Århus-seminar 2009

Hver sommer afholder Institut for Statskundskab et 1-dagskursus tilrettelagt for instituttets tidligere kandidater - det såkaldte Århus-seminar.

Formål

Formålet med Århus-seminarerne er, at cand.scient.pol.'er gennem et 1-dagskursus kan få en faglig opdatering og fastholde et bredt kendskab til udviklingen inden for statskundskabens hovedområder, som disse traditionelt er defineret på instituttet. Forud for seminaret udsendes sædvanligvis et (begrænset) skriftligt materiale til deltagerne.


50-års jubilæum

Program

Bogudgivelse

Download oplæg

Århus-seminar 2009: Indledningsforelæsning

ÅRHUS-SEMINAR 2009 - jubilæumsudgave

Dette års Århus-seminar finder sted fredag den 21. august 2009.

I efteråret 2009 fejrer instituttet 50-års jubilæum. I den anledning er årets Århus-seminar tilrettelagt i en udvidet udgave.

Dagens forløb i store træk:

Efter en fælles indledningsforelæsning følger deltagerne ét af fire faglige spor:

 • Spor 1: Danskernes politiske holdninger: Hvor står vælgerne?
 • Spor 2: Stabilitet og forandring i dansk politik og forvaltning
 • Spor 3: Indvandrere, flygtninge og Danmark som flerkulturelt samfund
 • Spor 4: International politik og demokratisering i verden omkring os

Dagen rundes af med en afslutningsforelæsning. Herefter er der festmiddag for de deltagere, der ønsker det.

Nærmere detaljer kan findes i seminarets.

TILMELDING:

Fristen for tilmelding er 15. juni 2009.

BEMÆRK: Husk ved tilmeldingen at angive, hvilket af de 4 faglige spor/workshops du ønsker at deltage i. Hvert af disse faglige spor er udførligt beskrevet iseminarprogrammet.

PROGRAM:

Program for seminaret vil blive udsendt med post til potentielle deltagere i løbet af uge 21 (18.-22. maj 2009). Du kan også downloade det detaljerede program med oplysninger om indhold, faglige spor, tilmeldingsprocedure mv. her på siden.

BOGVÆRK:

I anledning af 50-års jubilæet udgiver instituttet et stort bogværk, Perspektiver på Politik, som indeholder 50 engagerede og letlæste bidrag fra instituttets forskere til den almindelige samfundsdebat. Bogen udleveres til deltagerne i årets Århus-seminar. Bogen udkommer den 21. august 2009 på forlaget Academica.

Læs mere om bogen ...


DOWNLOAD OPLÆG:

Efter seminaret vil alle forelæsninger og oplæg til seminarets forskellige workshops kunne downloades som Powerpoint-præsentationer i pdf-format fra denne side. Klik på de ønskede oplæg i listen nedenfor. Evt. manglende oplæg vil blive publiceret hurtigst muligt.

OPLÆG FRA ÅRHUS-SEMINARET 2009:

 

 • INDLEDNINGSFORELÆSNING
  v. Professor i offentlig forvaltning Jørgen Grønnegård Christensen

  Titel: Systemskiftet 2001: Regeringen og den offentlige sektor
  Indhold: Regeringsskiftet 2001 indvarslede mange og vidtrækkende reformer af den offentlige sektor. Hvad er det, der karakteriserer dem? Liberal ideologi, en ny styringstænkning eller en styring tilpasset nye politiske vilkår?
 • AFSLUTNINGSFORELÆSNING
  v. Professor i international politik Georg Sørensen

  Titel: Verdensorden 2009
  Indhold: Hvordan hænger verden sammen efter afslutningen af den kolde krig og ”krigen mod terror”? Foredraget kommenterer de vigtigste analyser og giver på den baggrund sit eget bud.

SPOR 1:
DANSKERNES POLITISKE HOLDNINGER: HVOR STÅR VÆLGERNE?

