opportunities, and Reform

By Kees Van Kersbergen and Barbara Vis

Welfare state reform occurs in all advanced capitalist democracies, but it does not occur in identical ways, to the same degree or with similar consequences. In Comparative Welfare State Politics, Kees van Kersbergen and Barbara Vis explain the political opportunities and constraints of welfare state reform by asking 'big' questions. Why did we need a welfare state in the first place? How did we get it? Why did we get different worlds of welfare and do we still have them? What does the welfare state actually do? Why do we need to reform the welfare state? Why is reform so difficult, but why does it nevertheless happen? Can and will the welfare state survive the Great Recession? This book informs the reader comprehensively about the welfare state, while contributing to the ongoing debate on the politics of welfare state reform.

Practical info:

Pages: 272 pages
Publisher: Cambridge University Press
Language: English
Price: $ 19,90 paperback
ISBN: 9780521183710
Available from Dec 2013

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website

Comparative Health Policy

By Robert H. Blank, Viola Burau

A broad-ranging introduction to the provision, funding and governance of health care across a variety of health systems. The fully revised fourth edition incorporates additional material on global health issues and expanded coverage of the role and functions of international organizations in relation to the provision and management of health care.

Contents

1. Comparative Health Policy: An Introduction
2. The Context of Health Care
3. Funding, Provision and Governance
4. Setting Priorities and Allocating Resources
5. The Medical Profession
6. Beyond the Hospital: Care in the Home
7. Public Health
8. Understanding Health Policy Comparatively

Practical info:

Pages: 392 pages
Publisher: Palgrave Macmillan
Language: English
Price: $ 26,99 paperback / $ 70 hardback
ISBN: 9781137023568 / 9781137023575
4th edition

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website

Born Free and Equal?: A Philosophical Inquiry into the Nature of Discrimination

By Kasper Lippert-Rasmussen

What is discrimination? There are certain instances of differential treatment that almost anyone would describe as discriminatory; yet upon deeper examination, this near-unanimity gives way to disagreement and difference. For instance, is it discrimination when hospitals hire non-smokers only? Not only do people differ on which cases of differential treatment they see as discriminatory, they also disagree about when discrimination is morally wrong; what makes it morally wrong; and, indeed, about whether all forms of discrimination are morally wrong! Finally, many disagree over what should be done about wrongful discrimination - especially about what the state could permissibly do to eliminate wrongful discrimination, e.g. in people's love lives. This book addresses these issues. It argues that there are different concepts of discrimination and that different purposes pertaining to different contexts determine which one is the most useful. It gives special attention to a concept of discrimination that ties discrimination to differential treatment of people on the basis of their membership in socially salient groups. Second, it argues that when discrimination is wrong, it is so first and foremost because of its harmful effects. Third, it takes issue with some of the standard devices used to counteract discrimination and submits that combating discrimination requires more than state actions. Finally, it argues that states may sometimes permissibly discriminate.

Practical info:

Pages: 368 pages
Publisher: Oxford University Press (Dec 16 2013)
Language: English
Price: CDN$ 67.37
ISBN-10: 0199796114
ISBN-13: 978-0199796113

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website

Russia vs. the EU: The Competition for Influence in Post-Soviet States

By Jakob Tolstrup

Do Russia and the European Union have any substantial influence over the political trajectories of post-Soviet states? Shedding new light on the interplay between domestic and external drivers of regime change, Jakob Tolstrup analyzes the impact of Russia and the EU on the democratization and autocratization processes in Belarus, Moldova, and Ukraine.

Contents

 • Setting the Stage: Post-Soviet Belarus, Moldova, and Ukraine.
 • Studying the Influence of External Actors.
 • A Theory of External Influence.
 • The Period of Uncertainty: 1991–1994.
 • Ruling Elites Regain Control: 1995–1999.
 • Domestic Changes and External Transformation: 2000–2004.
 • The Return of Geopolitics: 2005–2010.
 • Overall Trends in Russian and EU Influence.

Practical information

Publisher: First Forum Press, Lynne Rienner Publishers
Language: English
Published: 2013
Extent: 295 pages
ISBN: 978-1-935049-93-7        
Price: $75.00


For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website

The European Union’s Fight Against Terrorism

Edited by Laura C. Ferreira-Pereira, Bruno Oliveira Martins

This book contributes to the understanding of the counter-terrorism (CT) policy of the European Union (EU) by offering a set of analyses focusing on its external dimension. Whilst calling for the combination of internal and external policies as well as cooperation with third countries and international institutions, the external dimension of EUCT challenges previous assumptions on the functioning of the EU and offers new testing ground for the latest theoretical and methodological approaches.

This volume provides the first systematic assessment of the external dimension of EUCT. It covers transatlantic counter-terrorism cooperation, the interaction between EU institutions and policies, theoretical debates on EU actorness in counter-terrorism and the role of judicial institutions in international counter-terrorism. Furthermore, it draws attention to the need for engaging in new discussions over the post-Lisbon Treaty Common Foreign and Security Policy (CFSP), the international fight against terrorism, and the way international actors cooperate and compete on the security arena. It will be of interest for both academics and practitioners working on EU foreign policy, transatlantic relations and international counter-terrorism. It will also be of interest for students and journalists specialized on European and international affairs.

This book was published as a special issue of European Security.

Practical information

Publisher: Routledge
Language: English
Published: 2013
Extent: 160 pages
ISBN: 978-0-415-84241-9
Price: £85.00

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website

Politologisk årbog

Af Carsten Jensen (redaktør)

Politologisk årbog samler de bedste forskningsbidrag fra det forgangne år inden for statskundskab på tværs af de danske universiteter. Bidragene præsenterer centrale forskningsresultater og bygger på international forskning, som her præsenteres i formidlet form.

Årbogen indeholder 31 bidrag skrevet af danske forskere. Alle bidrag er baseret på ny forskning bedrevet af forfatterne selv. Bidragene er blevet udvalgt, fordi de på fornem vis opsummerer både bredden og den høje kvalitet i dansk statskundskab. Udvælgelsen er foretaget af en redaktionskomité bestående af forskere fra universiteterne i Aalborg, Aarhus, København, Odense og Roskilde. På den måde sikres det, at bidragene faktisk giver et dækkende billede af danske statskundskab. Hvert bidrag slutter med en henvisning til, hvor man kan læse mere. 

Bogen udgives i samarbejde med videnskab.dk.

Praktiske oplysninger

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Sprog: Dansk
60 sider
DKK 150
ISBN: 9788741257495 

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Islamisme - en orientalsk totalitarisme

Af Mehdi Mozaffari

ISLAMISME – EN ORIENTALSK TOTALITARISME er en grundig, saglig og tankevækkende bog om en af vores tids mest debatskabende ismer. Det er ikke en negativ bog om indvandring, om muslimer eller om islam som religion betragtet, men en bog om den politiske ideologi islamisme.

Under blodige uroligheder i forbindelse med den islamiske revolution i efteråret 1978 flygtede Mehdi Mozaffari ud af Iran, da præstestyret overtog magten i landet. I Danmark har Mozaffari i snart en menneskealder beskæftiget sig med studiet af islamismen, som – siden han måtte flygte fra den – ikke er blevet mindre udbredt.

I ISLAMISME søger Mozaffari tilbage til den politiske islamismes rødder og viser, hvordan den efter hans mening deler træk med nogle af de totalitære tankesystemer, som har præget verdenshistorien. Islamismen adskiller sig fra andre totalitarismer som f.eks. fascismen eller kommunismen ved at være en religiøst baseret ideologi.

Praktiske oplysninger

Forlag: Informations Forlag
Sprog: Dansk
Udkommer 2. oktober
312 sider
DKK 299,95
ISBN:978-87-7514-410-5 

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Det demokratiske system

Redigeret af Jørgen Grønnegård Christensen og Jørgen Elklit

Dansk folkestyre bygger på en forfatningsorden med stærke historiske rødder. Denne ramme har givet plads for udviklingen af et repræsentativt folkestyre, som løser mere og mere omfattende opgaver, og som over tid selv er blevet mere og mere komplekst. Det er en udvikling, som har kunnet finde sted uden hyppige og gennemgribende reformer af selve forfatningsordenen. Det gør ikke de formelle institutioner betydningsløse. De sætter normative standarder, ligesom de effektivt sætter grænser for, hvad man kan og ikke kan.

Ved siden af forfatningsordenens formelle institutioner (valgsystemet, Folketinget og parlamentarismen, den statslige forvaltning og det kommunale selvstyre) er der over en lang periode vokset betydningsfulde institutioner frem. Det er partierne og interesseorganisationerne, men nu om dage i høj grad også medierne. De har ikke skudt de formelle institutioner til side, men de er med til at tegne billedet af det arbejdende folkestyre i al dets kompleksitet og mangfoldighed.

Denne 3. udgave af Det demokratiske system er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra de politologiske institutter ved Aarhus Universitet, Københavns Universitet, RUC og Syddansk Universitet. Bogen giver en grundlæggende indføring i dansk politik og forvaltning og henvender sig dels til introduktionsundervisningen i politik og statskundskab dels til politisk interesserede, som ønsker en systematisk præsentation af dansk politiks centrale institutioner, som de fungerer i dag.

Praktiske oplysninger

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2013
Sideantal: 253
ISBN: 978 87 412 5662 7
Tredje bog i serien Statskundskab

 

For yderligere information henvises til forlagets hjemmeside

Developing Democracies

Edited by Michael BössJørgen Møller and Svend-Erik Skaaning

The Middle East captured front pages worldwide for the alleged Arab Spring in 2011. Large segments of the populations of Tunisia, Libya, Egypt, and Syria took to the streets to voice their protest against autocratic regimes and to demand democracy. Violent uprisings followed, but the prospects of liberal democracy are still uncertain and distant. No wonder. Democratization took a couple of centuries in the West. And even today, well-established Western democracies are under pressure from globalization and regionalization, and many claim representative democracy is in need of renewal.

This collection of essays focuses on a number of theoretical issues associated with democracy and democratization. Divided into three parts, the first part analyzes how democracy may be understood, explained and measured. The second part deals with issues of democracy, international stability, and development in fragile and developmental states and regions. The third part of the book looks at representative democracy in old democracies and its potential for development.

Practical information:

Publisher: Aarhus Universitetsforlag
Year of publication: 2013
Pages: 222
Language: English
ISBN: 978 87 7124 116 7
Price: DKK 299,95
Series: MatchPoints

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website

Law and Intersystemic Communication

Edited by Alberto Febbrajo, University of Macerata and Gorm Harste, Aarhus University

With contributions from experts in the field of sociology of law, this book provides an overview of current perspectives on socio-legal studies. It focuses particularly on the relationship between law and society described in recent social systems theory as ‘structural coupling’. The first part of the book presents a reconstruction of theoretical tendencies in the field of socio-legal studies, characterised by the emergence of a transnational model of legal systems no longer connected to territorial borders and culturally specific aspects of single legal orders. In the following parts of the book, the contributions analyse some concrete cases of interrelation between law and society from an empirical and theoretical perspective.

Contents:

Introduction, Alberto Febbrajo;
Part I Sociology of Law and the Intersystemic Openness of Legal Systems:
The transplanetary journey of a legal sociologist, André-Jean Arnaud;
The growth of legal transnationalism, Roger Cotterrell;
A comment, Alberto Febbrajo.
Part II Social Communication and Legal Regulation:
The big, large and huge case of state-building: studying structural coupling at the macro level, Gorm Harste;
Reflexive governance in the European Union? An example of structural coupling, Julien Broquet;
Contract as a form of intersystemic communication, Niels Åkerstrøm Andersen;
Functional differentiation, financial instruments and regulatory challenges, John Paterson;
Values as certain uncertainties: the paradox of value communication in organisational practice, Victoria von Groddeck;
Moralized communications and social regulation, Diane Laflamme.
Part III Beyond Legal Positivism: Norms, Rights and Constitutions:
Making law together? On some intersystemic conditions of judicial cooperation, Jan Winczorek;
Rights in Niklas Luhmann’s systems theory, Pierre Guibentif;
Jurisprudence and inter-systemic (mis)communication, Katayoun Baghai;
Structural coupling between the systems of law and the media: the contrasting examples of criminal conviction and criminal appeal, Richard Nobles and David Schiff;
Constituting constitutions beyond the state: polycontextural constitutionalism of the world society, Lasha Bregvadze;
Legal pluralism as a form of structural coupling, Gunther Teubner. 
Index

Practical info:

Publisher: Ashgate
Language: English
Published: 2013
Extent: 378 pages
ISBN: 9781409421108
Price: £65.00
Series: Studies in the Sociology of Law

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website

KV09. Analyser af kommunalvalget 2009

Jørgen Elklit og Ulrik Kjær (red.)

Kommunalvalget i landets 98 kommuner den 17. november 2009 foregik, som det plejer at foregå, og udfaldet var også i mange tilfælde, som det plejer at være. Men der var også ændringer, som trak overskrifter i dagene efter valget: Valgdeltagelsen faldt dramatisk, andelen af valgte kvinder steg betydeligt, mange borgmestre blev væltet af tronen, og flere steder var konstitueringsforløbene helt kaotiske.

I KV09. Analyser af kommunalvalget 2009 er en række forskere fra Syddansk, Aarhus og Københavns universiteter gået sammen ikke bare for at fastholde disse elementer af kommunalvalget i 2009, men også for at analysere disse fænomener lidt grundigere, end de blev gjort i tiden lige efter valgets afslutning. Samtidig er der også inddraget en række dimensioner af valget, som måske var knap så spektakulære, men som alligevel hører med, hvis man skal have den fulde forståelse af den centrale demokratiske begivenhed, et kommunalvalg er. I bogens 20 kapitler fremlægges derfor en bred vifte af analyser af aspekter ved kommunalvalget 2009.

Bogens redaktører er Jørgen Elklit og Ulrik Kjær fra henholdsvis Aarhus og Syddansk Universitet.

Praktiske oplysninger:

Forlag: Syddansk Universitetsforlag
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2013
Sideantal: 427
ISBN: 978 87 7674 726 8

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside

Politologi - En introduktion

Jens Peter Frølund Thomsen


Er politikere i lommen på magtfulde organisationer? Hvilken politisk indflydelse har borgerne? Hvorfor stemmer vælgerne, som de gør? Hvad bestemmer staters udenrigspolitik? Hvad forhindrer, at stater går i krig med hinanden? Hvorfor er det vanskeligt at gennemføre velfærdsreformer?

Svarene på disse evigt aktuelle spørgsmål findes i politologien, dvs. videnskaben om politik. Politologi er en alsidig disciplin, som drejer sig om eliter, borgere, statslige institutioner og international storpolitik. Politologi indgår i en række uddannelser, særligt statskundskab, men også journalistik, historie, sociologi og økonomi.

Om bogen:

Denne bog behandler politologiens vigtigste begreber, teorier og metoder. Bogen belyser forskellige studieområder: partiernes konkurrence, vælgeradfærd, demokratisering, politisk kultur, politiske holdninger, følelser, interesseorganisationer, mediernes magt, statens rolle, EU’s indflydelse, krig og sikkerhed i den internationale politik – og meget mere. Endelig drøftes nogle af politologiens vigtigste metodiske redskaber, herunder kausallogik, komparativ metode og casestudier.

Politologi – en introduktion viser, at videnskaben om politik går bagom nyhederne og tilbyder teorier og metoder, der er uundværlige for dem, der ønsker at forstå mere end den politiske overflade. Det er en pædagogisk præsentation af politologiens spændende univers med særlig vægt på afklaring af begreber og teorier ved hjælp af aktuelle eksempler.

Målgruppe:

Bogen er skrevet til studerende på både samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser.

Om forfatteren:

Jens Peter Frølund Thomsen er lektor ved Institut for Statskundskab, hvor han forsker i politiske holdninger. 

Praktiske oplysninger:

Forlag: Hans Reizels Forlag
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2013
Udgave: 2
Sideantal: 320
ISBN: 9788741257686
Serie: Første bog i serien STATSKUNDSKAB

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside

Stat, Nation, Klasse

Curt Sørensen

Efter mange års forskning med afsæt i et tværvidenskabeligt og internationalt samarbejdende forskningsprojekt udgiver professor emeritus ved Instituttet, Curt Sørensen, et omfattende trebinds værk om politisk udvikling og regimeformer i Central- og Østeuropa samt Rusland.

Trebindsværket Stat, Nation, Klasse bygger på den tese, at det moderne parlamentariske demokrati ikke er et uundgåeligt produkt af én fælles udviklingsvej i historien.

Demokratiet har været omstridt og modstanden herimod betydelig, begrebet er blevet omdefineret flere gange undervejs, og dets forankring i europæisk historie er i det hele taget langt svagere end ofte antaget. Der var flere forskellige udviklingsveje og flere forskellige typer af regimeformer. Der findes ikke én ’naturlig’ udviklingens vej og historien er ikke slut.

I bind I: Udviklingens veje frem mod moderne samfund og moderne politik diskuteres problematikken om statslig og socioøkonomisk udvikling og de forskellige hovedteorier på feltet. Bindet fokuserer på udviklingen i Tyskland, Central- og Østeuropa samt Rusland frem til og med den første fase af moderne massepolitik og disse processers kulmination i 1. Verdenskrig.

Curt Sørensen indplacerer sig i den historisk-sociologiske tradition fra den politiske sociologis klassikere, Karl Marx, Max Weber og Émile Durkheim, frem til forskere som Barrington Moore, Charles Tilly, Theda Skocpol, Perry Anderson, Stein Rokkan, Michael Mann, Ivan Berend og Andrew Janos. Værket fremstår som det mest grundige politologiske og historisk-sociologiske værk i Skandinavien om udviklingen og den moderne massepolitiks udfoldelse i Central- og Østeuropa. Det forholder sig samtidig til såvel den nutidige historisk-sociologiske og politologiske forskning som til diskussionerne blandt fremtrædende historikere på feltet.

Om forfatteren:

Curt Sørensen er dr.scient.pol. og professor emeritus ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Han har en omfattende forskning og videnskabelig produktion bag sig inden for områder som politisk udvikling, massemobilisering, demokratiudvikling, den europæiske arbejderbevægelse, socialisme, kommunisme og fascisme.

Praktiske oplysninger:

Forlag: Frydenlund
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2012
Bind: Bind 1
Sideantal: 1080
ISBN 13: 9788778879837

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: http://www.frydenlund.dk/boeger/varebeskrivelse/1799

The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms

- Social Democracy's Transformation and its Political Costs

Christoph Arndt

In all advanced Western nations, policy-makers have implemented encompassing welfare state reforms in recent decades breaking with past welfare arrangements. In particular, social democracy engaged in significant policy change under the Third Way paradigm and broke with its traditional reputation on welfare that had built the ties with the core constituency in the 20th century.

The Electoral Consequences of Third Way Welfare State Reforms: Social Democracy’s Transformation and its Political Costs provides a comparative study of the electoral consequences of Third Way welfare state reforms. The book demonstrates that Third Way reforms went against the social policy preferences of social democracy’s core voters and indeed produced an electoral setback for social democrats at the ballots. Moreover, and accounting for cross-national variation, the analysis shows that the nature of the setback is contingent on the electoral system and the party competition social democrats face when reforming the welfare state.

Christoph Arndt is postdoctoral fellow in the Department of Political Science and Government at Aarhus University in Denmark.

