Nyhedsarkiv

2015

STAGES Guidelines

STAGES Guidelines er et af resultaterne af fire års indsats og erfaringer fra det europæiske FP7 finansierede projekt STAGES - Structural Transformation to Achieve Gender Equality in Science. Det overordnede formål med STAGES var at lancere strategier for strukturændringer i forskningsorganisationer rettet mod de mange og indbyrdes forbundne problemer med ulighed mellem kønnene inden for videnskab. STAGES Guidelines indeholder kontekstuelle oplysninger om de handlingsplaner, der gennemføres i fem europæiske forskningsorganisationer, og tilbyder et sæt af erfaringsbaserede anbefalinger inden for seks brede indsatsområder, eksemplificeret ved et udvalg af relevante praksisser. Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet har været den danske partner i projektet. Lær mere om STAGES projektet og download STAGES Guidelines. (15.12.15)


Effekten af den danske deltagelse i EU’s rammeprogrammer for forskning

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) har den 9. september 2015 offentliggjort en rapport, der beskriver effekten af den danske deltagelse i EU’s 6. og 7. rammeprogrammer for forskning (FP6 og FP7). Rapporten består af en række forskellige analyser, bl.a. en bibliometrisk analyse af gennemslagskraften af danske videnskabelige publikationer knyttet til projekter finansieret af FP6 og FP7. Den bibliometriske analyse er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse. Læs FI’s pressemeddelelse og download rapporten og bilagsrapporten med den bibliometriske analyse på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.


Analyse af to svenske universitets- og högskolereformer – hovedrapport offentliggjort

Dansk Center for Forskningsanalyse har på opdrag af Sveriges Riksdags Utbildningsutskott gennemført et opfølgningsprojekt, der har haft til formål at undersøge implementering og effekter af to svenske universitets- og högskolereformer, en autonomireform og en kvalitetsreform, der blev vedtaget af Sveriges Riksdag i 2010. Riksdagens Utbildningsutskott har den 15. april 2015 offentliggjort opfølgningsprojektets hovedrapport, der sammenfatter hovedresultaterne af projektets fire delundersøgelser. Læs Utbildningsutskottets meddelelse om opfølgningsprojektet i forbindelse med offentliggørelsen af hovedrapporten og download hovedrapporten på Sveriges Riksdags hjemmeside. Resultaterne af projektets delundersøgelser er offentliggjort i separate delrapporter, der også kan findes på Riksdagens hjemmeside: Delredovisning 1: Skrivbordsstudie om autonomi- och kvalitetsreformerna, Delredovisning 2: Intervjuundersökning med rektorer, Delredovisning 3: Enkätundersökning till studieansvariga og Delredovisning 4: Den fallstudiebaserade undersökningens första fas.


Kortlægning af dansk forskning i Forskning og innovation

Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) har den 18. februar 2015 offentliggjort en ny rapport, der kortlægger forskningsfeltet ”Forskning og innovation”. Kortlægningen er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af FI. Læs mere og download rapporten ”Mapping Danish Research on Research and Innovation” på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.


Hvor svært kan det være, mand?!

Flere institutledere på AU afviser, at køn spiller ind, når de vurderer ansøgere til lektor- og professorstillinger. Men ifølge ph.d. Mathias Wullum Nielsen fra Dansk Center for Forskningsanalyse eksisterer der nogle strukturelle mekanismer, som kan være med til at presse kvinderne ud af universitetet. (02.02.15)


Kend din leder

Hvordan er det lige, nutidens institutledere begår sig i en institution med traditionelle akademiske værdier? De træffer simpelthen et valg mellem to strategier. Og hver især vælger de den strategi, der giver mest mening for dem selv i rollen som leder, fortæller postdoc Lise Degn fra Dansk Center for Forskningsanalyse. Hun står bag en videnskabelig undersøgelse af ledelse i akademia efter de store universitetsreformer i 00’erne. (02.02.15)


