Vedtægter

Navn og oprettelse

§ 1. Centerets navn er: "Dansk Center for Forskningsanalyse". Centeret betegnes på engelsk som: "The Danish Centre for Studies in Research and Research Policy".

§ 2. Centeret er etableret pr. 1. januar 2004 som et center ved Aarhus Universitet, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Centeret viderefører de kompetencer, der er opbygget i det tidligere Analyseinstitut for Forskning, der blev oprettet som en sektorforskningsinstitution under Forskningsministeriet i 1996.

Formål

§ 3. Centeret har til formål gennem egen forskning og udredning at øge kendskabet til forskningens rolle i samfundet og at styrke grundlaget for det forskningsrådgivende system og for forskningspolitiske beslutninger.

Stk. 2. Centeret skal udføre både grundlæggende forskning og langsigtet kompetenceopbygning. Centeret udfører endvidere anvendelsesorienterede analyser og forestår udredninger.

Arbejdsområder

§ 4. Centeret forsker i forskning, forskningspolitik og innovation, analyserer vilkårene for forskning og studerer forskningens omfang, fordeling og anvendelse i samfundet.

Stk. 2. Centeret opbygger kompetence på sit forskningsfelt, bl.a. gennem samarbejde med andre forskningsinstitutioner.

Stk. 3. Centeret bidrager til uddannelse inden for sit forskningsområde, herunder til forskeruddannelsen.

Stk. 4. Centeret bidrager til at fremme en kvalificeret debat om forskningspolitiske spørgsmål.

Stk. 5. Centeret udarbejder, efter aftale mellem universitetet og Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling, forskningsstatistik og forskningspolitiske udredninger.

Medarbejdere ved centeret

§ 5. Centeret er den organisatoriske ramme for videnskabelige og teknisk/administrative medarbejdere, som varetager forskning, undervisning og dertil relaterede aktiviteter i overensstemmelse med centerets formål. Medarbejdere kan være:

  • VIP eller TAP med permanent eller tidsbegrænset ansættelse ved centeret.
  • VIP eller TAP med ansættelse ved Aarhus Universitet i øvrigt, som efter aftale med det pågældende institut udfører hele eller dele af deres arbejdsopgaver ved centeret for en nærmere fastlagt periode.
  • VIP eller TAP finansieret af eksterne midler.
  • Ph.d-studerende med vejledningstilknytning til centeret samt postdoktorale forskere.
  • Gæsteforskere.

Organisation

§ 6. Dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet er efter bemyndigelse fra Rektor ansvarlig for centerets virksomhed.

Stk. 2. Centeret ledes af en centerleder.

Stk. 3. Centerlederen ansættes af dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet for en treårig periode med mulighed for forlængelse i tre år. Første ansættelse i henhold til disse vedtægter sker for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2007. Centerlederen skal have videnskabelige kvalifikationer på mindst lektorniveau og får efter bemyndigelse fra Rektor opgaver og kompetencer svarende til institutledere ved Aarhus Universitet.

Stk. 4. Dekanen udpeger en formand og 5 andre medlemmer til et rådgivende udvalg.

1 medlem udpeges efter forslag fra Rektorkollegiet. 1 medlem udpeges efter forslag fra Sektorforskningens Direktørkollegium. 1 medlem udpeges efter forslag fra Dansk Industri. 1 medlem udpeges efter forslag fra Amtsrådsforeningen. 1 medlem udpeges efter forslag fra centerets medarbejdere.

Udvalget udpeges for en periode på 3 år. Medlemmerne kan genudpeges. Første udpegning i henhold til disse vedtægter sker for perioden 1. januar 2004 til 31. december 2007.

Udvalget har følgende opgaver:

  • Udvalget fungerer som kontaktled til centerets forskningsmæssige samarbejdspartnere.
  • Udvalget får forelagt centerets årlige planer og budgetter og drøfter generelle og principielle spørgsmål vedrørende centeret med centerlederen.
  • Udvalget skal herunder drøfte planer og budgetter for de forsknings-, udviklings-, udrednings- og rådgivningsopgaver, som Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling efter aftale anmoder universitetet om at løse.
  • Udvalget virker i øvrigt som følgegruppe for centerlederen, d.v.s. som det forum, hvor centerlederen kan opnå rådgivning og drøfte sine planer.

Udvalget afholder regelmæssige møder, dog mindst to gange om året. Centerlederen forestår udvalgets sekretariatsopgaver og sørger for, at der tages referat, som godkendes på udvalgets næste møde eller ved skriftlig behandling uden for et møde.

Økonomi

§ 7. Centeret drives af de bevillinger, der stilles til rådighed af Aarhus Universitet, Ministeriet for Videnskab Teknologi og Udvikling samt øvrige eksterne bevillingsgivere, efter universitetets til enhver tid gældende, almindelige retningslinjer.

Ændringer af vedtægter

§ 8. Vedtægtsændringer, herunder beslutning om centerets ophør, træffes af rektor eller Aarhus Universitets bestyrelse efter indstilling fra dekanen for Det Samfundsvidenskabelige Fakultet.

Ikrafttrædelse

§ 9. Vedtægterne træder i kraft den 1. januar 2004.

Godkendt af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet den 30. juni 2003

Tom Latrup-Pedersen
Dekan

Godkendt af Aarhus Universitet den 30. juni 2003

Niels Chr. Sidenius
Rektor