Practical information:

Publisher: Amsterdam University Press
Year of publication: 2013
Pages: 280
Language: English
ISBN: 9789089644503
Size: 15,6 x 23,4 cm
Price: €42.50
Series: Changing Welfare States
Categories: Political Science, Sociology, Policy Studies, Social sciences


For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website:
https://www.aup.nl/index.php/social-sciences/political-science/the-electoral-consequences-of-third-way-welfare-state-reforms.html?___store=english#.UROqqh3QTSc%20%3Chttps://www.aup.nl/index.php/social-sciences/political-science/the-electoral-consequences-of-third-way-welfare-state-reforms.html?___store=english#.UROqqh3QTSc

Krisevalg
- Økonomien og folketingsvalget 2011

Rune Stubager (red.), Jørgen Goul Andersen & Kasper Møller Hansen

Krisevalg betegner folketingsvalget 2011, der kendetegnes af en samtid præget af den voldsomste økonomiske krise siden 2. verdenskrig. Logikken i at økonomien derfor spillede en afgørende rolle for, hvor krydset blev sat, er indlysende. Bogen stiller spørgsmålstegn ved denne logik og undersøger den danske vælgeradfærd anno 2011.

Indholdsoversigt

 • Forord
 • Kapitel 1. It's the Economy, Stupid!
 • Kapitel 2. Den økonomiske udvikling op til 2011-valget
 • Kapitel 3. Social baggrund og partivalg
 • Kapitel 4. Godernes omfordeling: Baggrunden for vælgernes holdninger til skat og ulighed
 • Kapitel 5. Økonomisk stemmeadfærd
 • Kapitel 6. Vælgernes krisebevidsthed
 • Kapitel 7. Krise og velfærdsholdninger
 • Kapitel 8. En samlet model for partivalg

Praktiske oplysninger:

Forlag: Djøf Forlag
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2012
Sideantal: 214
ISBN: 9788757428414
Pris: Paperback DKK 360

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/krisevalg

Process-tracing methods: Foundations and Guidelines

Derek Beach and Rasmus Brun Pedersen

The first practical guide for using process tracing in social science research


Process-tracing in social science is a method for studying causal mechanisms linking causes with outcomes. This enables the researcher to make strong inferences about how a cause (or set of causes) contributes to producing an outcome. Derek Beach and Rasmus Brun Pedersen introduce a refined definition of process-tracing, differentiating it into three distinct variants and explaining the applications and limitations of each. The authors develop the underlying logic of process-tracing, including how one should understand causal mechanisms and how Bayesian logic enables strong within-case inferences. They provide instructions for identifying the variant of process-tracing most appropriate for the research question at hand and a set of guidelines for each stage of the research process.

"There is a real need for a book of this kind. The authors have thought through a number of the issues. They are able to explain the technique, its rationale and limitations in terms that are readily accessible to students." 
—Peter Hall, Harvard University

"Process-tracing is foundational to the within-case qualitative research tradition. Beach and Pedersen provide a comprehensive introduction to the approach and help to fill a significant gap in the qualitative research methods canon. This book will be widely read and cited." 
—Colin Elman, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse University

Contents:

Chapter 1. Process-Tracing in the Social Sciences 
Chapter 2. The Three Different Variants of Process-Tracing
Chapter 3. What Are Causal Mechanisms?
Chapter 4. Working with Theories of Causal Mechanisms 
Chapter 5. Causal Inference and Process-Tracing Methods 
Chapter 6. Developing Empirical Tests of Causal Mechanisms 
Chapter 7. Turning Observations into Evidence
Chapter 8. Case Selection and Nesting Process-Tracing Studies in Mixed-Method Designs 

Practical information:

Publisher: University of Michigan Press
Pages: 208
Languages: English
ISBN: Hardback: 978-0-472-07189-0
ISBN: eBook: 978-0-472-02885-6
Price (hardback): $80.00

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website: https://www.press.umich.edu/10052940/process_tracing_methods

Tillid

Gert Tinggaard Svendsen

En del af serien Tænkepauser. Viden til hverdagen og fagområderne Samfundsvidenskab, Psykologi og Filosofi og etik. Bogen kan i hele december 2012 downloades gratis fra Aarhus Universitetsforlags hjemmeside som lydbog eller e-bog. Her kan man også bestille bogen i en trykt udgave til kr. 29,95.

Udlændinge forbløffes over, at man på køreture gennem det danske sommerland støder på ubemandede boder med friske jordbær, sprøde asparges og en lille cigarkasse med byttepenge. Endnu mere forbløffende er det, at bodens ejer om aftenen kan hente en fyldt pengekasse. Stort set alle andre steder i verden ville både jordbær, asparges og penge være væk.

Men danskerne er verdensmestre i tillid: Vi stoler på vores statslige skrankepaver og vores pertentlige politi, og vi stiller ubekymret vores børn i ubevogtede barnevogne uden for butikker. Umiddelbart kan det virke tåbeligt og blåøjet med al den danske tillid. Set fra et samfundsmæssigt synspunkt er det dog smart, at vi er så tillidsfulde, for social sammenhængskraft i et samfund er med til at give en god økonomi og en stærk produktionskraft. Så vi er ikke kun tillidsfulde, fordi vi har et velfærdssystem - vi har også et velfærdssystem, fordi vi er tillidsfulde.

Tillid  er del af serien 'Tænkepauser', som Aarhus Universitetsforlag lancerer i samarbejde med DR, Jyllands-Posten, Litteratursiden.dk og bibliotekerne.

'Tænkepauser' er bogserien, hvor topforskere fra Aarhus Universitet formidler deres viden om centrale temaer som frihed, netværk og tillid. Idéen er at kanalisere forskningen ud til nye målgrupper og ind i hverdagens pauser - fra sofahjørnet til løbeturen. Hver måned udkommer en ny lille månedens bog forfattet af et af landets klogeste hoveder - og formidlet, så de fleste kan være med.

Indholdsoversigt

 • Kniv og gaffel
 • Fra istid til velfærd
 • Humlebien
 • Tillidens rødder
 • Tillid eller tilsyn

Praktiske oplysninger:

Forlag: Aarhus Universitetsforlag
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2012
Sideantal: 60
ISBN: 978 87 7124 071 9
Pris: Paperback DKK 29,95

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: https://unipress.dk/udgivelser/t/tillid/

Democracy and Democratization in Comparative Perspective
- Conceptions, Conjunctures, Causes, and Consequences

Jørgen Møller and Svend-Erik Skaaning


The book examines different conceptions of democracy from the origins in ancient Greece to the present day, then tracks when and where modern democracy has developed. On this basis, the book reviews the major debates and schools of thought dealing with domestic and international causes and consequences of democratization. Based on a systematic distinction between minimalist and maximalist definitions of democracy, the book provides a comprehensive and critical assessment of existing theories. Furthermore, using a comparative, historical perspective, it not only sketches the development in the conceptions of democracy and the corresponding empirical reality but also discusses whether causal relationships differ across periods. Finally, the book documents the way in which all of this has been reflected by the development within the literature. In doing so, the book offers a coherent framework, which students and scholars can use to grasp the literature on democracy and democratization as a whole.

Democracy and Democratization in Comparative Perspective will be of interest to students of political science, democracy and democratization, comparative politics, political theory, and international relations.

Series: Democratization Studies

Contents:

Introduction
Part I: Democracy - what is it?
1. Conceptions of Democracy in ancient Greece
2. Conceptions of democracy from ancient Rome to our time
3. Typologies of democratic and autocratic regimes
Part II: Democracy - when and where?
3. Medieval foundations of the second coming of democracy
4. Waves of democratization
5: The third wave of democratization in different regions
Part III: Democracy - how and why?
6. Modernization theory
7. The social forces tradition
8. Transitology
9. International factors
10. Combining agency and structure
Part IV: Democracy - so what?
11. Democracy and conflict
12. Democracy, growth, equality, and famines
Concluding and looking ahead

Practical information:

Publisher: Routledge
Publication Date: October 26th, 2012
Pages: 242
Languages: English
ISBN: Hardback: 978-0-415-63350-5
ISBN: eBook: 978-0-203-08399-4:
Price (hardback): £90.00

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website: www.routledge.com/books/details/9780415633505/

Mancur Olson

Gert Tinggaard Svendsen


'Olsons teori om det kollektive handlingsproblem er blevet kaldt det centrale emne i Statskundskaben'
Elinor Ostrom, Nobelprisvinder i økonomi 2009.

Siden Mancur Olson (1932-1998) er 'rationel choice' blevet en grundsten i statskundskab og sociologi.

Olsons teori om det kollektive handlingsproblem og hvordan interessegrupper opstår, brød således med den traditionelle gruppeteori om fælles interesse. Denne idé har for eksempel betydning for forståelsen af internationalt samarbejde, hvor formålet nu bliver at etablere institutioner, som skal sikre tilvejebringelsen af kollektive goder og forhindre 'free riding' blandt de involverede parter.

Endvidere har hans påpegning af interessegruppers betydning for økonomisk vækst haft stor teoretisk og politisk indfyldelse. Et eksempel kunne være den aktuelle diskussion i EU om, hvorvidt lobbyisme skal reguleres eller ej.

Endelig har Olsons forfatterskab kredset om, hvordan magtudøvelse i diktatur og demokrati påvirker et lands velstand.

Bogen indgår i serien "Statskundskabens klassikere".

Gert Tinggaard Svendsen er tilknyttet Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Indholdsoversigt:

 • Redaktionelt forord
 • Kapitel 1. Biografi
 • Kapitel 2. The Logic
 • Kapitel 3. The Rise and Decline of Nations
 • Kapitel 4. Power and Prosperity
 • Kapitel 5. Teoretisk indflydelse
 • Kapitel 6. Politisk indflydelse og aktualitet
 • Kapitel 7. Udvalgte tekster
 • Litteratur

Praktiske oplysninger:

Forlag: Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2012
Sideantal: 128
Udgave: 1
ISBN: 978-87-574-2746-2
Pris: DKK 200,00, inkl. moms
Medlemspris: DKK 160,00, inkl. moms

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/mancur-olson

Aaron Wildavsky

Peter Bjerre Mortensen og Søren Serritzlew


Aron Wildavsky (1930-1993) var en af de mest betydningsfulde og produktive politologer i sin generation. Over en periode på knap 40 år var han (med)forfatter til mere end 30 bøger og 200 artikler, essays og bogkapitler. Mest kendt er formodentlig Wildavskys banebrydende analyser af offentlig budgetlægning fra begyndelsen af 1960’erne, som endnu i dag udgør den standard, som nye studier af budgetlægning vurderes op imod. Wildavsky leverede imidlertid også markante og varige bidrag inden for en lang række andre politologiske emner såsom implementeringsforskning, policy-analyse, politisk kulturteori, miljø- og sundhedspolitik, præsidentvalg og risikoanalyse.

Den røde tråd i Wildavskys forskning er en grundlæggende kritik af forestillingen om, at politik og budgetlægning handler om at finde og gennemføre optimale løsninger på givne problemer. Selv hvis en sådan løsning skulle eksistere, er det tvivlsomt, om beslutningstagerne kan identificere den, og næsten udelukket, at de skulle kunne enes om den. Først når forestillingen om optimalitet forlades, kan man forstå politiske beslutninger. og træffe de rigtige.

Bogen indgår i serien "Statskundskabens klassikere".

Peter Bjerre Mortensen og Søren Serritzlew er tilknyttet Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet.

Indholdsoversigt:

 • Redaktionelt forord
 • Kapitel 1. En kort biografi
 • Kapitel 2. Politik og budgetlægning
 • Kapitel 3. Implementering
 • Kapitel 4. Wildavskys senere bidrag og betydning
 • Kapitel 5. Wildavskys aktualitet
 • Kapitel 6. Udvalgte tekster
 • Litteratur

Praktiske oplysninger:

Forlag: Jurist- og Økonomforbundets Forlag
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2012
Sideantal: 132
Udgave: 1
Originalsprog: Dansk
ISBN: 978-87-574-2752-3
Pris: DKK 200,00, inkl. moms
Medlemspris: DKK 160,00, inkl. moms

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CDAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.djoef-forlag.dk%2Fvare%2F8757427526&ei=1jeJUOLsL_O00QWcj4CYBQ&usg=AFQjCNFpIFYwn6QW6aiJUPRhccyUcScPzw

Democracy, Elections and Political Parties

Festskrift til professor Jørgen Elklit i anledning af hans 40-års jubilæum ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Værket indeholder bidrag fra 32 fremtrædende danske og internationale forskerkolleger og samarbejdspartnere.

Jens Blom-Hansen, Christoffer Green-Pedersen and Svend-Erik Skaaning (red.)


Forord af bogens redaktører:

Jørgen is an expert among experts. Not only is he a splendid theorist; he also knows what to do in the field; he has enormous practical experience; and he has the strong sense of reality that you can only achieve through a good sense of humor.

These are the apposite words of Judge Johann Kriegler used to describe Jørgen Elklit in an interview about his work as esteemed researcher at Aarhus University and democracy's midwife around the world. Even though there is a long way from Randers to Johannesburg, not to speak of the apparent insurmountable academic distance between Danish elections in the 1880's to contemporary village elections in China, Jørgen has traversed these places and issues – and many more – with huge success. Why? As the contributors to this volume all know, Jørgen possesses a number of personal qualities that always matter. It always makes a difference to be trustworthy, knowledgeable, acute, direct, humorous, and hard-working. When Jørgen is involved you never cut a corner, and many people, both within and outside academia, from countries around the world have benefitted from his personal skills over the years.

This book is a tribute to Jørgen from some of those who have enjoyed his extraordinary personal qualities as colleagues and/or collaborators. In the interview quoted above, Jørgen stated that he would probably not continue his work as professor until he turned 70. We are glad he did anyway – not least because this gives us a fine opportunity to honor him with the publication of this edited volume, which has kindly been supported by the Department of Political Science and Government, including Annette Andersen's excellent secretarial assistance.

The editors
Aarhus, October 2012

Indholdsoversigt:

 • Chapter 1: Too Good to Be True: The ’Designer Outcome’ of South Africa’s 1994 Elections
  Johann Kriegler and Betty Welz
 • Chapter 2: Sequentialism or Gradualism? A False Distinction? An Essay on the Importance of Time and Sequence in Processes of Democratization
  Palle Svensson
 • Chapter 3: Obstacles to Democracy and Democratization in Fragile States
  Georg Sørensen
 • Chapter 4: Foreign Aid, Democracy Promotion and Democratic Progress
  Lise Rakner and Lars Svåsand
 • Chapter 5: Academics as Democratic Designers: The Moonlighting of Political Scientists as Constitutional Engineers
  Andrew Reynolds
 • Chapter 6: Proportionality and Disproportionality in Two-tier Compensatory Member Electoral Systems
  Nigel S. Roberts
 • Chapter 7: What Is a Political Regime?
  Svend-Erik Skaaning
 • Chapter 8: Bureaucracy, Development, and Democracy
  Jørgen Grønnegård Christensen
 • Chapter 9: Danish Foreign Policy Attitudes 1970 to 2007: From Small-State Thinking to Middle Power Practice?
  Nikolaj Petersen
 • Chapter 10: A Critical Juncture: Denmark and 9/11
  Ib Faurby
 • Chapter 11: Nationalistic Mass Attitudes in European Countries
  Ole Borre
 • Chapter 12: Danish Electoral Research – the First Years
  Mogens N. Pedersen
 • Chapter 13: Late Deciders: Changing Patterns in Which Voters Make Up Their Mind during Campaigns?
  Kasper M. Hansen, Rune Slothuus and Rune Stubager
 • Chapter 14: Vote for a Woman! Women in Scandinavian Parliaments – Why so Many?
  Birgitta Wistrand
 • Chapter 15: The Cartel Party Thesis Revisited. The Role of Political Parties in Contemporary Democracy
  Christoffer Green-Pedersen
 • Chapter 16: Party Change and Party Member Participation in Denmark and Norway
  Knut Heidar, Karina Kosiara-Pedersen and Jo Saglie
 • Chapter 17: From Membership to Campaign Organizations? Organizational Change within Danish Parties
  Karina Kosiara-Pedersen, Lars Bille and Hans Jørgen Nielsen
 • Chapter 18: Parliamentary Lobbyism: More Volume, More Legitimate but Less Efficient?
  Peter Munk Christiansen
 • Chapter 19: On the (Blessed) Deficiencies of Danish Democracy
  Poul Erik Mouritzen
 • Chapter 20: Size and Democracy: Lessons from the Danish 2007 Municipal Reform
  Jens Blom-Hansen and Søren Serritzlew
 • Chapter 21: Local Politics: Incubator or Respirator for Political Parties?
  Ulrik Kjær
 • Chapter 22: Electoral system and preferential voting in Denmark
  Søren Risbjerg Thomsen
 • Chapter 23: Work Place Democracy: Does It Matter?
  Thomas Pallesen

Praktiske oplysninger:

Publisher: Politica
Publication date: 12 October 2012
Pages: 229
Language: English
ISBN: 9788 773 351 659
Price: DKK x
Available via: Politologisk Bogformidling - www.politologiskbogformidling.dk

The Making of a German Salafiyya
- The Emergence, Development and Missionary Work of Salafi Movements in Germany

Nina Wiedl

During the last twenty years, missionary Salafi movements have emerged and gained followers in many European countries. In Germany, in the early 2000s, a small number of Salafi activists started to establish a nationwide network of mosque associations and Islamic centers, which intensely engages in da?wa ('call' or 'invitation' to Islam).

This network seems to have developed in just a few years into one of the most successful agents in the conversion of Germans to Islam.

Today, Salafism is the fastest-growing Islamic movement in Germany and has some three to four thousand followers, about 0.1 percent of the Muslim population in the country.

Questions abound over the strategies, methods and topics of Salafi da ?wa and the reasons for the success of this tendency of Islam in Germany, in the light of the absence of migrants and scholars from Saudi Arabia – the religious center of Salafism – in the country.

We also have to raise the question why many second- and third-generation Muslim immigrants reject the Islamic traditions of their parents and choose instead a ‘de-culturalized’ transnational Salafi identity, and why Salafism appears to have a special appeal for German converts.

About the author:

Nina Wiedl is a PhD candidate at the Department of Middle Eastern Studies at Ben-Gurion University of the Negev, Israel. Her thesis is entitled Contemporary Calls to Islam: Salafi Da‘wa in Germany 2002-2011.

Practical information:

Publisher: Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR)
Publication Date: 11 October 2012
Pages: 88
Language: English
ISBN: 978-87-92540-17-1
Price: DKK 75 / € 10.00
Available here: https://www.academia.edu/2190641/The_Making_of_a_German_Salafiyya._The_Emergence_Development_and_Missionary_Work_of_Salafi_Movements_in_Germany


Centre Secretary Ida Warburg
Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR)
Department of Political Science and Government
Aarhus University
Bartholins Allé 7
DK-8000 Aarhus C
DENMARK
Tel. + 45 89 42 13 06
Fax: +45 86 13 98 39
E-Mail: warburg@ps.au.dk

PolitikNU
- holdninger, magt og politiske systemer

Jørgen Goul Andersen, Peter Munk Christiansen, Aage Frandsen og Rune Gregersen


PolitikNU – holdninger, magt og politiske systemer er skrevet til undervisningen i samfundsfag på ungdomsuddannelserne, seminarierne og professionshøjskolerne, men kan også bruges i andre undervisningssammenhænge. Bogen fås i tre formater, som almindelig bog, som e-bog og som i-bog.