Den beskyttende, den balancerende og den dagsordensættende

Den beskyttende, den balancerende og den dagsordensættende leder er stereotyper. Hvilket som bekendt ikke er tilfældet med mennesker, understreger postdoc ved Dansk Center for Forskningsanalyse, Lise Degn, der står bag en videnskabelig undersøgelse af ledere på danske universiteter. Men måske du alligevel kan genkende din institutleder i en af de tre typer. Eller dig selv, hvis du har fornøjelsen af at stå i spidsen for et institut. (02.02.15)

2014

Evaluering af Det Frie Forskningsråd

Styrelsen for Forskning og Innovation har den 21. oktober 2014 offentliggjort en ny evaluering af Det Frie Forskningsråd (DFF). Evalueringen er blandt andet baseret på en bibliometrisk analyse af videnskabelige artikler tilknyttet bevillinger fra DFF i perioden 2005 til 2008. Den bibliometriske analyse er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse. Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse og download evalueringsrapporten og den bibliometriske analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.


Universitetsledelse i forandring

Universiteterne spiller en stadig større rolle for det danske velfærdssystem og for Danmarks evne til at konkurrere i den globale vidensøkonomi. Massive reformer og reorganiseringer har været taget i brug for at styrke institutionerne i den nye konkurrencesituation, men med hvilke følger? (26.08.14)


Analyse af to svenske universitets- og högskolereformer - to delrapporter offentliggjort

På opdrag af Sveriges Riksdags Utbildningsutskott gennemfører Dansk Center for Forskningsanalyse i perioden 2013 til 2016 et opfølgningsprojekt, der undersøger implementering og effekter af to svenske universitets- og högskolereformer, en autonomireform og en kvalitetsreform, der blev vedtaget af Riksdagen i 2010. Utbildningsutskottet har i juli 2014 offentliggjort opfølgningsprojektets to første delrapporter, et desk research studie om de to reformer, og en interviewundersøgelse med rektorer for universiteter og högskoler. Læs mere om opfølgningsprojektet og download de to delrapporter, Delredovisning 1: Skrivbordsstudie om autonomi- och kvalitetsreformerna og Delredovisning 2: Intervjuundersökning med rektorer, på Riksdagens hjemmeside.


Ingeniørstuderende mangler ansvarlige rollemodeller

Sanne Haase, ph.d.-studerende fra Dansk Center for Forskningsanalyse, har i sit ph.d.-projekt fulgt en årgang ingeniørstuderende fra landets universiteter og professionshøjskoler gennem deres første år på ingeniørstudiet for at afdække, hvad de forventer sig af det at være ingeniør. Den 2. april 2014 forsvarer hun sin ph.d.-afhandling "Professional Identity and Role of the Engineer in a Challenged Society. Empirical Investigations of Engineering Student Conceptions." (27.03.14)


Evaluering af den norske publiceringsindikator

På opdrag af det norske Universitets- og høgskolerådet (UHR) har Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA) i løbet af efteråret 2013 gennemført en evaluering af den norske publiceringsindikator. Hovedformålet med evalueringen har været at undersøge, om formålet med publiceringsindikatoren, der blev indført på de norske universiteter og høgskoler i 2006, er blevet opfyldt: Har indikatoren ansporet til mere forskning, og forskning af højere kvalitet? Evalueringens slutrapport blev præsenteret af CFA på et lanceringsseminar i Oslo den 16. januar 2014. Læs mere om evalueringen og download evalueringsrapporten på UHR’s hjemmeside. (16.01.14)

2013

Evaluering af Danmarks Grundforskningsfond offentliggjort

Styrelsen for Forskning og Innovation har den 16. december 2013 offentliggjort en ny evaluering af Danmarks Grundforskningsfond. Evalueringen er blandt andet baseret på en bibliometrisk analyse af publikationer fra Centres of Excellence under Grundforskningsfonden. Den bibliometriske analyse er udarbejdet af Jesper W. Schneider fra Dansk Center for Forskningsanalyse og Rodrigo Costas fra Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University. Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse og download evalueringen og den bibliometriske analyse fra styrelsens hjemmeside. (16.12.13)