Tovholder: Lektor Jens Peter Frølund Thomsen

 • Oplæg til workshop 1 (spor 1)
  v. Adjunkt i politiske systemer Rune Slothuus
  Titel: Behøver politikerne løbe efter vælgernes holdninger?
  Indhold: Mange taler om, at de politiske partiers magt er blevet svækket i de senere år. Men nye undersøgelser viser, at partierne spiller en vigtig rolle som opinionsledere i samfundet. Politikerne kan i mange tilfælde overtale befolkningen til at slutte op om politiske forslag, der ellers i udgangspunktet er upopulære.
 • Oplæg til workshop 2 (spor 1)
  v. Professor i sociologi og metode Søren Risbjerg Thomsen
  Titel: Hvad betyder interessemodsætninger og fælles værdier for partivalget?
  Indhold: Danske vælgere handler ved valgene i høj grad ud fra deres stillingtagen til en række politiske sager. Det vil blive fremlagt, hvordan holdningen til så forskellige sager som de fremmede, den offentlige sektor og EU har påvirket valgresultaterne siden 1998.
 • Oplæg til workshop 3 (spor 1)
  v. Lektor i politiske systemer og metode Rune Stubager
  Titel: Den fritsvævende vælger? Sociale grupper, politiske holdninger og partivalg
  Indhold: Det fremføres ofte, at vælgere og partier har revet de gamle bånd mellem bestemte vælgergrupper og bestemte partier over. Klassekampen er død, og vælgerne træffer deres beslutning ud fra helt andre overvejelser end før. Men holder denne karakteristik af moderne politik for et nærmere eftersyn? Ikke helt viser det sig.

SPOR 2:
STABILITET OG FORANDRING I DANSK POLITIK OG FORVALTNING

Tovholder: Professor Thomas Pallesen

 • Oplæg til workshop 1 (spor 2)
  v. Lektor i offentlig forvaltning Anne Binderkrantz
  Titel: Kontrakter som styringsinstrument
  Indhold: Igennem de seneste 10-15 år er kontraktstyring blevet stadig mere udbredt i den offentlige sektor. Workshoppen ser på kontrakter som styringsinstrument. Hvilken udvikling har kontrakterne gennemgået i perioden? Hvilke områder fokuserer kontrakterne på? Hvem har indflydelse på kontraktindgåelsen? Og har kontrakterne overhovedet nogen effekter? Workshoppen tager udgangspunkt i ny forskning på området samt deltagernes erfaringer med kontraktstyring.
 • Oplæg til workshop 2 (spor 2)
  v. MSO-professor i offentlig politik Christoffer Green-Pedersen
  Titel: Medier og politiske beslutninger
  Indhold: Der findes mange eksempler på, at mediehistorier eller medieskandaler tilsynela¬dende kan føre til vidtrækkende politiske beslutninger. For eksempel medførte mediehistorier om ventetider på kræftområdet i efteråret 2006 en række politiske beslutninger i form af bl.a. øgede bevillinger. Men er dette bare enkeltstående eksempler, eller er medierne en helt central aktør i politiske beslutninger i Danmark?
 • Oplæg til workshop 3 (spor 2)
  v. Lektor i offentlig forvaltning Lotte Bøgh Andersen
  Titel: Økonomiske incitamenter og professionelle normer
  Indhold: Mange offentligt ansatte er del af en faggruppe med stærke faglige normer for adfærden, men nogle gange tilskyndes de til at gøre noget andet af økonomiske incita¬menter i form af fx løn og budgetsystemer. Hvad sker der så? Hvordan er samspillet mellem økonomi og normer? Projektet ’Økonomiske incitamenter i den danske offentlige sektor’ har undersøgt dette, og i workshoppen vil vi diskutere både forskningsresultater og deltagernes egne erfaringer med dilemmaet.