PolitikNU præsenterer de nyeste teorier og udviklinger inden for en række forskellige temaer, herunder politiske institutioner og politisk adfærd.

De 12 kapitler i bogen er skrevet af forskere, praktikere og formidlere.

Indholdsoversigt:

1. Politik?
2. Demokrati og menneskerettigheder
3. Magtens tredeling
4. Lovgivningsprocessen i teori og praksis
5. Politik og forvaltning på forskellige niveauer
6. Ideologierne før og nu
7. Partier, interesseorganisationer og sociale bevægelser
8. Magt og politik
9. Politisk adfærd - deltagelse og vælgeradfærd
10. Velfærdsstaten
11. Medier og politik
12. Offentlig politik (Policy)
Stikordsregister

Praktiske oplysninger:

Forlag: Systime
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2012
Sideantal: 360
Udgave: 1
Originalsprog: Dansk
ISBN-10: 8761640255
ISBN-13: 9788761640253
Pris: kr. 310,00

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside.

Ulrich Beck
- An Introduction to the Theory of Second Modernity and the Risk Society

Mads P. Sørensen and Allan Christiansen


Since the 1980s, Ulrich Beck has worked extensively on his theories of second modernity and the risk society. In Ulrich Beck, Mads P. Sørensen and Allan Christiansen provide an extensive and thorough introduction to the German sociologist’s collected works. The book covers his sociology of work, his theories of individualization, globalization and subpolitics, his world famous theory of the risk society and second modernity as well as his latest work on cosmopolitanism.

Focusing on the theory outlined in Beck’s chief work, Risk Society, and on his theory of second modernity, Sørensen and Christiansen explain the sociologist’s ideas and writing in a clear and accessible way. Largely concerned with the last 25 years of Beck’s authorship, the book nevertheless takes a retrospective look at his works from the late seventies and early eighties, and reviews the critique that has been raised against Beck’s sociology through the years. Each chapter of Ulrich Beck comes with a list of suggested further reading, as well as explanations of core terms. The book also includes a biography of Beck, and full bibliographies of his work in both English and German.

This comprehensive introduction will be of interest to all students of sociology, contemporary social theory, globalization theory, environmental studies, politics, geography and risk studies.

Contents:

Preface.
1. Introduction and a Short Biography
2. Risk Society: The Return of Uncertainty
3. The Theory of Second Modernity: Ulrich Beck’s Diagnosis of Contemporary Modernity
4. Individualization: Doomed to Live a Life of One’s Own
5. Globalization and Cosmopolitanism: Living in an Interconnected World
6. Sociology, Science and Politics in Second Modernity
7. The Third Industrial Revolution: The End of Full Employment Society
8. Critique of Ulrich Beck’s Sociology.
Bibliography of Ulrich Beck.

Practical information:

Publisher: Routledge
Publication Date: July 12th 2012
Pages: 186
Languages: English
ISBN: Hardback: 978-0-415-69369-1
ISBN: eBook: 978-0-203-10792-8
Price (hardback): £80.00

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website: http://www.routledge.com/books/details/9780415693691/

På vej til professionerne
- Rekrutteringsmønstre og professionsidentitet blandt studerende ved danske professionsuddannelser

 

Gitte Sommer Harrits og Søren Gytz Olesen

Professionerne indtager en central rolle i det moderne velfærdssamfund. Det gælder fx læger, sygeplejersker og fysioterapeuter på hospitalerne, lærere og pædagoger i uddannelsessektoren, samt ingeniører og arkitekter i byggebranchen. Normalt defineres professionerne ved deres særlige viden og kompetencer, men bogens forfattere peger på, at vi desuden må forstå de magtforhold og reproduktionsmekanismer, der er på spil i og mellem professionerne.

Bogen præsenterer resultaterne fra en undersøgelse med mere en 5000 professionsstuderende, og den peger bl.a. på forholdsvist tydelig mønstre i fordelingen af økonomiske, kulturelle og sociale ressourcer mellem de forskellige professionsuddannelser.

Det gælder ikke mindst forskellen mellem de akademiske professioner, der uddannes ved universiteterne (fx læger og jurister), og professionsuddannelserne ved de danske professionshøjskoler (fx sygeplejersker, pædagoger og lærere). Her er der nemlig ikke kun tale om en forskel i uddannelsessted og –længde, men også om sociale ressourceforskelle blandt de studerende, og om en temmelig håndgribelig forskel i den løn, de studerende har udsigt til efter endt uddannelse.

Indholdsoversigt:

Indledning
Kapitel 1. Professioner i det moderne samfund
Kapitel 2. Bogens datagrundlag og metode
Kapitel 3. Professioner og professionsuddannelser
Kapitel 4. Universiteter og professionshøjskoler i Danmark
Kapitel 5. De studerendes demografi, regionale bevægelser, alder og køn
Kapitel 6. De professionsstuderendes sociale baggrund
Kapitel 7. Studerendes aktuelle ressourcer
Kapitel 8. Livsstile og kulturelle ressourcer
Kapitel 9. Professionsidentitet og servicemotivation
Kapitel 10. Afsluttende diskussion: Professionsuddannelserne mellem viden, social reproduktion og funktionelt arbejdsdeling 
Litteratur

Praktiske oplysninger:

Forlag: VIA Systime
Sprog: Dansk
Udgivelsesår: 2012
Sideantal: 150
Udgave: 1
Originalsprog: Dansk
ISBN-10: 8792711197
ISBN-13: 9788792711199
Pris: kr. 175,00

Karl Marx
Serie: Videnskabens klassikere

 

Jørn Loftager

"Filosofferne har kun fortolket verden forskelligt, men det, som det kommer an på, er at forandre den."
-Karl Marx

Der hersker ingen tvivl om den vidtrækkende betydning, som Karl Marx har haft for politik i praksis. De seneste par hundrede års politiske historie lader sig simpelthen ikke skrive uden reference til sociale og politiske kræfter, konflikter og bevægelser, som er uløseligt forbundet med Marx.

Marx' værk er uhyre omstridt, og dele af det må betragtes som tilbagevist af den historiske udvikling. Mange i moderne statskundskab vil ikke føle nogen gæld til Marx og helst tage afstand til en samfundsteori, der har været udgangspunkt for så mange totalitære styrer. Men samtidig rummer Marx forfatterskab fortsat så dybe indsigter og udfordrer så mange konventioner, at læsningen igen og igen giver anledning til både inspiration og anfægtelser.

Jørn Loftager analyserer og diskuterer i denne bog Karl Marx' omfattende forfatterskab ud fra en klar overbevisning om, at man fortsat kan blive klogere af at studere denne monumentale skikkelse i moderne samfundsvidenskab og politik trods de samfundsmæssige følger af forfatterskabet.

Indholdsoversigt:

Redaktionelt forord
Kapitel 1. Marx liv, indflydelse og relevans
Kapitel 2. Idealisme og materialisme
Kapitel 3. Teori og kritik - fortolkning og forandring
Kapitel 4. En almen teori om historie og samfund?
Kapitel 5. Generaliseret vareproduktion: arbejdskraft som vare
Kapitel 6. Merværdi og udbytning - "samfundsmæssiggørelse" og retfærdighed
Kapitel 7. Klasser og funktionel differentiering
Kapitel 8. Politik mellem klasser, identiteter og funktionel differentiering
Kapitel 9. Afslutning: Marx og civilisationskritikken
Litteratur

Praktiske oplysninger:

Forlag: DJØF forlag
Sprog: Dansk
Sideantal: 138
Indbinding: Hæftet
Udgivet: 17. april 2012
Udgave: 1
Originalsprog: Dansk
ISBN-10: 8757423792
ISBN-13: 9788757423792
Pris: kr. 175,00 (DJØF-medlemmer: 140,00)

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: https://www.djoef-forlag.dk/node/2839


Fra sogn til velfærdsproducent
- Kommunestyret gennem fire årtier

 

Jens Blom-Hansen, Marius lbsen, Thorkil Juul, Poul Erik Mouritzen


Det danske kommunestyre er i international målestok bemærkelsesværdigt. I Danmark har kommunerne ansvaret for store dele af velfærdssamfundet som skoler, dagtilbud og ældrepleje, og kommunerne har dermed over de sidste 40 år udviklet sig til de primære velfærdsproducenter i det danske samfund. Men hvordan har kommunestyret udviklet sig hertil?

Fra sogn til velfærdsproducent stiller skarpt på udviklinger og tendenser i de sidste fire årtier fra den første kommunalreform i 1970, over 1980'ernes økonomiske kriser og 1990'ernes velfærdsdebat, til den seneste reform i 2007. En udvikling, der omfatter to kommunalreformer, forskellige styringstanker og skiftende regeringer, men i høj grad er bygget på én økonomisk filosofi.

Indhold

Forord
Del I: Kommunestyret i fire årtier
Kapitel 1. Forspillet – Storkommunerne etableres
Kapitel 2. De store systemers årti – 1970’erne
Kapitel 3. Tid til paradigmeskift – 1980’erne
Kapitel 4. Fremad med små skridt – 1990’erne
Kapitel 5. Omkalfatringens årti – 2000’erne
Del II: Tværgående temaer
Kapitel 6. De kommunale opgaver
Kapitel 7. Budgetsamarbejdet og aftalesystemet
Kapitel 8. Det lokale demokrati
Kapitel 9. Styring og organisering
Del III: Afslutning
Kapitel 10. Kommunestyrets fremtid
Litteratur

Om forfatterne

 • Jens Blom-Hansen: Ph.d., cand.scient.pol., professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Tidligere ansat i Indenrigsministeriet og i Finansministeriet.
 • Marius lbsen: Cand.scient.pol., kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune. Tidligere ansat i bl.a. Indenrigsministeriet og Finansministeriet.
 • Thorkil Juul: Cand.oecon. Styrelseschef i Ankestyrelsen. Tidligere afdelingschef i Indenrigsministeriet og i Velfærdsministeriet.
 • Poul Erik Mouritzen: Dr.scient.pol., professor ved Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet.
 • Bogens forfattere har alle tidligere skrevet lærebøger og artikler om offentlig forvaltning og kommunaløkonomi.

Praktiske oplysninger

Forlag: Syddansk Universitetsforlag
Udgivelsesår: 2012
ISBN: 978-87-7674-645-2
Sprog: Dansk
Sider: 198
Illustrationsgrad: Illustreret
Indbinding: Indbundet
Serie: University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences, vol. 442
Pris: kr. 198

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: http://www.universitypress.dk/shop/fra-sogn-til-3104p.htmlDansk forskningspolitik efter årtusindskiftet

Kaare Aagaard og Niels Mejlgaard (red.)

Dansk forskningspolitik var i det 20. århundrede præget af kontinuitet og pragmatisme. I det nye årtusind har det dog langtfra været tilfældet, da så godt som alle af forskningspolitikkens hovedelementer er blevet reformeret, og splid, tvivl og brud er blevet en fast bestanddel af den danske forskningsverden.

Hovedårsagerne til den markante forandring er, at forskning i stadig stigende grad fremhæves som en afgørende faktor for Danmarks globale konkurrencekraft og velstand, og at en række bredere forvaltningspolitiske ideer er blevet introduceret på området. Denne udvikling har på den ene side sat videnskabens autonomi og traditionelle styringsmekanismer under pres med nye krav og øget kontrol, men er på den anden side også resulteret i større bevillinger og mere opmærksomhed til forskere og uddannelsesinstitutioner.

Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet tegner for første gang et bredt, dækkende billede af den nyere danske forskningspolitik og gennemgår reform for reform de beslutningsprocesser, der lægger bag forandringen, og de konsekvenser, som dette forskningspolitiske skift vil få i fremtiden.

Bogen er redigeret af:
Kaare Aagaard
og Niels Mejlgaard, Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Forfattere:
Kaare Aagaard, Niels Mejlgaard, Carter Bloch, Mads P. Sørensen, Lise Degn, Tine Ravn, Jesper Wiborg Schneider, Heidi Skovgaard Pedersen, Sanne Schioldann Haase, Evanthia Kalpazidou Schmidt, alle fra Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet; Hanne Foss Hansen, Institut for Statskundskab, Københavns Universitet.

Praktiske oplysninger:
Forlag: Aarhus Universitetsforlag
ISBN: 978-87-7124-023-8
Udgivet: April 2012
Sider: 356
Pris: kr. 349,95

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside.


10 bud - på kultur, identitet og værdier i Danmark

Mehdi Mozaffari (red.)

Kriser, som den vi oplever lige nu, er farlige. Ikke bare fordi de ødelægger mange arbejdspladser, mange skoler og hospitaler og så meget håb, især blandt unge mennesker, men også fordi al erfaring viser, at hvis kriser ikke bliver løst i tide, risikerer de at ødelægge de sociale strukturer i demokratiske samfund.

10 bud – på kultur, identitet og værdier i Danmark samler synspunkter fra 10 meget forskellige danskere.

 • Har ytringsfriheden nogen grænser?
  Af Jacob Mchangama
 • Bindestregs-danskere eller etniske mindretal?
  Af Uffe Østergård
 • Vellykket integration: Fællesskab om sprog, kultur og normer
  Af Karen Jespersen
 • Multikulturalisme – introduktion til et problem
  Af Frederik Stjernfelt
 • Islamofobi
  Af Peter Nannestad
 • Koranskoler i Danmark
  Af Tina Magaard
 • Integration over disken – Bazar Vest i Gellerup
  Af Jørgen Skov
 • Hizb ut-Tahrir i Danmark
  Af Muhammad Hee
 • Demokratisk assimilation
  Af Naser Khader
 • Grænser for demokratisering?
  Af Mehdi Mozaffari

Mange af 'budbringerne' er kendt af et stort publikum. De kommer med forskellige horisonter og forskellige politiske præferencer. Politikere, professorer, basarchef, debattører, jurister – de har alle bidraget til værket. Deres bud på, hvordan vi skal håndtere udfordringerne med integration og demokratisk udvikling, er både engagerende og kvalificerede. Den højt besungne ytringsfrihed tager flere forfattere op til debat. Og de afdækker nye og anderledes perspektiver for frihedens fremtid.

Den røde tråd i 10 bud består i, at kapitlerne stiller skarpt på emner, som lægger op til diskussion af principielle, samfundsmæssige spørgsmål, der er relevante i et moderne demokrati.

Bogens varierede emner har den fordel, at de tilbyder mange indfaldsvinkler til det danske samfund.

Mehdi Mozaffari er professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.


Praktiske oplysninger:

Almindelig bog:
Forlag: Systime
Isbn 10: 8761645133
Isbn 13: 9788761645135
Udgivelsesår: 2012
Udgave: 1
Medietype: Bog (fås også som e-bog)
Sider: 208
Pris: 180 kr. ekskl. moms - 225 kr. inkl. moms
Niveau: Ungdomsuddannelserne
eBog:
Forlag: Systime
Isbn 10: 8761645206
Isbn 13: 9788761645203
Udgivelsesår: 2012
Udgave: 1
Medietype: eBog
Sider: 208
Pris: 45 kr. - Prisen er ekskl. moms og gælder ved køb hos Systime
Niveau: Ungdomsuddannelserne

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside.


Analyzing Foreign Policy

Derek Beach

Genuinely international in scope and drawing on a wide range of examples from around the world, this major new introduction to foreign policy analysis focuses on the key explanatory factors that underlie the foreign policies of states and other actors to show how theory can illuminate practice.
Contents:

 • Introduction: Analyzing Foreign Policy
 • System-Level Factors
 • Domestic Factors
 • Understanding the Choice Situation
 • Making Choices
 • Security Policies
 • Diplomacy
 • Economic Foreign Policies
 • A Transformation of State Foreign Policy-Making?
 • Analyzing Foreign Policy: Research Strategies and Methods

Author:
DEREK BEACH: Associate Professor, Department of Political Science, University of Aarhus, Denmark.

Practical information:
Publisher: Palgrave Macmillan
Publication Date: 20 February 2012
Pages: 296
Languages: English
ISBN: Hardback: 9780230237384
ISBN: Paperback: 9780230237391
Price (hardback): £65.00
Price (paperback): £23.99
For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website: https://www.macmillanihe.com/page/detail/Analyzing-Foreign-Policy/?K=9781352008067

Statsdannelse, regimeforandring og økonomisk udvikling

Jørgen Møller

Hvorfor opstod den moderne stat, demokratiet og markedsøkonomien netop i Europa? Hvad forstår vi overhovedet ved en stat, og hvorfor er stater vigtige? Og hvordan kan vi undersøge den historiske udvikling af stater på tværs af århundreder og store geografiske afstande?

Statsdannelse, regimeforandring og økonomisk udvikling analyserer udviklingen af den moderne stat i et empirisk, teoretisk og metodisk perspektiv. Historiske, faktuelle forhold omkring statsdannelse præsenteres, og det analyseres, hvorfor aksen fra Europa til Østasien historisk har været begunstiget, og hvorfor især Vesteuropa i moderne tid har været hjemsted for markante udviklinger.

Bogen diskuterer forskellige teorier om statsdannelse, og vejen lægges om navne som Weber, Hintze, Schumpeter, Skocpol og Tilly blandt mange andre. Endelig diskuteres de metodiske principper i historisk sociologi og komparative historiske studier, og bogen kan dermed fungere som metodebog i sociologi, statskundskab og historie.

Jørgen Møller er lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.


Praktiske oplysninger:

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Isbn: 9788741255095
Udgivelsesår: 2012
Udgave: 1
Sider: 250
Pris: 248 kr.

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: https://hansreitzel.dk/products/statsdannelse-regimeforandring-og-okonomisk-udvikling-bog-25576-9788741260501


 

Building De-radicalization Coalitions

- Lessons from the Past and Future Challenges

 Lasse Lindekilde & Georges Fahmi (eds)


This new book focuses on the challenges posed by radical Islamic groups to societies in the Middle East and Europe, and state responses in terms of policies aimed at radicalization prevention, de-radicalization and disengagement. These policy responses have brought together bureaucrats, security agencies, religious authorities, civic organizations, former radicalized individuals and academics in what the book proposes to call ‘de-radicalization coalitions’. The prudence of preventing radicalization and investing in de-radicalization, disengagement and re-integration of radical groups on the one hand, and the diversity of actors involved in de-radicalization coalitions on the other hand, has created an emerging and vibrant policy field where different actors, with partly different agendas, motivations and interests, interact to debate, formulate and implement new policies.

This book provides a rare insight into the formation, workings and deliberations of such de-radicalization coalitions in the Middle East and in Europe. By bringing together academic reflections on and first-hand experiences with radicalization prevention work, de-radicalization and disengagement programs the book summarizes key lessons learned as well as outline future challenges for de-radicalization coalition building. The book’s chapters are written by scholars, representatives of security agencies, former radicalized individuals now working with de-radicalization and disengagement, religious authorities and members of civic organizations likewise engaged in implementing de-radicalization, disengagement and re-integration programs.