Lise Degn modtog pris for bedste paper

Ph.d.-studerende Lise Degn fra Dansk Center for Forskningsanalyse modtog prisen "EAIR Outstanding Paper Award 2013" ved The European Higher Education Societys årlige konference i august. Prisen uddeles til den unge forsker under 35 år, som har indsendt det bedste forskningspaper. Det er andet år i træk, at prisen går til Lise Degn. (13.09.13)


Undersøgelse af effekterne af to svenske universitets- og högskolereformer

Sveriges Riksdag vedtog i 2010 to reformer af det svenske system for videregående uddannelse, en autonomireform og en kvalitetsreform. På opdrag af Riksdagens Utbildningsutskott gennemfører Dansk Center for Forskningsanalyse i perioden fra medio 2013 til starten af 2016 et opfølgningsprojekt om implementering og effekter af de to reformer. Læs Utbildningsutskottets pressemeddelelse og læs mere om opfølgningsprojektet på Riksdagens hjemmeside.


Ny hjemmeside om ligestilling i forskning

GER - Gender Equality in Research er en ny hjemmeside om ligestilling og kvinder i forskning. Hjemmesiden er udviklet af Dansk Center for Forskningsanalyse som en del af det europæiske forskningsprojekt STAGES. (21.02.13)


Evaluering af Det Frie Forskningsråds postdoc-bevillinger offentliggjort

Styrelsen for Forskning og Innovation har i december 2012 offentliggjort en ny evaluering, Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd, der belyser effekterne af Det Frie Forskningsråds finansiering af postdoc-stillinger i perioden 2001-2009. Evalueringen er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd og Styrelsen for Forskning og Innovation. Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse og download evalueringen fra styrelsens hjemmeside. (21.01.13)

2012

Kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning

Social- og Integrationsministeriet og Uddannelsesministeriet har den 23. november 2012 udgivet en ny rapport, der kortlægger dansk social- og velfærdsforsknings omfang, videnspredning og samarbejde med den omgivende sociale sektor. Kortlægningen er baseret på fire delundersøgelser, der er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse. Udgivelsen består af en hovedrapport og en delrapport, der indeholder uddybende beskrivelser af delundersøgelsernes metoder og resultater. Læs Uddannelsesministeriets pressemeddelelse og download rapporterne fra ministeriets hjemmeside.


Lise Degn fra CFA får tildelt "EAIR Outstanding Paper Award 2012"

Lise Degn, ph.d.-studerende ved Dansk Center for Forskningsanalyse, har fået tildelt "EAIR Outstanding Paper Award 2012" for bedste paper forfattet af en "younger researcher", dvs. en forsker under 35 år, fra EAIR – The European Higher Education Society ved selskabets årlige konference. (21.09.12)


Ny bog: Ulrich Beck. An Introduction to the Theory of Second Modernity and the Risk Society

Seniorforsker Mads P. Sørensen fra Dansk Center for Forskningsanalyse har sammen med Allan Christiansen skrevet bogen Ulrich Beck. An Introduction to the Theory of Second Modernity and the Risk Society, som netop er udkommet på forlaget Routledge. I bogen giver de to forfattere en grundig introduktion til den tyske sociolog Ulrich Becks teoriunivers med fokus på teorierne om risikosamfundet og det andet moderne. Læs mere her: www.routledge.com/books/details/9780415693691/ (28.08.12)


Forskningsprojekt stiller skarpt på ligestilling

Et nyt forskningsprojekt på Dansk Center for Forskningsanalyse har fået bevilliget 5 millioner euro. Projektet skal undersøge, hvordan udvalgte europæiske vidensinstitutioner kan indrette deres organisation, så de fremmer kvindelige forskere og lederes karriere. (13.04.12)


Ny bog: Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet

Dansk forskningspolitik efter årtusindskiftet tegner for første gang et bredt, dækkende billede af den nyere danske forskningspolitik og gennemgår reform for reform de beslutningsprocesser, der ligger bag forandringen, og de konsekvenser, som dette forskningspolitiske skift vil få i fremtiden. Bogen er redigeret af Kaare Aagaard og Niels Mejlgaard, Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab. (02.04.12)