SPOR 3:
INDVANDRERE, FLYGTNINGE OG DANMARK SOM FLERKULTURELT SAMFUND

Tovholder: Professor Jens Blom-Hansen

 • Oplæg til workshop 1 (spor 3)
  v. Professor i offentlig politik Peter Nannestad
  Titel: Multikulturalisme og den universelle velfærdsstat
  Indhold: Diskussioner om multikulturalisme og ”multikulturel integration” drejer sig i stor ud¬strækning om forholdet mellem multikulturalisme og centrale værdier i liberale samfund. Det er en meget akademisk debat. Men multikulturalisme rejser også mere jordnære spørgsmål. Et af dem er, hvorvidt et multikulturelt samfund og en universel velfærdsstat er kompatible størrelser. Et blik ud i verden viser, at universelle velfærdsstater er opstået i etnisk og kultu¬relt homogene samfund. Er det en historisk tilfældighed, eller er der grunde til, at det må forholde sig sådan? Dette spørgsmål skal diskuteres i workshoppen på grundlag af nyere forskningsresultater.
 • Oplæg til workshop 2 (spor 3)
  v. Adjunkt i sociologi Lasse Engelbrecht Lindekilde
  Titel: Radikalisering blandt unge muslimer i Danmark: Hvor meget, hvorfor og hvad kan der gøres?
  Indhold: Siden terrorangrebet mod USA 11. september 2001 har danske statsborgere været involveret i fire forskellige terrorsager, og i alt syv danskere er blevet dømt for terrorisme. Fælles for disse sager er, at den radikaliseringsproces, som har fået disse individer til at acceptere brugen af vold, har fundet sted i Danmark. Men hvor omfattende er radikalisering blandt unge muslimer i Danmark, og hvordan forløber radikaliseringsprocessen? Hvad er radikaliseringens årsager, og hvad kan der gøres ved det?
 • Oplæg til workshop 3 (spor 3)
  v. MSO-professor i politisk teori Per Mouritsen
  Titel: Hvem kan blive en af os? Om adgang til statsborgerskab i Danmark
  Indhold: Statsborgerskab i et rigt og fredeligt land er et knapt og skattet gode. I Danmark er adgangen til det blevet stadig vanskeligere. Hvilke omkostninger har det ikke at være borger? Skal statsborgerskab være en gulerod på vejen eller belønningen til sidst? Er det OK, at det tager så lang tid og er blevet så vanskeligt? Hvad skal der kræves for at blive borger i Danmark?

SPOR 4:
INTERNATIONAL POLITIK OG DEMOKRATISERING I VERDEN OMKRING OS

Tovholder: Lektor Jørgen Dige Pedersen

 • Oplæg til workshop 1 (spor 4)
  v. Lektor i international politik Clemens Stubbe Østergaard
  Titel: Sker der noget omkring politisk reform i Kina?
  Indhold: Over de sidste 30 år har et fast vestligt omkvæd været: ”Kinas økonomiske fremgang kan ikke fortsætte, uden at det politiske system laves om”. Nu hvor Kina på de fleste mål ligger i top tre af verdensøkonomien, rejser spørgsmålet sig: Er det simpelthen en forkert antagelse, (som måske er ideologisk baseret), eller er der faktisk foregået en del ubemærket politisk reform? Hvad er i givet fald udsigterne til en videre demokratisering af Kina?
 • Oplæg til workshop 2 (spor 4)
  v. Adjunkt i politiske systemer Jørgen Møller
  Titel: Demokratiseringen af Central- og Østeuropa – hvilken rolle har EU spillet?
  Indhold: Demokratiseringen af de ti nye EU-medlemslande i Central- og Østeuropa har været en succeshistorie – specielt set i lyset af de ret negative forventninger, der eksisterede i den teoretiske litteratur i de tidlige 1990’ere. EU har gennem udvidelsesprocessen bidraget til at fastholde de ti lande på det demokratiske spor. Men i de fleste af tilfældene var landene allerede på rette vej, inden EU’s indflydelse for alvor satte ind midt i 1990’erne. Det er derfor svært at sige, om en udvidelse af et medlemsperspektiv til landene længere imod øst vil have samme gunstige virkninger.
 • Oplæg til workshop 3 (spor 4)
  v. Lektor i international politik Thomas Pedersen
  Titel: Amerikansk politisk kultur i lyset af Barack Obama
  Indhold: Med udgangspunkt i Obamas valgsejr trækker Oplæg til workshopget de lange linjer i amerikansk idehistorie og viser, hvordan den politiske kultur i USA er præget af en særlig optimisme og utopisme med rod i klassiske debatter i  1800-tallet. Oplæg til workshopget understreger især betydningen af ”New England transcendentalism”, en idealistisk strømning repræsenteret ved bl.a. Waldo Emerson og Henry David Thoreau. Oplæg til workshopget vil samtidig påpege, at en forståelse for kulturens politiske betydning aktuelt kan være en stor hjælp for USA’s politiske omverden, som i sin analyse har en tendens til at fokusere på kortsigtede økonomiske faktorer og dermed overvurdere USA’s krise.