Contents

 1. Building De-radicalization Coalitions, Lasse Lindekilde and Georges Fahmi
 2. What is ‘de-radicalization’ and ‘disengagement’? Some Conceptual Clarifications, Tore Bjørgo
 3. Prevention and Disengagement: A Danish Perspective, Anja Dalsgaard-Nielsen
 4. Islamist De-radicalization and Ending Jihadism, Omar Ashour
 5. Jihadi Movements and the Renunciation of Violence, Diaa Rashwan
 6. The Revisions of Jihadism. Implications on Islamic Violence, Hussam Tamam
 7. The Future of Revisions: Can Jihadists be merged into public life?, Amr El-Shobki
 8. Salafism as a Challenge for Revisions and Islamic Renewal?, Gamal Al-Banna
 9. The Role of the Civil Society in Reintegrating Islamic Extremists, Abu Al-Ala Mady
 10. Personal Experience: From Terrorists’ Recruitment to Countering Terrorism, Hanif Qadir

The editors:
Lasse Lindekilde (Department of Political Science and Government, Aarhus University)
Georges Fahmi (European University Institute, Florence)

Practical information:

Publisher: Al-Ahram Center For Political & Strategic Studies
Publication Date: January 2012
Pages: 147
Languages: English and Arabic
The book can be purchased by contacting:
Al-Ahram Center For Political & Strategic Studies
El-Galla St. Cairo, Egypt.
E-mail: acpss@ahram.org.eg
Tel. + (202) 57860337

 

Fragile States

 Lothar Brock, Hans-Henrik Holm, Georg Sorensen and Michael Stohl


Today a billion people, including about 340 million of the world's extreme poor, are estimated to live in 'fragile states'. This group of low-income countries are often trapped in cycles of conflict and poverty, which make them acutely vulnerable to a range of shocks and crises.

This engaging book defines and clarifies what we mean by fragile states, examining their characteristics in relation to "weak" and "failed" states in the global system, and explaining their development from pre-colonial times to the present day. It explores the connections between fragile statehood and violent conflict, and analyses the limitations of outside intervention from international society. The complexities surrounding 'successes' such as Costa Rica and Botswana - countries which ought to be fragile, but which are not - are analysed alongside the more precarious cases of the Democratic Republic of the Congo, Afghanistan and Haiti.
Absorbing and authoritative, Fragile States will be an invaluable resource for students and scholars of international relations, security studies and development.

Contents
Introduction
1. Major Characteristics of Fragile States
2. The Formation of Fragile States
3. Fragile Statehood and Violent Conflict
4. Coping with State Fragility
5. Surprising Deviations: Fragility Escaped
6. Conclusion: The Fragile State Dilemma
References
Index

Reviews
'An empirical triumph with policy relevance - truly unique in our field.'
- George A. Lopez, University of Notre Dame
'Largely based on the analyses of selected country studies, this important investigation into the roots of state fragility brings out results which question the need for further development assistance and instead find arguments for changes in, for instance, farm policies of rich countries. Particularly noteworthy in this book is the inclusion of cases that have avoided the state fragility that has afflicted neighboring countries. This gives further food for thought on how insightful governance can escape the dilemmas of state fragility.'
- Peter Wallensteen, Uppsala University

Practical information:
Publisher: Polity
ISBN: Hardback: 9780745649412
ISBN10: Hardback: 0745649416
ISBN: Paperback: 9780745649429
ISBN10: Paperback: 0745649424
Publication Dates ROW:Dec 2011
Publication Dates US:Jan 2012
Publication Dates Aus & NZ:Feb 2012
Edition: 1
Pages: 200
Price (hardback): £45.00 / €54.00
Price (paperback): £13.99 / €16.80

The authors:
Lothar Brock (Peace Research Institute, Frankfurt)
Hans-Henrik Holm (Danish School of Media and Journalism)
Georg Sorensen (University of Aarhus)
Michael Stohl (University of California, Santa Barbara)

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website: https://politybooks.com/bookdetail/?isbn=9780745649412

International Politik NU

- magtbalance, værdier og samarbejde

Morten Winther Bülow og Tonny Brems Knudsen (red.)


Forfattere:
Derek Beach
, Morten Winter Bülow, Knud Erik Jørgensen, Tonny Brems Knudsen, Tina Magaard, Jørgen Dige Pedersen, Rasmus Brun Pedersen, Mette Skak, Georg Sørensen, Morten Valbjørn og Clemens Stubbe Østergaard


Grundbog til international politik på A-niveau på de gymnasiale uddannelser. Bogen er skrevet til undervisningen i samfundsfag i gymnasiet og HF, men kan også bruges i andre undervisningssammenhænge. Bogen fås i tre formater, nemlig som almindelig bog, som e-bog og som i-bog.

International politik er under hastig forandring i disse år med ændringer i magtbalancen, internationale værdikampe, nye konflikter, økonomisk krise og opbrud i den arabisk- muslimske verden. International Politik NU sigter netop mod at gøre disse  forandringer forståelige vha. aktuelle teorier, der styrker  elevernes analytiske evner og ruster dem til at forstå, fortolke og forklare politiske sammenhænge.

De 12 kapitler i bogen er skrevet til af nogle af de fremmeste forskere og formidlere inden for studiet af international politik. Sproget er let og vedkommende, og koblingen af korte introduktioner og mere empiriske tematekster gør det lettere at koble teori og virkelighed i en spændende undervisning. De teoretiske perspektiver bliver sat i spil i belysningen af emnerne.

Praktiske oplysninger:

Forlag: Systime
Udg.: November 2011

 • BOG:
  Isbn 10: 8761631248
  Isbn 13: 9788761631244
  Udgave: 1
  Sider: 247
  Pris: kr. 248,-
 • eBOG:
  Isbn 10: 8761645168
  Isbn 13: 9788761645166
  Udgave: 1
  Sider: 247
  Pris: kr. 62,-
 • iBOG:
  247 sider | 80 interaktive opgaver | 50 andre opgaver | 12 læsefokus spørgsmålssæt | 70 videoer | 25 cases | 18 primærtekster | 130 figurer | 300 ordforklaringer | eBog | lærer/klasselicens pr. bruger: ½ år kr. 50,- | 1 år  kr. 65,- | 2 år kr. 117,- | 3 år kr. 156,-

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: https://ip-nu.systime.dk/


Explaining Compliance

- Business Responses to Regulation

 

Christine Parker, Vibeke Lehmann Nielsen, eds

Explaining Compliance consists of sixteen specially commissioned chapters by the world's leading empirical researchers, examining whether and how businesses comply with regulation that is designed to affect positive behaviour changes.

Each chapter consists of reflective summaries on business compliance with different state or voluntary regulation, and the theoretical lessons to be drawn from it. As a whole, the book develops understanding and explanations of how, why and in what circumstances, firms come to comply with regulation, and when they do not. It also uncovers the complexity, ambiguity and transformation of regulation as it is interpreted, implemented and negotiated by firms, their stakeholders and internal constituencies in everyday business life.

This unique and detailed resource will appeal to academics, graduate students and senior undergraduates in law, political science, sociology, criminology, economics, and psychology, as well as business and interdisciplinary areas such as law and society, and law and economics. Anyone researching business regulation, corporate social responsibility, regulation and compliance, enforcement and compliance, and public administration, will also find this book beneficial.

Contents
Contributors include: G. Auld, J. Borck, B. Cashore, C. Coglianese, L.B. Edelman, Y. Feldman, S. Gilad, G.C. Gray, N. Gunningham, F. Haines, B. Hutter, R.A. Kagan, O. Lobel, P. May, V. Nielsen, C. Parker, M. Potoski, A. Prakash, S. Renckens, M. Rorie, S.S. Silbey, S.S. Simpson, S.A. Talesh, D. Thornton, T. Tyler, J. van Erp, S. Winter

Reviews

'A timely and important set of analyses on how and why businesses respond to regulation in the way that they do from some of the leading authors in the field, covering business responses to both state and non-state regulatory systems.'
– Julia Black, London School of Economics, UK

'A thoughtful collection on meaning and method in compliance. Parker and Nielsen assemble stellar scholars to provide a state-of-the-art understanding of business compliance with regulation.'
– John Braithwaite, Australian National University, Canberra

'Business responses to regulation is a key area of social science research. Parker and Nielsen’s collection brings together an excellent group of scholars with innovative, and I believe highly influential contributions that problematize the relations between regulation and compliance. The collection is a highly welcome addition to our field, that will redefine the research agenda on compliance. A significant achievement that will help to improve policy making and frame the scholarly research agenda for the years to come.'
– David Levi-Faur, The Hebrew University of Jerusalem, Israel and the Free University of Berlin, Germany

‘Taking a broad view of regulation, and covering a wide range of issues and industries, this collection is the most innovative effort to date to understand the responses of business firms to regulation. The book brings together an impressive group of scholars who analyze the concept of compliance and offer theoretically informed studies of its assumed links to regulation. A must read for both academics and practitioners, this ground-breaking collection firmly establishes a scholarly field of compliance studies.’
– Ronen Shamir, Tel Aviv University, Israel

'A timely and important set of analyses on how and why businesses respond to regulation in the way that they do from some of the leading authors in the field, covering business responses to both state and non-state regulatory systems.'
– Julia Black, London School of Economics, UK

Practical information:
Publisher: Edward Elgar Publishing
ISBN: Hardback 978 1 84844 885 8
This book is also available as an ebook: 978 0 85793 873 2
Date of publication: November 2011
Edition: 1
Pages: 400
Price: Hardback £95.00 - on-line price £85.50

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website


 

The EU Comitology System in Theory and Practice

Keeping an Eye on the Commission?

 

Jens Blom-Hansen


Series: Palgrave Studies in European Union Politics - Palgrave Macmillan

 

There is a glaring imbalance between the impressive amount of research into first-tier EU decision-making by the Council of Ministers and the European Parliament and the limited research into second-tier EU rule-making by the Commission and the comitology committees.

This book seeks to redress that imbalance and find answers to fundamental unresolved questions about the comitology system. It looks at why the system was created, how it has evolved over time and how it functions day to day.

The EU Comitology System in Theory and Practice applies a novel theoretical approach, the delegation perspective, and provides answers by analysing a plurality of data sources, including EU legislative databases, survey data of comitology committees, legal documents and news reports. The book argues that member states use the comitology system to strike a balance between delegating powers to the Commission and controlling it.

Practical information:
Publisher: Palgrave Macmillan
ISBN: 9780230241428
Date of publication: 18 Oct 2011
Edition: 1
Pages: 232
Price: £57.50

For further information, additional material, ordering details etc., please consult the publisher's website: https://www.palgrave.com/gp/book/9780230241428Radikalisering-blandt-unge-muslimer-i-Europa

Radikalisering blandt unge muslimer i Europa

Dansk version af fem rapporter fra CIR

Martin Kryhl Jensen (red.)


Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser (CIR) har tidligere publiceret fem forskellige rapporter baseret på empiriske studier om henholdsvis Aarhus, Danmark generelt, Frankrig (Lille), Italien (Parma og Verona) og Storbritannien (Leicester).

De er alle blevet udgivet på engelsk, men vi i CIR syntes, at en dansk version i et koncist format ville være på sin plads for at formidle resultaterne til en bredere dansk offentlighed. Selvom det nu er et stykke tid siden, at de oprindelige rapporter blev udgivet, mener vi, at et resume af rapporterne på dansk kan være nyttigt.

CIR er glad for, at Martin Kryhl Jensen med engagement og professionalisme har påtaget sig den delikate opgave at resumere fem forskellige rapporter forfattet af fem forskellige forskerhold i fire forskellige lande.

Martin Kryhl Jensen har overført forfatternes rapporter med stor integritet og med sin stil formået at formidle deres resultater i et lettilgængeligt sprog. Samtidig er Martin Kryhl Jensens tilgang reflekterende og kritisk, og han har ikke holdt sig tilbage fra at stille spørgsmålstegn ved forskernes fremgangsmåde eller deres tolkning af rapporternes resultater.

Martin Kryhl Jensen er uddannet cand.mag. i historie og statskundskab fra Aarhus Universitet og arbejder som underviser i gymnasieskolen.

Praktiske oplysninger:
Udg.: Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser (CIR)
Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
ISBN: 978-87-92540-16-4
Udgivelsesår: 2011
Udgave: 3
Sider: 118
Pris: kr. 50

Bogen kan bestilles ved henvendelse til:

Ida Warburg, Centre Secretary

Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR)
Department of Political Science, Aarhus University
Bartholins Allé 7, DK-8000 Aarhus C

Tel. + 45 89 42 13 06 - Fax: +45 86 13 98 39 - E-Mail: warburg@ps.au.dk

Politik og forvaltning

3. udgave

Jørgen Grønnegård Christensen, Marius Ibsen og Peter Munk Christiansen


Tredje reviderede udgave af en af de absolutte kernetekster inden for offentlig forvaltning.

Politik og forvaltning tegner et præcist og aktuelt billede af den offentlige forvaltning og giver en introduktion til den mest centrale litteratur på området. Bogens omdrejningspunkt er forvaltningen, som den ser ud nu. Den gør status efter de senere års store administrative reformer, som på afgørende vis har skabt en ny forvaltning og nye styringsformer.

Samtidig slår dansk forvaltningstradition fortsat stærkt igennem. Trods vidtgående ændringer og europæisering har dansk forvaltning bevaret sine historiske grundtræk: Der er stadig et tæt og fortroligt samarbejde mellem den politiske ledelse og embedsværket, og den danske forvaltning er på verdensplan en af de få, der er kendetegnet ved meget få politiske udnævnelser.

Denne nye udgave af bogen er suppleret med et kapitel om kernen i EU's forvaltning, Kommissionen, dens organisation og institutioner samt dens tætte samspil med de nationale forvaltninger. 

Om forfatterne: Jørgen Grønnegård Christensen er professor i offentlig forvaltning ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Marius Ibsen er kommunaldirektør i Gladsaxe Kommune, og Peter Munk Christiansen er professor i komparativ politik ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Praktiske oplysninger:
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Isbn: 9788741255514
Udgivelsesår: 2011
Udgave: 3
Sider: 296
Pris: kr. 298

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: https://hansreitzel.dk/products/politik-og-forvaltning-bog-16312-9788741264486

A Liberal World Order in Crisis

- Choosing between Imposition and Restraint

Georg Sørensen


The collapse of the bipolar international system near the end of the twentieth century changed political liberalism from a regional system with aspirations of universality to global ideological dominance as the basic vision of how international life should be organized. Yet in the last two decades liberal democracies have not been able to create an effective and legitimate liberal world order. In A Liberal World Order in Crisis, Georg Sorensen suggests that this is connected to major tensions between two strains of liberalism: a "liberalism of imposition" affirms the universal validity of liberal values and is ready to use any means to secure the worldwide expansion of liberal principles. A "liberalism of restraint" emphasizes nonintervention, moderation, and respect for others.

This book is the first comprehensive discussion of how tensions in liberalism create problems for the establishment of a liberal world order. The book is also the first skeptical liberal statement to appear since the era of liberal optimism—based in anticipation of the end of history—in the 1990s. Sorensen identifies major competing analyses of world order and explains why their focus on balance-of-power competition, civilizational conflict, international terrorism, and fragile states is insufficient.

Expert reviews:

"A Liberal World Order in Crisis is a terrifically clearheaded and well-written book; it is capacious and will lend itself well to teaching."
—Peter J. Katzenstein, Walter S. Carpenter, Jr., Professor of International Studies, Cornell University, coeditor of Anti-Americanisms in World Politics

"A Liberal World Order in Crisis points directly at the problems and contradictions of the liberal world order that has emerged since the end of the Cold War, from its approach to failed states to the question of the universality of its underlying values. Georg Sorensen is one of the keenest contemporary observers of global politics, and his book is a sober assessment of contemporary prospects for world order."
—Francis Fukuyama, Olivier Nomellini Senior Fellow, Freeman Spogli Institute for International Studies, Stanford University

"Georg Sørensen elegantly exposes the insurmountable tensions confronting a liberal vision of world order. His analysis is as wise as it is sobering—and represents a major contribution to debate about international politics in the twenty-first century."
—Charles A. Kupchan, Georgetown University and Council on Foreign Relations, author of How Enemies Become Friends

Practical information:

Publisher: Cornell University Press
Date of publication: November 2011
ISBN-10: 0-8014-5022-5
ISBN-13: 978-0-8014-5022-8
Ref.no.: 9780801450228
Pages: 232
Language: English
Price: $31.96 (List price: $39.95)

For further information and ordering details, please visit the publisher’s website at: www.cornellpress.cornell.edu/book/?GCOI=80140100795250


Stata - En praktisk introduktion

 

Kim Mannemar Sønderskov

 

Stata er et af de bedste og mest brugervenlige allround-statistikprogrammer og vinder stadig større udbredelse inden for bl.a. samfunds- og sundhedsvidenskaberne. Denne guide introducerer læseren til programmet og gennemgår, hvordan Stata anvendes til videnskabelig analyse af kvantitative data. Gennem en række eksempler og øvelser med virkelige data guides læseren igennem datahåndtering, basale uni- og bivariate analyser samt lineær regression. Derudover behandles mere avancerede emner som fx illustration af resultaterne fra interaktionsmodeller.

Bogen er skrevet til studerende, der ikke tidligere har arbejdet med statistiksoftware, og er således velegnet i metode- og statistikundervisningen på BA-niveau. Bogen er dog også velegnet til erfarne brugere af andre programmer og til Stata-brugere, der ønsker overblik over programmets grundlæggende funktionalitet.

Kim Mannemar Sønderskov er adjunkt ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Omtale:
”Med denne praktiske introduktion til Stata er det blevet lige så nemt at lave egne statistiske analyser som med andre statistik-pakker. Gennem en række praktiske øvelser lærer man at lave alt lige fra simple statistiske opgørelser til komplekse regressionsanalyser. Bogen er ideel til undervisningsbrug, til selvstudium for begyndere i statistisk analyse og som forudsætning for at arbejde videre med de endnu mere avancerede analyser, som Stata også giver mulighed for.”
- Søren Risbjerg Thomsen, professor i statskundskab, Aarhus Universitet.

 

Praktiske oplysninger:
Forlag: Hans Reitzels Forlag
Isbn: 9788741255347
Udgivelsesår: 2011
Udgave: 1
Sider: 216
Pris: kr. 198

For yderligere information, supplerende materiale, øvelsesfiler, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: https://hansreitzel.dk/products/stata-bog-26452-9788741259413


Velfærdsstaten - En introduktion

 

Carsten Jensen


Velfærdsstaten er en central del af mange danskeres hverdag. Stort set alle har nydt godt af overførselsindkomster eller velfærdsservices såsom efterløn, børnepasning eller hospitalsbehandling. Derudover er der mange, som har deres daglige virke som producenter af den megen velfærd. Derfor står velfærdsstaten som et af de væsentligste kendetegn ved vores samfundsindretning og naturligvis også som et af de mest hotte politiske emner i Danmark.

Denne bog introducerer til velfærdsstatens opbygning og kendetegn med fokus på tre spørgsmål: Hvad er en velfærdsstat? Hvorfor er der velfærdsstater? Hvilken betydning har velfærdsstater?


Forlag: Hans Reitzels Forlag
ISBN: 9788741254586
Udgivelsesår: 2011
Udgave: 1
Sider: 200
Pris: kr. 248,00

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: https://hansreitzel.dk/products/velfardsstaten-bog-24887-9788741260495


A Western Source of Islamism:

Soundings in the Influence of Alexis Carrel on Sayyid Qutb

John Møller Larsen

 

 

Islam is undoubtedly the main source of Islamism, but it is not the only one. From the middle of the 19th century, Islamist ideology has been inspired by western sources, too. Doctrines like scienticism, Marxism, Nazism and Third Worldism have influenced contemporary Islamist ideologues.

In this context, the French surgeon and biologist Alexis Carrel stands as a front figure who inspired not only Sunni Islamists like Sayyid Quṭb, but also Shi‘a Islamists in Iran.