Rapport om arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner

Dansk Center for Forskningsanalyse på Institut for Statskundskab har gennemført en survey-undersøgelse blandt ansatte ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Undersøgelsens afsæt har været et ønske om at belyse medarbejdereffekterne af fusionen mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter, hvordan de ansatte har oplevet fusionsprocessen samt hvordan den efterfølgende har påvirket deres arbejdsvilkår og karrierevalg. Rapporten, tabelsamling og spørgeskema findes her:

For yderligere information: Carter Bloch (carter.bloch@cfa.au.dk; tlf.: 8716 5901) eller Kaare Aagaard (ka@cfa.au.dk; tlf.: 8716 5236).
Undersøgelsen er blevet finansieret af Dansk Magisterforening. (23.03.12)


Ny masteruddannelse skal styrke danske forskningsinstitutioner

Dansk Center for Forskningsanalyse på Institut for Statskundskab står bag Danmarks første masteruddannelse, der henvender sig direkte til ansatte på forsknings- og videregående uddannelsesinstitutioner. Deltagerne får del i den nyeste viden på området og lærer at lede udviklingsprojekter. (10.02.12)

2011

Ny evaluering af Det Frie Forskningsråds støtte til forskningsprojekter offentliggjort

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har den 27. oktober 2011 offentliggjort en ny evaluering, ’Evaluering af virkemidlet ”forskningsprojekter” i Det Frie Forskningsråd’, der dokumenterer de effekter, som Det Frie Forskningsråds støtte til forskningsprojekter i perioden 2001-2009 har haft på forskningen, forskerne og forskningsmiljøerne. Evalueringen er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af Forsknings- og Innovationsstyrelsen. Læs Forsknings- og Innovationsstyrelsens pressemeddelelse og download evalueringen fra styrelsens hjemmeside. (01.11.11)


International konference: Gendering Science and Technology - Experimental Horizons of Structural Change

Dansk Center for Forskningsanalyse inviterer alle interesserede til at deltage i den internationale konference, Gendering Science and Technology - Experimental Horizons of Structural Change, der finder sted i Bruxelles d. 7. november 2011 som del af FP7-projektet "WHIST - Women's careers hitting the target: gender management in scientific and technological research". (27.10.11)


Ti ingeniørstuderende vinder 1000 kroner

Ti vindere er trukket tilfældigt ud blandt de mange, som har svaret på den spørgeskemaundersøgelse, som i maj måned blev sendt ud til alle Danmarks ingeniørstuderende årgang 2010. Undersøgelsen udføres af ph.d.-studerende Sanne Haase, Dansk Center for Forskningsanalyse. (02.08.11)


Nordisk rapport om 10 års forskningspolitisk debat

Resultaterne fra en komparativ undersøgelse af den offentlige debat om forskningspolitik i de nordiske lande i perioden 1998-2007 er netop blevet offentliggjort i en ny rapport fra NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Undersøgelsen har fra Danmark haft deltagelse af Karen Siune, Dansk Center for Forskningsanalyse. (29.03.11)


Kronik om klimaforandringer versus atomkraft

Kronik af seniorforsker Mads P. Sørensen og forskningsleder Niels Mejlgaard fra Dansk Center for Forskningsanalyse på Videnskab.dk: Nye forskningsresultater viser, at opbakningen til både de bæredygtige energiteknologier og atomkraft stiger. Hvor atomkraft tidligere var et ikon på fremkomsten af nye menneskeskabte og teknologirelaterede risici, ser europæerne nu atomkraft som en del af løsningen på problemet med den globale opvarmning. Kronikken kan læses her.


Radioudsendelse om atomkraft og risikosamfund

”Klimafrygt giver støtte til atomkraft” var titlen på en radioudsendelse, som blev sendt d. 27. februar 2011 på DR P1. Her medvirkede seniorforsker ved Dansk Center for Forskningsanalyse Mads P. Sørensen. Udsendelsen handler bl.a. om sammenhængen mellem den tyske sociolog Ulrich Becks tanker om Risikosamfundet og den stigende interesse for atomkraft blandt europæerne. Udsendelsen tager afsæt i Eurobarometerrapporten Europeans and Biotechnology in 2010. Winds of change?, som forskningsleder Niels Mejlgaard fra Dansk Center for Forskningsanalyse er medforfatter til. Udsendelsen kan høres her.