That non-Islamic ideas have played an important role in the formulation of Islamism may appear unexpected. How could an anti-western Muslim thinker like Sayyid Quṭb feel so ideologically related to a western, pro-Nazi Nobel Prize winner?

The resolution of this enigma is the main issue of this book.

John Møller Larsen possesses a highly professional knowledge of the Arabic language and Islamic history. In addition, he is very familiar with Sayyid Quṭb's life and ideas, Quṭb having been the subject of his PhD dissertation. All these elements together render this book exceptional.

 


Practical information:

Published by: Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR)
Pages: 112
Price: DKK 75 / € 10

For further information, ordering details etc. please contact:

Ida Warburg, Centre Secretary
Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR)
Department of Political Science
Aarhus University
Bartholins Allé 7
DK-8000 Aarhus C
DENMARK

Tel. + 45 89 42 13 06
Fax: +45 86 13 98 39
E-Mail: warburg@ps.au.dk

Soon available also via Aarhus University's webshop

 

 

 
Requisites of Democracy:
Conceptualization, Measurement, and Explanation

 

Jørgen Møller & Svend-Erik Skaaning

 

This book brings together the conceptual and theoretical writings of Joseph Schumpeter, Robert A. Dahl, Guillermo O’Donnell, and T. H. Marshall. It demonstrates that most of the different conceptions of democracy in the democratization literature can be ordered in one systematic regime typology that distinguishes between ‘thinner’ and ‘thicker’ definitions of democracy.

 

The authors argue that the empirical pattern revealed by this typology is explained by the combination of internal structural constraints and international factors facilitating democracy. The result of such contending forces is that most of the democratizations in recent decades have only produced competitive elections, rather than ‘more demanding’ attributes of democracy such as political liberties, the rule of law, and social rights.

 

Examining theoretical and empirical approaches to measuring, defining and understanding democracy, the book will be of interest to scholars of political theory and comparative politics in general and democratization studies in particular.

 

Contents:

Part 1: Conceptualizing and Measuring Democracy 

1. Defective Democracy Revisited
2. Conceptualizing and Measuring Democracy I: Towards a Classical Typology
3. Conceptualizing and Measuring Democracy II: Including Social Rights?

Part 2: Trends Across Space and Time
4. Post-Communist Regime Types: Hierarchy across Space
5. Marshall Revisited: The Sequence of Citizenship Rights in the Twenty-First Century

Part 3: Explaining the Hierarchy
6. Stateness First?
7. Necessary Conditions of Democracy?

Practical information:

Publisher: Routledge
Date of publication: 1 July 2011
Pages: 164
Language: English
Series: Democratization Studies
Hardback: 978-0-415-59681-7: $130.00
eBook: 978-0-203-80803-0: $130.00

 

For further information, sample material and ordering details, please visit the publisher’s website at: www.routledge.com/books/details/9780415596817/


Robert A. Dahl: Statskundskabens klassikere

 

Palle Svensson

 

 

 

Robert A. Dahl betragtes som demokratiteoretiker, og som vore tids største, omend han aldrig selv har sigtet imod at ende som dette.

 

 

Robert A. Dahl opfatter derimod sin akademiske produktion som problemorienteret. Han har således taget fat på en lang række spørgsmål, ofte med både teoretiske, empiriske og moralske aspekter, og han har arbejdet med vidt forskellige metoder for at besvare de spørgsmål, som han har taget op. Robert A. Dahls pragmatiske forhold til forskellige metoder finder markant udtryk i hans tese:

 

 

"... det spørgsmål, man ønsker at undersøge, bør diktere valget af metode, en metode bør aldrig diktere valget af spørgsmål.".

Indholdsoversigt

 • Redaktionelt forord ved Peter Nedergaard
 • Kapitel 1. En kort biografi
 • Kapitel 2. Bidrag til statskundskaben
 • Kapitel 3. Teoretisk indflydelse
 • Kapitel 4. Politisk indflydelse og aktualitet
 • Kapitel 5. Udvalgte tekster
 • Litteratur

Palle Svensson, dr.scient.pol., er ansat som professor ved Aarhus Universitet på Institut for Statskundskab. Hans forskningsområde er institutionel forandring og demokratisering, og han beskæftiger sig med demokratisering på nationalt, internationalt og tværnationalt niveau. Palle Svenson har siden 1993 fungeret som rådgiver for det danske udenrigsministerium om valg og demokratisering i Afrika.

 

Forlag: DJØF Forlag
Udgivet: juni 2011
Udgave: 1
140 sider Hæftet
ISBN: 978-87-574-2403-4
Pris: 175,00 DKK inkl. moms
Medlemspris: 140,00 DKK inkl. moms

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/robert-dahl


 

 

Western Totalitarianism. A Reminder

 

(132 pages)

 

Mehdi Mozaffari with Sara Normann Thordsen

 

Nowadays, we are witnessing a loss of originality in the concept of totalitarianism which is often used as a trivial concept. Almost everything that is perceived as being ‘wrong’, ‘unjust’ and ‘abusive’ is considered ‘totalitarian’. It is neither correct nor does it reflect the real sense of the term ‘totalitarianism’. Totalitarianism is a very serious matter and any attempt to trivialize it will inevitably create confusion and misunderstanding.

 

This short handbook is by no means exhaustive, but sufficiently representative of the main currents of ideas, observations and criticism of totalitarianism. After reading the book or some of the chapters, readers will be able to proceed with their own personal investigation. The title, Western Totalitarianism, is justified by the fact that the book deals only with totalitarian regimes in Europe: Fascism, Nazism and Bolshevism. Maoism and Islamism in particular have not been the subject of our inquiry.

 

The authors referred to in the book are all scholars, thinkers and philosophers. At the end of the booklet, you will find three superb fragments of writing by British philosopher Bertrand Russell (1920), French author André Gide (1936) and Czech author and former president Václav Havel. Don’t miss reading or re-reading them!

 

For further information, ordering details etc., please contact:

Ida Warburg
Centre Secretary
Centre for Studies in Islamism and Radicalisation (CIR)
Department of Political Science and Government
Aarhus University
Bartholins Allé 5
DK-8000 Aarhus C
DENMARK

Tel. + 45 89 42 13 06
Fax: +45 86 13 98 39
E-Mail: warburg@ps.au.dk

 
John Rawls: Statskundskabens klassikere

Søren Flinch Midtgaard

John Rawls (1921-2002) er en af 1900-tallets vigtigste politiske filosoffer. Han fastholder, at man rationelt kan tale om, hvordan et retfærdigt samfund kan indrettes. På dette punkt gå han op imod en stærk tradition, som benægter dette.

John Rawls bidrag til statskundskaben er for det første et effektivt svar på den videnskabelige værdirelativisme, der har spillet en stor rolle i dansk statskundskab. Den hævder, at normative domme ikke kan begrundes, men Rawls' monumentale argument for et sæt af retfærdighedsprincipper bidrager afgørende til at underminere denne skepsis. Rawls' andet store bidrag er hans anvendelse af retfærdighedsprincipper i forhold til fundamentale politiske, sociale og økonomiske institutioner. Han leverer et argument for, hvorledes disse institutioner kan indrettes på retfærdig vis og dermed modvirke sociale og naturlige faktorers ofte alt for stor indflydelse på, hvorledes vores liv forløber. Endvidere viser han, hvorledes retfærdige grundlæggende institutioner er med til at opretholde retfærdige principper i den forstand, at de medvirker til at motivere borgerne til at bakke op om principperne.

Forlag: DJØF Forlag
Udgivet: november 2010
Udgave: 1
ISBN: 978-87-574-2174-3
Pris: 175,00 DKK inkl. moms
Medlemspris: 140,00 DKK inkl. moms
Nøglebegreber: John Rawls: Retfærdighed som fairness

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside: https://www.djoef-forlag.dk/book-info/john-rawlsLæs mere om bogen på forlagets hjemmeside: Økonomiske incitamenter i den offentlige sektorØkonomiske incitamenter i den offentlige sektor

Lotte Bøgh Andersen, Mads Leth Jakobsen, Søren Serritzlew og Thomas Pallesen

Økonomiske incitamenter bruges i stigende omfang til at styre den offentlige sektor. Spørgsmålet er imidlertid, om det er en god ide.

Denne bog ser kritisk på, om offentlige myndigheder og offentligt ansattes adfærd kan påvirkes af økonomiske tilskyndelser. Økonomiske incitamenter virker i nogle tilfælde efter hensigten, i andre tilfælde er de virkningsløse eller ligefrem kontraproduktive, og bogen kommer med et bud på, hvornår det er en god ide at anvende økonomiske incitamenter i den offentlige sektor.

Forlag: ViaSystime
Udgivet: november 2010
Udgave: 1
ISBN 10: 8790833473
ISBN 13: 9788790833473
Antal sider: 104
Pris: 150,00 (inkl. moms)
Niveau: Videregående udd.


Politologi

- En introduktion

Jens Peter Frølund Thomsen

Er politikere i lommen på magtfulde organisationer? Hvilken politisk indflydelse har borgerne? Hvorfor stemmer vælgerne, som de gør? Hvad bestemmer staters udenrigspolitik? Hvad forhindrer, at stater går i krig med hinanden? Hvorfor er det vanskeligt at gennemføre velfærdsreformer?

Svarene på disse evigt aktuelle spørgsmål findes i politologien, dvs. videnskaben om politik. Politologi er en alsidig disciplin, som drejer sig om eliter, borgere, statslige institutioner og international storpolitik. Politologi indgår i en række uddannelser, særligt statskundskab, men også journalistik, historie, sociologi og økonomi.  

Denne bog behandler politologiens vigtigste begreber, teorier og metoder. Bogen belyser forskellige studieområder: partiernes konkurrence, vælgeradfærd, demokratisering, politisk kultur, politiske holdninger, følelser, interesseorganisationer, mediernes magt, statens rolle, EU’s indflydelse, krig og sikkerhed i den internationale politik – og meget mere. Endelig drøftes nogle af politologiens vigtigste metodiske redskaber, herunder kausallogik, komparativ metode og casestudier.  

Politologi – en introduktion viser, at videnskaben om politik går bagom nyhederne og tilbyder teorier og metoder, der er uundværlige for dem, der ønsker at forstå mere end den politiske overflade. Det er en pædagogisk præsentation af politologiens spændende univers med særlig vægt på afklaring af begreber og teorier ved hjælp af aktuelle eksempler. Bogen er skrevet til studerende på både samfundsvidenskabelige og humanistiske uddannelser.

Jens Peter Frølund Thomsen er lektor i komparativ politik ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

 

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Udg.dato: 1. oktober 2010
Udgave: 1
ISBN:  9788741254333
Sider: 256
Pris: 275,00

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:
https://hansreitzel.dk/products/politologi-bog-24309-9788741257686


Videnskabsteori

- i statskundskab, sociologi og forvaltning

Michael Hviid Jacobsen, Kasper Lippert-Rasmussen og Peter Nedergaard


Samfundsvidenskab er en mangfoldig størrelse præget af uenighed omkring, hvordan vi opnår viden, og hvad der kan betegnes som videnskab. Disse spørgsmål er ikke kun vigtige på et teoretisk niveau, men spiller en afgørende rolle for, hvordan man anlægger en samfundsvidenskabelig analyse.

Denne bog præsenterer samfundsvidenskabernes videnskabsteori fra to perspektiver. For det første gennemgås de vigtigste videnskabsteoretiske traditioner og positioner: positivisme, kritisk rationalisme, hermeneutik, fænomenologi, kritisk teori, socialkonstruktivisme, strukturalisme og poststrukturalisme. For det andet sættes der fokus på en række vigtige temaer i det samfundsvidenskabelige arbejde: rationalitet, forklaring, værdier, metodologisk perspektiv, sandhed og relativisme.

Bogen er skrevet af førende kræfter på området. Fokus er på samfundsvidenskab, og der præsenteres løbende eksempler på de forskellige positioner og temaers betydning for det praktiske arbejde.  

Michael Hviid Jacobsen er professor på Aalborg Universitet, Kasper Lippert-Rasmussen er professor på Aarhus Universitet, og Peter Nedergaard er professor på Københavns Universitet.

 

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Udg.år: 2010
Udgave: 1
ISBN: 9788741253565
Sider: 400
Pris: 448,00

For yderligere information, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:
https://hansreitzel.dk/products/videnskabsteori-bog-22496-9788741263199
 


Groups, representation and democracy

- Between promise and practice

Darren R. Halpin


Whether called pressure groups, NGOs, social movement organisations or organised civil society, the value of 'groups' to the policy process, to economic growth, to governance, to political representation and to democracy has always been contested. However, there seems to be a contemporary resurgence in this debate largely centred on their democratising potential: can groups effectively link citizens to political institutions and policy processes? Are groups an antidote to emerging democratic deficits? Or do groups themselves face challenges in demonstrating their legitimacy and representativeness?

This book debates the democratic potential and practice of groups; focussing on the vibrancy of internal democracies, and modes of accountability with those who join such groups and to the constituencies they advocate for. It draws on literatures covering national, European and global levels, and presents new empirical material from the UK and Australia.

Contents

1. Groups as agents of democracy?
2. Interest group aliases: towards definitional commensurability?
3. Democratic expectations: the representation account
4. Between representation and solidarity: (re)calibrating democratic expectations
5. Democratic promises and practices: some empirical evidence
6. The orthodox case: the drift from representation towards solidarity
7. Making Olson work: rejuvenating 'supply-side' explanations
8. Are 'protest businesses' contemporary phenomenon?
9. Democratic transformation: fulfilling the promise of representation
10. Between promise and practice
References
Index

Practical information:

Publisher: Manchester University Press
Date of publication: 1 July 2010
Hardcover: 288 pages
Language: English
ISBN-10: 0719076528
ISBN-13: 978-0719076527
Product Dimensions: 21.6 x 14 x 3 cm
Price: 57£

For further information, sample material and ordering details, please visit the publisher’s website at: https://www.manchesteruniversitypress.co.uk/9780719076527/

 

 Filmlerle Sosyoloji

Özgün adı: Sociology through the Projector 

Bülent Diken & Carsten Bagge Laustsen

Filmler asla "sadece film" ya da bizleri eğlendirmeyi ve dolayısıyla dikkatimizi dağıtarak bizi toplumsal gerçekliğimizle ilgili asıl sorunlardan ve mücadelelerden uzaklaştırmayı amaçlayan hafif kurgular değildir. Filmler yalan söylerken bile toplumsal yapımızın can evindeki yalanı söylerler. Bu nedenle, elinizdeki kitabı yanlızca filmlerin toplumsal gerçeği nasıl yansıttığı ya da meşrulaştırdığıyla ilgilenenler değil, toplumlarımızın nasıl olup da kendilerini ancak filmler aracılığıyla yeniden ürettiği konusunda fikir sahibi olmak isteyenler de okumalı. Uzun lafın kısası, tam da bu sebepten dolayı Filmlerle Sosyoloji'yi hemen hemen herkes okumalı.
       -Slavoj Zizek  
 
İÇİNDEKİLER 
 
Teşekkür
Sunuş: Toplumsalın Kalbindeki Film, Slavoj Zizek
1 Giriş: Sinema ve Toplumsal Teori
2 Hamam: Şark'ın Posta Ekonomileri
3 Sineklerin Tanrısı: Kin Sosyolojisi
4 Tanrı Kent: Toplumsal İlişki(sizlik) Olarak Kamplaştırma
5 Dövüş Kulübü: Ağ Toplumunda Şiddet
6 Brazil: Hatadan Teröre
7 Hayat Güzeldir: Auschwitz'in Hayaleti
8 Sonsöz: Post-Politikaya Karşı Estetik
Kaynakça
Dizin  
 

OKUMA PARÇASI  
 
Sunuş: Slavoj Zizek, Toplumsalın Kalbindeki Film, s. 11-15.
 
Bülent Diken ve Carsten Bagge Laustsen'in Filmlerle Sosyoloji başlıklı çalışmasının teorik ve politik duruşunu açıklamanın en iyi yolu belki de 11 Eylül'ün beşinci yıldönümü vesilesiyle gösterime giren iki Hollywood prodüksiyonuna odaklanmaktan geçiyor: Paul Greengrass'ın Uçuş 93 / United 93 adlı filmi ve Oliver Stone'un yönettiği Dünya Ticaret Merkezi / World Trade Center. Burada ilk göze çarpan şey, her ikisinin de mümkün olduğunca Hollywood karşıtı bir duruş sergilemeye çalışması: her ikisi de sıradan insanların cesaretine odaklanıyor; göz alıcı yıldızlar, özel efektler, kahramanlık gösterileri yok; yalnızca sıradan insanların sıradışı şartlar altında basit ve gerçekçi bir tasviri söz konusu. Kuşkusuz bu filmlerin sahici bir tarafı da var – filmlerin sansasyon yaratma merakından kaçınmasını, gösterişsiz ve sade üslubunu eleştirmenlerin büyük çoğunluğunun nasıl da ağızbirliği yapmış gibi övdüğünü hatırlayın.... Devamını okumak için bkz.   

Çeviri: Sona Ertekin
Yayına Hazırlayan: Özge Çelik
Kapak Tasarımı: Emine Bora  

Kitabın Baskıları:
İlk Basım: Haziran 2010 

For further information, sample material and ordering details, please visit the publisher’s website at: https://www.metiskitap.com/catalog/book/4742 

 


Metoder i statskundskab

Lotte Bøgh Andersen, Kasper Møller Hansen, Robert Klemmensen


Som studerende og forsker i statskundskab er man interesseret i at opnå en systematisk forståelse af samfundsmæssige og politiske forhold. Nøglen er en metodisk stringent praksis. I enhver undersøgelse er det afgørende dels at vælge en metode, der passer til den pågældende problemstilling, dels overveje, hvilke forståelser og konklusioner den pågældende metode kan give anledning til.

Metoder i statskundskab er skrevet af førende eksperter på området og gennemgår statskundskabens mest centrale metoder i fire dele: 

- planlægning af undersøgelsen
- indsamling og analyse af kvalitative data
- indsamling og analyse af kvantitative data
- fra analyse til færdigt produkt  

De forskellige metoder gennemgås med henvisning til konkrete studier, hvor de er blevet anvendt. Desuden diskuterer bogen, hvilke erkendelser metoderne kan give anledning til, og hvordan man bedst muligt formidler sine resultater.  

Lotte Bøgh Andersen er lektor ved Aarhus Universitet, Kasper Møller Hansen er professor ved Københavns Universitet, og Robert Klemmensen er lektor ved Syddansk Universitet.

 

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Udg.dato: 28. juni 2010
ISBN: 9788741253138
Pris: 498,00
Sider:

For yderligere informatio, supplerende materiale, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

https://hansreitzel.dk/products/metoder-i-statskundskab-bog-21854-9788741256290

 


Demokrati og demokratisering

- En introduktion

Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning


Siden murens fald er der sket en eksplosion i interessen for demokrati. Ikke alene er en lang række lande i større eller mindre grad blevet demokratiske de seneste tyve år. Der er også blandt udstrakt enighed om, at demokratiet er den bedste styreform.

Men hvad mener vi, når vi taler om demokrati? Hvordan har antallet af demokratier udviklet sig på verdensplan? Hvordan foregår demokratiseringsprocesser, og hvorfor bliver nogle lande demokratiske, mens andre har vanskeligt ved det?

Demokrati og demokratisering præsenterer de vigtigste teorier om demokrati og analyserer dets udbredelse i de seneste århundreder i almindelighed og de seneste fire årtier i særdeleshed. Bogen fokuserer på udviklinger i hele verden, men tager de tidligere kommunistiske lande – hvor demokratiet har slået rod i Centraleuropa og Baltikum, mens stærkt udemokratiske tendenser karakteriserer landene i Kaukasus og Centralasien – under nærmere behandling. Bogen er skrevet til studerende og forskere i samfundsvidenskab og andre med en interesse i demokratiudviklingens mange sider.

Jørgen Møller og Svend-Erik Skaaning er hhv. adjunkt og lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.     
 

 

Forlag: Hans Reitzels Forlag
Udg.dato: 28. juni 2010
Isbn: 9788741252841
Pris: 325,00
Sider: 304 sider

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

https://bibliotek.dk/linkme.php?rec.id=870970-basis%3A28324197 


International Relations Theory

- A New Introduction

Knud Erik Jørgensen


A major new textbook on International Relations theory written by a leading scholar, suitable for any course on IR theory at either undergraduate or master's level. The text goes beyond an exploration of the main contending theories in IR and provides cross-cutting coverage of current key issues and debates. Jørgensen also examines the philosophical commitments behind the different theories and suggests how different philosophical formats shape theories differently and trigger different research agendas. In addition there is a unique chapter explaining how to do theory, which guides students in applying their own theories about world politics to their studies. An essential read for students of Politics and IR.

Contents:

 • Why Theorize International Relations?
 • The International Political Theory Tradition
 • The Liberal International Theory Tradition
 • The Realist Tradition
 • The International Society Tradition
 • The International Political Economy Tradition
 • The Post-Positivist Tradition
 • Contemporary Inter-Tradition Debates
 • A Guide to Creative Theorizing
 • Conclusion and Perspectives

Reviews of previous editions:

'Distinctive, stimulating and wide-ranging, this textbook reflects an admirably open-minded view of the nature and variety of theory in international relations not just in terms its focus on six separate traditions but also on the diversity within them. Accessible but challenging, it also makes a unique effort to introduce students to the activity of 'doing' theory.' - Jack Donnelly, University of Denver.

"This text is just what's needed to persuade students to see theory for the exciting intellectual adventure it is by encouraging the practice of theorizing, providing the necessary theoretical tools and historical context, and opening spaces across different paradigmatic lenses." - Rosemary E. Shinko, Bucknell University
 
"A welcome antidote to the intellectual provincialism of many advanced textbooks on both sides of the Atlantic. Wide in scope, incisive in argumentation and generous in tone, it is precisely the kind of knowledgeable guide to current IR theories which many of us - both as teachers and scholars - have been awaiting with increasing impatience." - Walter Carlsnaes, Uppsala University

"A major achievement which makes a distinct contribution to the discipline by examining six different theoretical traditions from a broadly global perspective and inviting students to be both consumers and producers of theory." - Brian Schmidt, Carleton University

Practical information:

Publisher: Palgrave Macmillan
Date of Publication: 7 May 2010
Language: English
ISBN: 9781403946997 (Hardback)
ISBN: 9781403947000 (Paperback
Pages: 288
Price: £65.00 (Hardback) / £23.99 (Paperback)

For further information, sample material and ordering details, please visit the publisher’s website at: https://www.macmillanihe.com/page/detail/International-Relations-Theory/?K=9781137604460


Kulturel diversitet - Muligheder og begrænsninger

Kasper Lippert-Rasmussen og Nils Holtug (red.)

Danmark har over de sidste 30-40 år oplevet en stigende grad af kulturel diversitet. Et væsentligt aspekt heraf er en forstærket synlighed af religion i det offentlige rum. For en bredere dansk offentlighed blev det formentlig først for alvor synligt op igennem 90’erne og i særdeleshed med karikaturkrisen, at det danske samfund står over for en kompleks og dyb udfordring, som kræver gentænkning og evt. på visse punkter tilpasning af centrale træk ved velfærdsstatsmodellen og ved liberale politiske idealer.

Øget kulturel diversitet udgør såvel en mulighed som en begrænsning. Den liberale tradition, der udgår fra John Stuart Mill, har altid betonet, hvorledes forskellighed og uenighed skaber dynamik og udvikling. Det er dog også klart, at kulturel diversitet kan udgøre en begrænsning.

Bogen sigter mod at give et indblik i et udpluk af de muligheder og udfordringer, kulturel diversitet rummer, ligesom den forholder sig refleksivt til nogle af de samfundsmæssige mekanismer, der betinger, om kulturel diversitet i en given kontekst ses som en begrænsning eller snarere som en mulighed.

Forlag: Syddansk Universitetsforlag
Udkommer: 21. maj 2010
Pris: 278 kr. (inkl. 25% moms)
Sider: 285 sider

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

www.universitypress.dk 


Comparative Health Policy, 3rd edition - by Robert H. Blank and Viola BurauComparative Health Policy

3rd edition

Robert H. Blank and Viola Burau


Description:

This wide-ranging text assesses the extent to which policy problems and responses in different countries have common causes or spring from specific national circumstances. The third edition has been revised throughout and now includes details of recent reforms in Germany and Netherlands, an increased number of examples from within Asia, and boxed histories on the development of the health systems covered.
Also available is a companion website with extra features to accompany the text, please take a look by clicking below -
http://www.palgrave.com/companion/Blank-Comparative-Health-Policy/

Contents:

 • Comparative Health Policy: An Introduction
 • The Context of Health Care
 • Funding, Provision and Governance
 • Setting Priorities and Allocating Resources
 • The Medical Profession
 • Beyond the Hospital: Care in the Home
 • Public Health
 • Understanding Health Policy Comparatively

Reviews of previous editions:

 • 'This book is very rich in information and analysis...can be recommended to health policy makers and researchers.' - Pim de Graaf, International Journal of Integrated Care
 • 'An excellent introductory text for a complex and changing subject which effectively shows how the forces of convergence in health and medical care policies are balanced against the national sources of continuing differences in how health care is delivered, financed, regulated, and evaluated.' - Ted Marmor, Professor of Public Policy& Management, Yale School of Management and Professor of Political Science, Yale University, USA
 • '[An] admirable book...thorough, yet readable...provides a comprehensive map on which specific health policies in individual countries can be located.' - Stephen Thornton, Health Service Journal
 • 'This is an accessible and informative book...which should be read by anyone interested or involved in health policy development, delivery and analysis and those engaged in any type of comparative analysis.' - Sara Burke, Journal of Social Policy
 • '[An] excellent introductory textbook on advanced country comparative health systems and policy...It is a genuinely comparative text, not simply, like many, a country-by-country collection of case studies...The authors deal very well with the important issues...[and] utilise a remarkable number of countries to exemplify their points.' - Edwin Griggs, Political Studies Review
 • 'The book is well written and has some excellent features including demographic data...and a long and useful index, glossary, guide to further reading and websites and index. Policy makers as well as academics will all find something of interest in this book.' - Professor Anthea Tinker, Social Research Association News

Publisher: Palgrave Macmillan
Date of Publication: 9 April 2010
Language: English
ISBN: 9780230234277 (Hardback)
ISBN: 9780230234284 (Paperback
Pages: 328
Price: £65.00 (Hardback) / £23.99 (Paperback)

For further information, sample material and ordering details, please visit the publisher’s website at: https://www.macmillanihe.com/page/detail/Comparative-Health-Policy/?K=9781137544957

 

 

 

 For further information, sample material and ordering details, please visit the publisher’s websiteThe Subject of Politics:

Slavoj Žižek’s Political Philosophy

Henrik Jøker Bjerre and Carsten Bagge Laustsen

An Introduction to Slavoj Žižek’s Political Philosophy with a distinctive focus on Subjectivity

The Subject of Politics provides a new study of Slavoj Žižek’s political philosophy. Focusing on the combination of psychoanalytic theory and philosophy, the book offers an overview of Žižek’s analysis of contemporary society. In five chapters, the reader is introduced to Žižek’s method, his view of the political impasse in the postmodern world, and his suggestion for a way ahead to renewed action and political invention. Rich in examples, the book gives an engaging and entertaining tour around the landscape of Žižek’s political endeavour, while at the same time insisting on a more systematic and piecemeal approach than the Slovenian tends to offer himself.

"... a forceful and marvelously well written study of Slavoj Žižek’s political philosophy. Animated by the authors’ own profound engagement in political thinking the book provides an exhilarating guide through the crucial and most interesting points of Žižek’s political thought...."
Dr. Alenka Zupančič, Ljubljana.

"Over the last decade Slavoj Žižek has emerged as one of the most important political thinkers of our time. This book shares the flare of Žižek's writings: it is engaging, witty, critical, and always to the point. I feel confident it will find a large and eager audience."
Professor Dr. Mladen Dolar, University of Ljubljana.

 

 

Henrik Jøker Bjerre and Carsten Bagge Laustsen:

 • Henrik Jøker Bjerre is Assistant Professor at the Department of Philosophy and History of Ideas, Aarhus University, Denmark. His main research interests are moral philosophy, sociology and psychoanalysis. His publications include Kantian Deeds (Continuum, 2010).
 • Carsten Bagge Laustsen is Associate Professor at the Department of Political Science, Aarhus University, Denmark. His main research interests are terrorism, political theology, political thought and modern social theory. He has previously published The Culture of Exception. Sociology Facing the Camp (Routledge, 2005, with Bülent Diken) and Sociology through the Projector (Routledge, 2008, with Bülent Diken).

Publisher: Humanities-Ebooks LLP (www.humanities-ebooks.co.uk)
Date of Publication: March 2010
Language: English
ISBN: 978-1-84760-169-8 Pdf
ISBN: 978-1-84760-170-4 Kindle
Price per licence: £3.50

For further information, sample material and ordering details, please visit the publisher’s website at:
http://www.humanities-ebooks.co.uk/Catalogue/The_Subject_of_Politics%3A_Slavoj_Slavoj_ieks_Political_Philosophy.html

 


Fremtidens stormagterFremtidens stormagter

- BRIK'erne i det globale spil: Brasilien, Rusland, Indien og Kina

 

 

Steen Fryba Christensen, Jørgen Dige Pedersen, Mette Skak, Stig Thøgersen & Clemens Stubbe Østergaard

 

BRIK er blevet et buzzword blandt investorer, meningsdannere og beslutningstagere. Det henviser til verdensøkonomiens nye 'fabulous four': Brasilien, Rusland, Indien og Kina.

Begrebet BRIK blev oprindeligt lanceret af finanshuset Goldman Sachs for at skubbe til den lidt hensygnende inversteringslyst oven på terrorangrebet mod USA 11. september 2001 ved at forudsige, at BRIK vil overhale de gamle G8-stater i 2050.

Selv om de fire BRIK-stormagter er yderst forskellige, har de alle med stort held fulgt en eksportorienteret globaliseringsstrategi gennem de seneste årtier. Det kendetegnende ved disse fire lande er:

 • Befolkningsmæssigt meget store økonomier
 • Langvarigt høje vækstrater
 • Enorme middelklasser
 • Åbne, eksportorienterede økonomier
 • Statsligt styret globalisering
 • Stormagter i sikkerhedspolitisk forstand

Denne antologi underkaster hver enkelt BRIK-land en nærmere analyse, og som helhed bliver BRIK drøftet som koncept og magtpolitisk udfordring for USA og EU, og bogen kommer også med mulige "svar" herpå.

Forlag: Aarhus Universitetsforlag
ISBN: 978 87 7934 482 2
Udkommer: marts 2010
Pris: DKK 248,00 (inkl. 25% moms)
Sider: 284 s.

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside.

 


Terror og filmTerror og film

Carsten Bagge Laustsen & Kasper Vandborg Rasmussen (red.)

 

Med bidrag af Ditte Bak, Sarah Rosenkrands Witzel Bech, Martin Bæk Carstensen, Marc Grønlund, Thor Hvidbak, Anders Hyldig, Rasmus Ugilt Holten Jensen, Lone Juul Jepsen, Carsten Bagge Lausten, Jonas Greve Lysgaard & Otto Toft Ohrt.

Populærkulturens spillefilm er meget mere end blot underholdning. I denne bog demonstrerer 10 yngre forskere, hvordan en række udvalgte spillefilm kan tjene som ramme  om en analyse og diskussion af væsentlige spørgsmål relateret til terror og terrorbekæmpelse: Hvad er præventiv krig, og hvilke problemer er forbundet med denne form for krigsførelse - se Minority Report! Hvad er argumenterne for og imod anvendelse af tortur i forsøget på at komme terroren i forkøbet - se The Siege! Hvordan former den stigende overvågning vores adfærd - se The Truman Show! Hvordan kan vi beskrive forholdet mellem medierne og terroristerne - se Mad City!

Filmmediet fungerer som en form for eksperimentarium i forhold til komplicerede moralske og politiske spørgsmål. Derfor kan film anvendes som en pædagogisk løftestang i forståelsen og diskussionen af mulige løsninger på udfordringerne for nutidens samfund.

Terror og film åbner for en anderledes og sjovere måde at lære på - og dermed for en mere varieret og inspirerende undervisning i fx gymnasiet. Ved at tage udgangspunkt i, hvad vi allerede ved fra timerne foran lærredet eller skærmen, men måske ikke har begreber for, letter bogen forståelsen af, hvad terror er, og hvilke problem der der rejser sig i forsøget på at bekæmpe den.

Forlag: Aarhus Universitetsforlag
ISBN: 978 87 7934 614 7
Udgivelsesdato: februar 2010
Pris: DKK 248,00 (inkl. 25% moms)
Sider: 248 s., ill.

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

www.da.unipress.dk


 

Download report: Radicalization among Young Muslims in AarhusRadicalization among Young Muslims in Aarhus

Lene Kühle og Lasse Lindekilde

 

Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser (CIR) udgiver sin første rapport med titlen "Radicalization among Young Muslims in Aarhus". Rapporten er skrevet af forskerne Lasse Lindekilde fra Institut for Statskundskab og Lene Kühle fra Afdeling for Religionsvidenskab.

Rapporten undersøger, hvad der sker, når man tager den definition af radikalisering, som danske myndigheder anvender, og bruger den som skabelon på et af de muslimske miljøer i Danmark, som af mange vil blive betegnet som radikalt. Et af resultaterne er, at der i et sådan miljø ikke kan konstateres et omfattende had til demokratiet eller den vestlige verden, men snarere en overbevisning om, at afvisningen af demokratiet må ses som et individuelt valg.

SE OGSÅ: Pressemeddelelse i anledning af udgivelsen

 

Udgivet af: Center for Forskning i Islamisme og Radikaliseringsprocesser, c/o Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
ISBN: 978-87-92540-07-2
Udgivet: 8. januar 2010
Sider: 148
En trykt version kan fås for 50 kr. ved henvendelse med oplysning om navn, adresse og evt. EAN-nr. til centersekretær Ida Warburg: warburg@remove.this.ps.au.dk


 

Hvad er sociologi?Hvad er sociologi?

Lars Thorup Larsen og Carsten Bagge Laustsen

Sociologi er videnskaben om samfundet og gennem mere end et århundrede har sociologiske begreber påvirket den måde, vi opfatter og beskriver samfundet på.

Hvad er sociologi giver en letforståelig introduktion til sociologien om samfundet. Det sker blandt andet ved at forklare en række af de centrale begreber, som ofte hæftes på det samfund, vi lever i. Det drejer sig for eksempel om begreber som magt, kontrol, differentiering, individualisering og refleksivitet.

Igennem disse begreber introduceres læseren samtidig til de vigtigste sociologiske teoretikere, som præger faget i dag. På fængende og engageret vis præsenteres vi således for de store moderne sociologer, fra klassikere som Karl Marx og Émile Durkheim over Michel Foucault, Pierre Bourdieu og Anthony Giddens til nyere sociologer som Luc Boltanski og Ève Chiapello.Bogen udkommer i Hvad er-serien. Se alle titler i serien på akademisk.dk Om forfatterne

 • Carsten Bagge Laustsen (f. 1970) er cand.scient.pol., ph.d. og lektor i sociologi ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.
 • Lars Thorup Larsen (f. 1975) er cand.scient.pol., ph.d. og adjunkt i sociologi samme sted.

 

Forlag: Akademisk Forlag
ISBN: 978-87-500-3872-6
Udgivelsesdato: 11. januar 2010
Sider: 224
Pris: kr. 229,00

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

https://www.akademisk.dk/hvad-er-sociologi

 


 

 

 

 

  

Knowledge into Action

A Genealogy of Public Health Policy in Denmark and the United States 1975-2005

Lars Thorup Larsen


In the 1970s, most Western nations began to shift the emphasis of health care provision from treatment to prevention. While originally motivated by the rise of lifestyle diseases, the emergence of the new public health policy mainly involves a new way to understand and structure the relationship between health knowledge and individual action.

The book investigates what political rationality characterizes this new ambition in public health policies to put knowledge into action in the hands of individual citizens and how these policies adapt to the continuous experience that citizens often do not listen. Based on a Foucauldian framework, the genealogy underlines the significance of a new governmentality of Danish and American public health policy, which depends upon a specific politics of truth. Not only does public health policy build on a large amount of scientific knowledge. It also demands a change in the production and circulation of health knowledge, which attempts to replace the usual 'ifs, buts and maybes' of medical science with an action minded public health knowledge just telling people what to do.

Publisher: Verlag Dr. Müller
Language: English
ISBN-10: 3639174119
ISBN-13: 978-3639174113
Pages: 210
Available at:
http://www.amazon.co.uk/Knowledge-into-Action-Genealogy-1975-2005/dp/3639174119/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=books&qid=1261052345&sr=8-1


Europæisk Demokrati

Grundlag, milepæle, fremtidsscenarier

Knud Erik Jørgensen, Catharina Sørensen, Flemming Axmark og Mads Ammitzbøll Thomsen (red.)

AT BEKRÆFTE DEMOKRATIET - UDENRIGSMINISTEREN LANCERER NY BOG OM EUROPÆISK DEMOKRATI

Udenrigsminister Per Stig Møller har i 2009 iværksat et europæisk demokrati-initiativ. Som led i dette udkom 9. november 2009 antologien Europæisk Demokrati – Grundlag, Milepæle, Fremtidsscenarier. Initiativet og bogens målsætning er at fremme personlige refleksioner om centrale demokratiske øjeblikke og udfordringer for dagens Europa.
I bogens forord skriver Per Stig Møller:

”Fordi demokrati er levende, har vi alle mulighed for at komme med bud på morgendagens udgave: Hvordan kan vi skabe et endnu sikrere fundament for vores demokrati, men også hvordan vi kan gøre ting endnu bedre end i dag. Det er med det fokus, at jeg har samlet yngre forfattere og forskere til en debat om demokratiets grundlag, milepæle og fremtidsscenarier.”

Spektakulær teknologisk udvikling, nye risikobilleder og akutte klimamæssige og demografiske udfordringer gør stabilitet og status quo til sjældne gæster i vores dagligdag. Alligevel forventer mange europæere, at dét, der har udgjort fundamentet for vores velstand og udvikling, nemlig vores demokrati, kan tages for givet.

Men globaliseringen påvirker og udfordrer dagligt betingelserne for europæisk demokrati. Selv om vi i 2009 har kunnet fejre 20-året for Murens fald, og den tro på demokratiet, der blev demonstreret ved opgøret med kommunismen, er demokrati i Europa ikke et gode, vi én gang for alle har vundet. Midt i al travlheden har vi alle et ansvar for at sikre, at nye udfordringer ikke svækker demokratiet.