Samfundsvidenskabelig forskning i Nature Biotechnology

Nye forskningsresultater omkring tendenser og mønstre i europæernes opfattelser af en række kontroversielle teknologier inden for regenerativ medicin, syntetisk biologi, nanoteknologi, industriel bioteknologi m.v. er netop blevet publiceret i verdens førende tidsskrift inden for bioteknologisk forskning. Resultaterne baserer sig på den seneste eurobarometer-undersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af befolkningen i 32 europæiske lande. Niels Mejlgaard, der er forskningsleder på Dansk Center for Forskningsanalyse, har deltaget i udvikling og analyser af undersøgelsen, og han er medforfatter til artiklen i Nature Biotechnology. Det samlede EU-finansierede forskningsprojekt omkring ”Sensitive Technologies and European Public Ethics” ledes af George Gaskell, pro-director ved London School of Economics and Political Science, LSE. Se artiklen her.


Sanne Haase fra CFA får H-STAR scholarship

Sanne Haase, ph.d.-studerende på Dansk Center for Forskningsanalyse (CFA), er af Forsknings- og Innovationsstyrelsen blevet bevilliget et H-STAR visiting scholarship på 2 måneder i efteråret 2011 ved et af verdens højest rankede universiteter, Stanford University i Californien.


Gæsteforsker fra Vaal University of Technology på CFA

Dr. Malefane Johannes Lebusa fra Vaal University of Technology i Sydafrika kommer d. 1. februar 2011 til CFA på et 3 måneders Coimbra Group stipendium. På Vaal University of Technology er Dr. Lebusa koordinator for universitetets entrepreneurship program, hvor han bl.a. arbejder med at implementere entrepreneurship i alle universitetets fagdiscipliner.

2010

Vinderen af 10.000 kroner er fundet

Rikke Hansen, der læser til civilingeniør i byggeteknologi på DTU, blev den heldige vinder af 10.000 kroner. Pengepræmien er udtrukket blandt samtlige nyindskrevne ingeniørstuderende, som har besvaret spørgeskemaet om deres forventninger til ingeniørstudiet og til det arbejdsliv, der venter dem, når de bliver færdige som ingeniører. (04.11.10)


Nyt EAN-nummer

Dansk Center for Forskningsanalyses EAN-nummer er nu: 5798000419629


"Forskning" er temaet for fire udsendelser på DR’s P1

"Forskning" er det overordnede tema for DR’s P1-program Apropos i uge 17, 2010. I fire udsendelser belyses forskningen fra forskellige vinkler: Forskning og historie; Forskning og frihed; Forskning og erhvervsliv; Forskning og formidling. Blandt deltagerne i udsendelserne er centerleder Ebbe K. Graversen og forskningsleder Karen Siune fra Dansk Center for Forskningsanalyse. Læs mere og hør udsendelserne på Apropos’ hjemmeside.


CESAU - nyt center skal sætte spot på sociologien

Et nyt center har set dagens lys på Aarhus Universitet. Center for Sociologiske Studier (CESAU) har til formål at understøtte og udvikle sociologisk undervisning og forskning ved Aarhus Universitet. Centeret åbner officielt mandag den 19. april 2010 med foredrag og reception for alle interesserede. Se pressemeddelelse fra CESAU her.


Nordic R&D statistics 2008

NIFU STEP præsenterer en oversigt over udgifterne til forskning og udviklingsarbejde i de nordiske lande. (25.03.10)


Focus on Higher Education in Europe 2010: The impact of the Bologna Process

Ny rapport fra Eurydice-netværket giver et overblik over reformerne af de videregående uddannelser i de 46 europæiske lande, der deltager i Bologna-processen. (08.03.10)

Nyhedsarkiv