Udenrigsminister Per Stig Møller har i anledning af markeringen af 20-året for Murens fald bedt yngre intellektuelle fra en række EU-lande, Rusland, Tyrkiet og USA reflektere over demokratiets grundlag, milepæle og fremtidsscenarier. Resultatet er blevet en levende samling af både kritiske og varme påmindelser om nutidens demokratiske udfordringer, der reflekterer forfatternes meget forskellige geografiske såvel som faglige baggrunde.

Per Stig Møller fremhæver, at vores demokrati er levende, og derfor skal plejes. Det forpligter – for demokratiet afhænger af borgernes aktive medvirken. Men det giver også mange muligheder.

I forbindelse med lanceringen af bogen er Per Stig Møller åbningstaler ved DIIS-konferencen The Legacy of 1989 - Democracy, the Market and Europe, som afholdes den 9. november på Københavns Universitet, Festsalen.

Bogen ”Europæisk Demokrati – Grundlag, Milepæle, Fremtidsscenarier” udkommer på dansk og engelsk den 9. november i anledning af 20-året for Murens fald. Den trykte engelske udgave kan rekvireres ved henvendelse til eupstud@um.dk.

Udenrigsministeriet, den 9. november 2009


Danmark og de fremmedeDanmark og de fremmede

Om mødet med den arabisk-muslimske verden

Tonny Brems Knudsen, Jørgen Dige Pedersen og Georg Sørensen (red.)

Igennem de seneste årtier er flygtninge og indvandrere fra mange dele af verden kommet her til landet, og Danmark er i praksis blevet et multikulturelt samfund. Samtidig er forholdet til især den arabisk-muslimske verden blevet genstand for politisk strid og strategiske manøvrer - debatten om flygtninge og indvandrere har påvirket dansk politik og omvendt.


Danmark og de fremmede stiller skarpt på en række nationale og internationale aspekter af Danmarks og Vestens møde med den arabisk-muslimske verden. Samtidig tages en række af de udfordringer og spørgsmål, som Danmark står overfor i disse år, op til nærmere behandling: Hvad er radikalisering, og hvordan tackler man dette fænomen? Hvor alvorlig er fremmedfrygten blandt såvel danskere som nytilkomne? Hvad er den bedste strategi for integration og terrorforebyggelse? Hvad er sammenhængen mellem religion og politik? Og hvordan forholder man sig til den arabisk-muslimske verden i en udenrigspolitisk sammenhæng?

SE OGSÅ: Forlagets pressemeddelelse i anledning af udgivelsen

Forlag: Academíca
ISBN: 978-87-767-5732-8
Udgivet: 27. november 2009
Sider: 248
Pris: kr. 195,00

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

https://hansreitzel.dk/products/danmark-og-de-fremmede-bog-22973-9788776758165


 

De store kommissioner - Vise mænd, smagsdommere eller nyttige idioterDe store kommissioner

Vise mænd, smagsdommere eller nyttige idioter

Jørgen Grønnegård Christensen, Poul Erik Mouritzen og Asbjørn Sonne Nørgaard (red.)

Politisk retorik er reformretorik. Det er samtidig tryghedsretorik. Når partier og politikere bejler til vælgernes gunst, udmaler de en skøn og ikke alt for fjern fremtid. De samme politikere og partier har lige så travlt med at forsikre vælgerne om, at de ikke vil tage noget værdifuldt fra dem. Det er svært at beslutte og gennemføre reformer. De kortsigtede politiske omkostninger ved at reformere og forandre overgår de politiske gevinster, der i et længere perspektiv kan være belønningen for at lave om på det bestående. Det forklarer, hvorfor det i praksis er svært at reformere. Ind imellem vedtages imidlertid store reformer, der går over i Danmarkshistorien som milepæle og det sker uden at de ansvarlige politikere bliver straffet politisk for det.

DE STORE KOMMISIONER behandler specielt én reformstrategi: Kommissionsstrategien. Den har i folkemunde et dårligt ry som politisk syltekrukke. Ikke desto mindre er nogle af de seneste års reformer i et eller andet omfang forberedt eller modnet i kommissioner. Eller noget der ligner. Det gør det interessant at se på, hvordan kommissioner arbejder, hvornår kommissionsstrategien bliver fravalgt til fordel for andre strategier, og hvilken betydning kommissionerne har for den videre reformproces. Bogen behandler også, hvad det er for nogle dilemmaer en regering står overfor, når den skal beslutte hvad en kommission skal lave, hvordan den sammensættes og hvem der skal betjene den.
   

 

Forlag: Syddansk Universitetsforlag
ISBN: 978 87 7674 436 6
ISSN: 1602-5962
Udgivet: 16. oktober 2009
Sider: 290
Pris: kr. 298,00

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

http://www.universitypress.dk/DK/detail.php?token=10112&R=8776744366&N=ja


Ideas, Institutions, and Trade

The WTO and the Curious Role of EU Farm Policy in Trade Liberalization

 

Carsten Daugbjerg and Alan Swinbank

 •  A clearly written and informed overview of the role the EU has played in the international trade negotiations on agriculture
 •  Essential reading for a thorough understanding of any future developments in the WTO

Agriculture has a small, and declining, importance in employment and income generation within the EU, but a political importance well beyond its economic impact. The EU's common agricultural policy (CAP) has often been the source of conflict between the EU and its trade partners within first the GATT, and then the WTO. In the Doha Round agriculture was again a sticking point, resulting in setbacks and delays. The position of the EU is pivotal. Due to the comparatively limited competitiveness of the EU's agricultural sector, and the EU's institutionally constrained ability to undertake CAP reform, the CAP sets limits for agricultural trade liberalization blocking progress across the full compass of the WTO agenda. Therefore, the farm trade negotiation, with the CAP at its core, is the key to understanding the dynamics of trade rounds in the WTO. The book, written by a political scientist and an agricultural economist, applies theory on ideas to explain how the agricultural sector came to be included in the Single Undertaking that resulted in the Uruguay Round agreements, and how this led to a dynamic interplay between CAP reform and the possibility of further agricultural trade liberalization within the WTO, thereby providing useful insights into international trade relations.

 

Readership: Students and scholars of political science, international relations, political economy, public policy, and law.

Contents:
1: An Introduction to Agricultural Exceptionalism in EU Farm Policy and the GATT
2: Ideas, Institutions and Policy: a Theoretical Framework
3: WTO Rules for Agricultural Trade: GATT 1947 and the URAA
4: Explaining the erosion of agricultural exceptionalism in the Uruguay Round
5: Dispute Settlement and its Implication for Agricultural Exceptionalism
6: EU Agricultural Institutions and the CAP: Coping with GATT/WTO
7: Setting the Limits: CAP Reform and WTO Farm Trade Rules
8: Beyond Doha: Conclusions and Prospects


Publisher: Oxford University Press
Date of publication: 3 September 2009
ISBN: 978-0-19-955775-2
Language: English
Number of pages: 254
Binding: Hardback
Price: £45.00

 

 

For further information, sample material and ordering details, please visit the publisher’s website at:

 

https://global.oup.com/academic/product/ideas-institutions-and-trade-9780199557752


Klassisk og moderne politisk teoriKlassisk og moderne politisk teori

Lars Bo Kaspersen og Jørn Loftager (red.)

Klassisk og moderne politisk teori er en bred indføring i den politiske teoris centrale teorier, personer, temaer og begreber fra Platon og Aristoteles til i dag. Bogen er skrevet af førende forskere og eksperter og er en autoritativ milepæl i dansk samfundsvidenskab. Klassisk og moderne politisk teori er opbygget kronologisk og består af fem dele:

 • Fra antikken til den begyndende renæssance
 • Klassiske tænkere - fra renæssancen til oplysningstiden
 • Det lange århundrede 1789-1914
 • 1914-1945
 •  Politisk teori efter 1945

Hver del indledes med en præsentation af periodens politiske og sociale klima. Herefter gennemgår de enkelte kapitler periodens centrale teoriers baggrund og grundideer. Hvert kapitel indeholder endvidere biografiske oplysninger om teoriernes ophavsmænd samt en oversigt over nøglebegreber og definitioner. Med bogen følger en gratis elektronisk udgave, der gør det muligt at printe enkelte kapitler og foretage avancerede søgninger i bogen m.m. Klassisk og moderne politisk teori er redigeret af JØRN LOFTAGER, lektor, ph.d., Aarhus Universitet, og LARS BO KASPERSEN, professor, ph.d., CBS – Handelshøjskolen i København.

Supplerende materiale:

 • Selvstændig hjemmeside:
  Velkommen, Introduktion, Indholdsfortegnelse, Øvelsesspørgsmål, Billedquiz, Facts om bogen, Om redaktørerne, Om bidragsyderne

Forlag: Hans Reitzel
ISBN: 9788741251158
Udgivelsesår: 2009
Udgave: 1
Sider: 1274
Pris: kr. 598,00

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

https://hansreitzel.dk/products/klassisk-og-moderne-politisk-teori-bog-17333-9788741251158


Guide til NVivo 8

Lotte Bøgh Andersen og Anne Binderkrantz      

NVivo er et af de bedste programmer til at systematisere kvalitative undersøgelser. Denne guide er en ”hands on”-introduktion til NVivo 8, som fører læseren gennem de mest anvendte funktioner i programmet og giver de nødvendige redskaber til at lave systematiske analyser af bl.a. interview og dokumentarisk materiale.

På bogens hjemmeside kan man finde øvelsesmaterialer i form af interview og dokumenter, der kan bruges til praktiske øvelser sammen med bogen.

Anne Skorkjær Binderkrantz og Lotte Bøgh Andersen er lektorer ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. De anvender selv kvalitativ metode i deres forskning og har begge i en årrække undervist i brugen af NVivo.

Supplerende materiale
    Forord og indledning

Forlag: Hans Reitzels Forlag
ISBN: 9788741253701
Udgivelsesår: 2009
Udgave: 1
Sider: 108
Pris: kr. 149,00

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

https://hansreitzel.dk/products/guide-til-nvivo-11-til-windows-bog-41999-9788741265513


Perspektiver på politik

Bidrag til samfundsdebatten

Jens Blom-Hansen og Jørgen Elklit (red.)*  


Skal samfundsforskning udelukkende koncentrere sig om at beskrive, analysere og forklare samfundsforhold, institutioners indretning og politiske og sociale processer? Eller er det tilladt at have en mening om, hvordan forholdene kunne og burde forbedres?

Perspektiver på politik - Bidrag til samfundsdebatten er et udspil til en samtale om en lang række væsentlige – og forskelligartede – problemer. Bogens forfattere er alle forskere ved Institut for Statskundskab, Aarhus Univesitet.

Supplerende materiale
  Online gennemsyn - indhold og forord

*Alle forfattere
Redaktører: Jens Blom-Hansen, Jørgen Elklit
Forfattere: Anne Mette Kjær, Anne Skorkjær Binderkrantz, Asbjørn Skjæveland, Carsten Daugbjerg, Carsten Bagge Laustsen, Christoffer Green-Pedersen, Clemens Stubbe Østergaard, Derek Beach, Flemming Juul Christiansen, Georg Sørensen, Gert Tinggaard Svendsen, Gitte Sommer Harrits, Gorm Harste, Jens Blom-Hansen, Jens Peter Frølund Thomsen, Jørgen Dige Pedersen, Jørgen Elklit, Jørgen Grønnegård Christensen, Jørgen Møller, Jørn Loftager, Karin Hilmer Pedersen, Kasper Lippert-Rasmussen, Kim Mannemar Sønderskov, Knud Erik Jørgensen, Lars Johannsen, Lars Thorup Larsen, Lasse Lindekilde, Lotte Bøgh Andersen, Mehdi Mozaffari, Mette Skak, Michael Bang Petersen, Morten Valbjørn, Palle Svensson, Per Mouritsen, Peter Bjerre Mortensen, Peter Munk Christiansen, Peter Nannestad, Rasmus Brun Pedersen, Rune Slothuus, Rune Stubager, Simon Calmar Andersen, Svend-Erik Skaaning, Søren Flinch Midtgaard, Søren Risbjerg Thomsen, Søren Serritzlew, Thomas Olesen, Thomas Pallesen, Thomas Pedersen, Tonny Brems Knudsen, Vibeke Lehmann Nielsen, Viola Burau

Forlag: Academica
ISBN: 9788776757434
Udgivelsesår: 2009
Udgave: 1
Sider: 352
Kan købes fra 21-08-2009  
Pris: kr. 195,00

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

https://bibliotek.dk/da/work/870970-basis:27884571


Det demokratiske system

Valg, Folketinget, forvaltning og organisationer

 

Jørgen Grønnegård Christensen, Peter Munk Christiansen, Erik Damgaard, Jørgen Elklit, Anne Binderkrantz, Henrik Jensen

 

Valgsystemet, parlamentarismen og det kommunale selvstyre er dansk folkestyres kerneinstitutioner. De sikrer sammen med aktive interesseorganisationer, at den offentlige forvaltning er underlagt politisk ledelse og demokratisk kontrol.

Det demokratiske system er en lærebog for nye studerende på statskundskabs- og forvaltningsuddannelserne. Dens grundlæggende karakter gør den også velegnet som undervisnings- og opslagsbog på andre uddannelser og for borgere, som ønsker grundlæggende og præcis information om dansk folkestyre og forvaltning.

Supplerende materiale:
  Online gennemsyn - indhold og forord  
  Bogens hjemmeside 


Forlag: Academica
ISBN: 9788776757588
Udgivelsesår: 2009
Udgave: 2
Sider: 200
Pris: kr. 225,00

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

https://hansreitzel.dk/products/det-demokratiske-system-bog-16588-9788741264493#


Lige muligheder for alle

Social arv, kultur og retfærdighed

 

Niels Holtug og Kasper Lippert-Rasmussen (red.)


Har alle lige muligheder i Danmark?
Der synes at være almindelig enighed om, at borgerne i et samfund bør have lige muligheder, for at dette samfund kan siges at være retfærdigt. Når man dykker lidt ned under overfladen, hersker der imidlertid stor uenighed om, hvad det mere præcist vil sige, at mennesker har lige muligheder – og hvor langt vi er fra at realisere dette ideal i dagens Danmark.

Før man kan diskutere, om der er lighed i Danmark, må man blive
enige om, hvad lighed er. En fundamental skelnen er skelnen mellem
mulighedslighed, som lægger vægten på om der er lige adgang til alle
goder, og udfaldslighed, som fokuserer på, hvor lige fordelingen af
goder er, når folk har forvaltet deres muligheder. I modsætning til den
meste anden forskning tager Lige muligheder for alle udgangspunkt i
mulighedslighed.
At der er tale om en vigtig skelnen illustreres af, at man ud fra
mulighedslighedens perspektiv ikke uden videre vil se økonomisk
ulighed som uretfærdig. Det ville den f.eks. være, hvis den var utryk for
uligeløn mellem kønnene, men ikke hvis den blot var resultatet af, at
nogle gennem en årrække havde brugt, hver krone de tjente, mens
andre havde sparet op.
Lige muligheder for alle indeholder en række analyser af barrierer for
lige muligheder på arbejdsmarkedet, i uddannelses- og
sundhedssystemet. På samme vis undersøges, hvad faktorer som køn,
etnicitet og social baggrund betyder for den lige adgang til samfundets
goder.
Endelig tager forfatterne fat i den vanskelige diskussion omkring
personligt ansvar. De viser, at der er faktorer, som man ikke med
rimelighed kan stille det enkelte individ til ansvar for. Desuden viser de,
hvordan ulighed på et område kan forplante sig til andre. Negativ
social arv eller anden etnisk baggrund kan f.eks. forplante sig til
ulighed i kulturel kapital som igen fører til forskelle i
uddannelsesniveau og indkomstulighed.
Forfatterne består af filosoffer, uddannelsesforskere, sociologer, en
økonom, en kønsforsker, en politolog og en læge.

Indhold

1. Indledning
2. Lige muligheder som ideal i politisk flosof
3. Lige muligheder og ansvar
4. Lige muligheder og indkomstulighed
5. Udbytte på arbejdsmarkedet: et spørgsmål om klasse?
6. Lige muligheder og politisk indfydelse
7. Lige muligheder og sundhed
8. Lige muligheder og socialt udsatte
9. Køn, lighed og forskellighed. Wollstonecrafts dilemma i dansk kontekst
10. Lighed og uddannelse
11. Etnicitet, uddannelse og lighed

Forlag: Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Pris: 280 kr.
Antal sider: 240 sider
1. udgave 2009
ISBN: 978-87-768-3020-5
Udkommer 1. august 2009

For yderligere information, bestilling mv., henvises til forlagets hjemmeside:

https://samfundslitteratur.dk/bog/lige-muligheder-alle

 


 

Post-communist Regime Change: A Comparative Study

Jørgen Møller

This book seeks to explain the divergent political pathways of twenty six post-communist states, following the breakdown and eventual collapse of communism in 1989-1991.

Considering the trajectories of individual states between 1990 – 2007, this book challenges two central bodies of theory relating to democratization and regime change. Through a sustained analysis of global and post-communist developments within this time period, the author shows that claims of an increasing asymmetry between the ‘electoral’ and ‘liberal’ elements of modern democracy have been greatly exaggerated. The author goes on to contend that in accounting for the geographical dispersion of post-communist regime forms, deeper structural factors should be considered as crucial. The book is divided into the following parts:

 • Part I demonstrates how different conceptualisations of democracy can lead to very different conclusions about the empirical dynamics of democratization.
 • Part II contrasts different explanations of post-communist political change and provides an integrated framework for explaining the political pathways encountered within the former Eastern Bloc.

This book will be of interest to students and scholars of post-communist studies, democratization studies, comparative politics and regime change.

Publisher: Routledge
Date of publication: 2 June 2009
ISBN: 978-0-415-48339-1
Language: English
Number of pages: 192
Binding: Hardback
List price: $ 115.00

For further information and ordering details, please visit the publisher’s website at:

https://www.routledge.com/shopping_cart/products/product_detail.asp?curTab=DESCRIPTION&id=&parent_id=&sku=&isbn=9780415483391&pc=


 

Direct Democracy: The International IDEA Handbook

Lead Writers and Editors: Virginia Beramendi, Andrew Ellis, Bruno Kaufman, Miriam Kornblith, Larry LeDuc, Paddy McGuire, Theo Schiller and Palle Svensson

Contributors: Jennifer Somalie Angeyo, Nadja Braun, Mugyenyi Silver Byanyima, Mugyenyi Silver Byanyima, Humberto de la Calle Lombana, Krisztina Medve, Alfred Lock Okello Oryem, Rodolfo Gonzáles Rissotto and Daniel Zovatto


While many books on direct democracy have a regional or national approach, or simply focus on one of the many mechanisms associated with direct democracy, this Handbook delves into a global comparison of direct democracy mechanisms, including referendums, citizens’ initiatives, agenda initiatives and recall. A detailed look into each of these instruments is discussed in a chapter by chapter analysis of each tool, including comprehensive definitions, how each instrument can be used to shape political decisions and an outline of the steps most often involved in planning any given procedure.

Also included as a chapter in the Handbook are possible measures for best practices of implementation, designed for those who wish to tailor direct democracy instruments to their specific needs. In order to further complement the best practices, a variety of global case studies detail the practical uses of direct democracy mechanisms in specific contexts. These country case studies allow for in depth discussion of particular issues, including signature collection and voter participation, campaign financing, media coverage, national variations in the usage of direct democracy procedures and national lessons learned.

In addition, the uniquely comprehensive world survey outlines direct democracy provisions in 214 countries and territories and indicates which, if any, of these provisions are used by each country or territory at both the national and sub-national levels. Furthermore, the world survey includes valuable information regarding the binding or non-binding nature of referendums, as well as issues that can be brought forth to a referendum.

Publisher: IDEA - Institute for Democracy and Electoral Assistance
Date of publication: 2008-11-27
ISBN: 978-91-85724-50-5
Language: English
Number of pages: 242
Binding: Paperback
Price: US$ 29.95 GBP 19.95

For further information, extra materials and ordering details, please visit the publisher’s website at:

http://www.idea.int/publications/direct_democracy/index.cfm


Read more about the book - Nationalism and Multinationalism in a World of ImmigrationNationalism and Multinationalism in a World of Immigration

 

Nils Holtug, Kasper Lippert-Rasmussen and Sune Lægaard (eds)

Contributors: Simon Caney, Joseph Carens, Andreas Føllesdal, Nils Holtug, Kasper Lippert-Rasmussen, Sune Lægaard, Samuel Scheffler, Daniel Weinstock.


The contributions to this anthology address and refine the still emerging theoretical debates about multiculturalism, nationalism and immigration. They focus especially on multiculturalism and nationalism as factual consequences of, and normative responses to, immigration.

 


The unifying theme of the articles thus concerns the (lack of) normative significance of culture, both in arguments about how immigration and the resulting diversity should be handled, and as the object of political claims more generally. The contributions share a heightened and admirable sensitivity to the complexities of these issues. While most contributors believe that some form of multiculturalism follows from acceptance of liberal egalitarian principles, all qualify or question general models of multiculturalism and emphasize the mutuality of obligations.

 

Collectively, the authors show simple discussions of multiculturalism and nationalism to be implausible, while providing a range of examples showing how a theoretically more satisfactory kind of discussion of multiculturalism and nationalism might proceed. The anthology also offers a tidy, introductory overview of the field.

 

 

 

 

Publisher: Palgrave Macmillan
Date of publication: 30 April 2009
Price: £52.0
Pages: 280
ISBN: 9780230224346
Binding: Hardback

 

 

For further information or ordering details, please visit the publisher’s website at: https://www.palgrave.com/gp/book/9780230224346


Pathways - a study of six post-communist countriesPathways

A study of six post-communist countries

Lars Johannsen & Karin Hilmer Pedersen (red.)

Med bidrag af Sally N. Cummings, Nina Dadalauri, Rick Fawn, Miro Hacek, Vello Pettai & Radoslaw Zubek


Ikke kun Gud, men også veje til demokrati og politisk stabilitet er uransagelige. Det gælder især, når vi ser på den del af verden, der efter Murens fald i 1989 stod over for afgørende valg omkring etablering af en ny stat. Det stod åbent, hvordan privat ejendomsret skulle reetableres, et frit marked kunne udfoldes, demokratiske politiske systemer kunne udformes, minoritetsspørgsmålet kunne håndteres, og ikke mindst hvordan man kunne skabe en statsadministration oven på sovjetsystemets struktur.

Antologien Pathways giver indsigt i østbloklandenes politiske udvikling efter murens fald ved at analysere seks tidligere kommunistiske lande, Estland, Polen, Tjekkiet, Slovenien, Georgien og Kasakhstan. Konklusionen er, at især to dimensioner har betydning for opnåelse af politisk stabilitet: graden af inklusion og elite-konsensus om det politiske endemål. Ved at centrere diskussionen af politisk stabilitet omkring disse to dimensioner opnås en indsigt i, hvor fremtidige politiske kriser vil kunne opstå, ligesom det kaster lys over de problemstillinger, ethvert land må håndtere for at bevare politisk stabilitet.


Aarhus Universitetsforlag
EUR 26.95 (inkl. 25 % moms)
170 s.
April 2009
ISBN 87 7934 434 8

For yderligere oplysninger, bestilling mv. henvises til
informationen på forlagets hjemmeside:

www.unipress.dk


John Rawls' politiske filosofi - Læs mere om bogen på forlagets hjemmesideJohn Rawls' politiske filosofi

Mogens Chrom Jacobsen, Søren Flinch Midtgaard og Asger Sørensen (red.)

John Rawls' bog En teori om retfærdighed er blandt de absolut vigtigste værker i det 20. århundredes politiske filosofi. Det udkom første gang i 1971 og markerede et brud med en udbredt skepsis over for normative politiske teorier, det vil sige teorier, om hvorledes samfundet bør være indrettet. Med en sofistikeret version af klassisk kontraktteori argumenterer Rawls for en socialliberal vision om retfærdighed, hvor enhver sikres en frihed, der er forenelig med alles tilsvarende frihed, hvor de økonomisk dårligst stillede skal stilles bedst muligt. I nærværende antologi diskuterer en række forskere vigtige temaer i såvel det nævnte hovedværk, som hans øvrige forfatterskab. Bidragene introducerer derved ikke blot til Rawls' politiske filosofi, men også til diskussioner, der står helt centralt i nyere politisk teori såsom vores forhold til fremtidige generationer, civil ulydighed og global retfærdighed.


Aarhus Universitetsforlag
(NSU-press)
314 s.
Udgivet: april 2009
ISBN 87 87564 12 2

For yderligere oplysninger, bestilling mv. henvises til informationen på forlagets hjemmeside:

https://unipress.dk/udgivelser/j/john-rawls'-politiske-filosofi/


Handbook of Social CapitalHandbook of Social Capital

The Troika of Sociology, Political Science and Economics

G.T. Svendsen and G.L.H. Svendsen (eds.)

 

The Handbook of Social Capital offers an important contribution to the study of bonding and bridging social capital networks, balancing the ‘troika’ of sociology, political science and economics.

 

Eminent contributors explore the different scientific approaches required if international research is to embrace both the bright and the more shadowy aspects of social capital. The Handbook stresses the importance of trust for economies all over the world and contains a strong advocacy for cross-disciplinary work within the social sciences.

Social capital is becoming one of the most important and hotly discussed topics of today. This inter-disciplinary Handbook intends to serve as a bridge for students and scholars across the social sciences.

BEMÆRK:
En mere indgående omtale af bogen på dansk findes her:
Bog om social kapital kan læses på tværs af fagtraditioner


Published by: Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK
Publication Date: March 2009
ISBN: 978 1 84542 323 0
Binding: Hardback
Pages: 480
Price: £130.00 - on-line discount £117.00

For further information or ordering details, please visit the publisher’s website.

 


Æstetik og politisk magt

Otte analyser af aktuelle forhold mellem æstetik og politik

Marie Østergaard Møller & Sara Normann Thordsen (red.)

At temaet, æstetik og politisk magt er en aktuel problemstilling, blev demonstreret med al tydelighed gennem den tilbageblivende konflikt, som tolv tegninger, trykt i en morgenavis udløste - en konflikt, der på en gang er politisk og æstetisk. Som 'Muhammedkrisen' demonstrerede, rummer æstetiske former en enorm politisk slagkraft. Kampen om at definere rammerne for, hvad der kan og må siges, tænkes og fremstilles, udkæmpes altså til stadighed i det moderne samfund. Forholdet mellem æstetik og politisk magt er med andre ord mere end blot et interessant akademisk anliggende. Det er også politisk virkelighed her og nu.

 

Antologien rummer en række bidrag, der belyser, hvorledes forholdet mellem æstetik og politisk magt kan forstås i det moderne samfund. Med udgangspunkt i forskellige æstetiske felter illustrerer de enkelte kapitler, hvordan politiske magtformer kommer til udtryk inden for genrer som film, teater, kunst og arkitektur.

Med bidrag af Niels Albertsen, Bülent Diken, Hans Hauge, Carsten Bagge Lausten, Marie Østergaard Møller, Mikkel Bolt Rasmussen, Mona Ringvej, Rasmus Ugilt & Morten Valbjørn.

Aarhus Universitetsforlag
(NSU-press)
EUR 40.95 (inkl. 25 % moms)
309 s., 2008
ISBN 87 87564 10 6

For yderligere oplysninger, bestilling mv. henvises til forlagets hjemmeside:
https://unipress.dk/udgivelser/%C3%A6/%C3%A6stetik-og-politisk-magt/


The European Union and International Organizations

Edited by Knud Erik Jørgensen

Series: Routledge/GARNET series: Europe in the World

This volume seeks to explore the complex relationship between the European Union and International Organizations, and to fill a remarkably wide gap in existing literature on the topic.

Analysing the way in which the EU engages in some of the most important international organizations, this book outlines a framework for analysis within this thriving subject of study. By demonstrating how the EU supports ‘effective multilateralism’ and global governance, as well as furthering developments within foreign policy, this volume adopts a novel perspective on the EU as an international player. Seeking to move the focus of study beyond the European Union as itself an international organization, contributors set out to demonstrate EU aspirations to act within international organizations. The volume’s key features include:

 • the first comprehensive study on this topic
 • eight case studies of the EU, including its role within the UN, WTO, NATO, and the ICC
 • contributions from both internationally renowned political scientists and economists

The European Union and International Organizations will be of vital interest to students and scholars of international relations, European Politics, Political Science, and International Organisations. It will also be of interest to a wider readership including policy makers, diplomats, and journalists.

Selected Contents:

 1. The European Union and International Organisations: A framework for analysis Knud Erik Jørgensen
 2. The Accidental Player: The EU and the Global Economy Jean Pisani-Ferry
 3. Complex Engagement: the EU and the UN system Franziska Brantner and Richard Gowan
 4. A Single EU Seat in the IMF Lorenxo Bini Smaghi 5 The World Trade Organization and the European Union Jens Ladefoged Mortensen
 5. The European Union and NATO: ‘Shrewd Interorganizationalism’ in the Making? Johannes Varwick and Joachim Koops
 6. EU–OSCE Relations: Partners or Rivals in Security? Peter Van Ham
 7. The EU at the ILO’s International Labour Conferences: A ‘Double’ Principal-Agent Analysis Peter Nedergaard
 8. The European Union and the International Criminal Court: The Politics of International Criminal Justice Martijn Groenleer and David Rijks
 9. Conclusions and Perspectives Knud Erik Jørgensen

 

Published by: Routledge
Publication Date: 05/12/2008
ISBN: 978-0-415-46738-4
Binding: Hardback
Pages: 224
List price: $140.00

 

For further information or ordering details,
please visit the publisher’s website.


When Culture becomes Politics - European Identity in PerspectiveWhen Culture becomes Politics: European Identity in Perspective

 

Thomas Pedersen


What do Europeans have in common apart from the rights and duties deriving from the treaties? Is there such a thing as 'Europeanness' in the sense of a common identity? Can rights serve as a unifying factor in the new EU of 27 member states? And what are the sources of human identity as such?’

For further information or ordering details, please visit the publisher’s website: www.unipress.dk
     
Aarhus Universitetsforlag/
Aarhus University Press
2008
311 s., ill.
EUR 46.95 (inkl. 25% moms)
ISBN 87 7934 282 5


Implementering af politikImplementering af politik

Søren C. Winter og Vibeke Lehmann Nielsen


Iværksættelse og gennemførelse af lovgivning er ifølge forfatterne hverken en teknisk, automatisk eller kedelig proces. Det er en politisk proces, som ofte foregår i et samspil mellem mange aktører med forskellige interesser.

I sidste instans ”afleveres” politikken til borgerne af de offentlige mark¬arbejdere – eller front¬medarbejdere. De har betydelig autonomi i deres arbejde og er ganske vanskelige at lede. Deres viden og holdninger smitter af på deres adfærd i forhold til borgerne og virksom¬hederne. Men disse påvirker ofte også selv implementeringsprocessen, og de lever langt fra altid op til lovgivningens forvent¬ning til deres adfærd. Deres motiver, kendskab til lovgivningen og evne til at efterleve den er ofte anderledes end forventet.

På denne baggrund er der et betydeligt demokratisk effektivitetsproblem på flere politikområder, idet beslutninger fra politiske forsamlinger i Folketinget eller kommunalbestyrelser undertiden ikke iværksættes og gennemføres som forventet. Alternativt får de ikke de tilsigtede konsekvenser for borgernes og virksomhedernes dagligda
Bogen sigter mod undervisning i offentlig forvaltning eller offentlig politik på universiteter og professionshøjskoler, men kan læses af den almin¬de¬ligt interesserede læser, idet fremstillingsformen er relativt let tilgængelig.

For yderligere oplysninger, bestilling mv. henvises til
forlagets hjemmeside: www.academica.dk
     
Forlaget Academíca
Udgivet: September 2008
ISBN: 9788776755904
Udgave: 1
Sider: 240
Pris: kr. 258,00


Et andet nyt MellemøstenEt andet nyt Mellemøsten

Peter Seeberg & Morten Valbjørn(red.)


Bogen tager tråden op fra bogen Et nyt Mellemøsten? (red. Lars Erslev Andersen & Peter Seeberg), der for 5 år siden stillede spørgsmålet om der, bl.a. i lyset af den på det tidspunkt nyligt foregåede invasion i Irak, kunne forventes at ske afgørende ændringer i regionen i retning af demokratisering og udvikling. Ingen anede i 2003, hvordan udviklingen i Irak ville forløbe, hverken i den amerikanske administration, i Irak – eller for den sags skyld i den europæiske forskningsverden. Bogen diskuterer bl.a., med baggrund i analyser af forskellige områder i Mellemøsten, at selvom det fem år efter Irak-krigen ikke er blevet til et ’nyt Mellemøsten’ forstået som en demokratisk og fredelig region, er det ikke ensbetydende med, at der ikke er sket forandringer. Det er blot tale om et ’andet nyt Mellemøsten’ end det mange håbede på ved Irak-krigens begyndelse.

Indholdsfortegnelse:

 • Indledning: et andet ’nyt Mellemøsten’
  Peter Seeberg & Morten Valbjørn
 • Et ’civilisationernes sammenstød’ inden for civilsamfundet? om de fejlslagne demokratifremme-strategier i Mellemøsten og Nordafrika
  Francesco Cavatorta
 • Mellem venner. EU’s naboskabspolitik, de autoritære mellemøstlige regimer og muligheder og begrænsninger for demokratifremme i Mellemøst-regionen
  Peter Seeberg
 • Kontinuiteten i forandringerne og forandringerne i kontinuiteten - et post-demokratisk perspektiv på Jordan
  Morten Valbjørn
 • Vejen til fred - betragtninger om vejen til fred gennem Israel-Palæstina konfliktens historie
  Jakob Egholm Feldt
 • 'Dubai-modellen': følger Gulf-landene Dubais fodspor?
  Martin Hvidt
 • Syriens eliter og den (fraværende) mellemøstlige reformproces
  Mia Fenat
 • At læse Pamuk imod Said
  Mehmet Ümit Necef

For yderligere oplysninger, bestilling mv. henvises til
forlagets hjemmeside: www.universitypress.dk

Forlag: Syddansk Universitetsforlag
Udgivet: September 2008
Omfang: 234 sider
Pris: kr. 175,00
ISBN: 978 87 7674 348 2

 


Globalization, Development and the State: The Performance of India and Brazil since 1990

Jørgen Dige Pedersen

 


This book presents the story of how India and Brazil have managed the challenges of economic globalization since 1990. Using an innovative combination of theories of developmental states with theories on the changing nature of global capitalism, the analysis presented here explains how India and Brazil have successfully managed those challenges that the opening of their economies has introduced, and their different degrees of success. The key to their economic performance lies in the establishment of new and more intensive forms of business-state collaboration, which ensures that policy initiatives have progressively been adapted to the interests and capabilities of the domestic business class. The analysis points to a new theoretical perspective on developmental states. In an increasingly knowledge-intensive global economy, developmental states acquire new forms that are more collaborative and democratic in contrast to earlier authoritarian states. They also need strong inputs of an intellectual nature making authoritarian solutions less likely to succeed.

Contents:

 • Introduction
 • Globalization, Contemporary Capitalism and its Challenges for Developing Countries
 • The State and Economic Development in Developing Countries
 • The Analytical Framework and the Two States
 • Brazil
 • India
 • Comparison and Explanation: New Developmental States?
 • Conclusion

For further information or ordering details,
please visit the publisher’s website.     
 
Publisher: Palgrave Macmillan
www.palgrave.com
Publ. date: 1 Aug 2008
232 pages
Price: £50.00
ISBN-13: 9780230202719
ISBN-10: 0230202713


Politik i det moderne samfund

Jens Peter Frølund Thomsen

Politik er et samfundsfænomen, der berører alle, fra vugge til grav. Det er samtidig et fænomen, der ofte sår splid blandt borgerne. Skal ejendomsskatterne hæves? Giver ytringsfrihed ret til at kritisere religiøse anskuelser? Nogle vil mene ja, andre nej. Alligevel går udviklingen ikke i stå. Politik er også et håndværk – en ledelseskunst, der vedrører eliters evne til at træffe rimelige og effektive beslutninger. Politik angår i videre forstand forholdet mellem befolkningens og eliternes syn på samfundets indretning og udvikling.

Politik i det moderne samfund behandler ældre og nyere teoretiske opfattelser af, hvad politik er, og hvordan politiske fænomener bør undersøges. Bogen omhandler amerikansk systemanalyse, marxistisk stats- og klasseteori, skillelinjeteori, diskursanalyse, nyinstitutionel teori og Jürgen Habermas’ teori om den borgerlige offentlighed. Alle retninger fremhæver vigtige sider af den politiske virkelighed, men de fleste forsømmer institutionelle aspekter. Forfatteren formulerer en ny definition af politik, der retter op på denne svaghed. Samlet tilbydes forskere og studerende en let tilgængelig og bred drøftelse af statskundskabens kerneområde.

For yderligere oplysninger, bestilling mv. henvises til
forlagets hjemmeside

Forlag: Akademisk Forlag
Pris: 249 Kr.
Sidetal: 170 sider
ISBN: 978-87-500-3988-4
1. udgave, 1. oplag 2008


Den utænkelige reform:
Strukturreformens tilblivelse 2002-2005

Peter Munk Christiansen & Michael Baggesen Klitgaard


Af flere grunde er strukturreformen utænkelig. Reformen har helt forudsigeligt kostet borgmesterkæden for mange Venstreborgmestre, men alligevel er den gennemført under en Venstre-ledet regering. Alle forventede, at både Venstre og Socialdemokraterne måtte stå bag en så stor reform. Strukturreformen blev imidlertid gennemført alene med regeringens og Dansk Folkepartis stemmer. Endelig er store reformer generelt svære at gennemføre, og de lider ofte en krank skæbne på et tidligt tidspunkt i beslutningsprocessen.
Men strukturreformen blev ikke blot tænkelig, den blev også gennemført. Forfatterne belyser kæden af processer og begivenheder, som resulterede i reformen. Bogen analyserer, hvordan reformen optages på den politiske dagsorden, udredningsarbejdet i Strukturkommissionen, de politiske forhandlinger om reformen samt reformprocesserne i arbejdsmarkedsforvaltningen og skatteforvaltningen. 
Det lykkes at gennemføre strukturreformen, fordi et flertal af de involverede personer har uklar viden om reformens præcise indhold. Reformindholdet skabes der først klarhed over, da processen har passeret point of no return.

For yderligere oplysninger, bestilling mv. henvises til
forlagets hjemmeside

Forlag: Syddansk Universitetsforlag
Udgave: 1. udg.
Udgivelsesdato: 15. april 2008
ISBN: 9788776742812
Sidetal: 250
Pris: kr. 225,00