Myndighedsrettede opgaver

Dansk Center for Forskningsanalyse har ud over at udføre forskning i forskning, innovation, forsknings-, innovations- og universitetspolitik også til formål at bidrage til bredere vidensdeling og kompetenceopbygning relateret til centrets forskningsområder. Centret udfører i den sammenhæng en række myndighedsrettede opgaver, herunder evalueringer, analyser og udredningsarbejde.

Nedenfor kan du se nogle af de opgaver, der inden for de senere år er blevet gennemført ved Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af danske og udenlandske myndigheder og organisationer.

Effekten af den danske deltagelse i EU’s rammeprogrammer for forskning

Styrelsen for Forskning og Innovation offentliggjorde i september 2015 en rapport, der beskriver effekten af den danske deltagelse i EU’s 6. og 7. rammeprogrammer for forskning (FP6 og FP7). Rapporten består af en række forskellige analyser, bl.a. en bibliometrisk analyse af gennemslagskraften af danske videnskabelige publikationer knyttet til projekter finansieret af FP6 og FP7. Den bibliometriske analyse er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse.

Rekvirent: Styrelsen for Forskning og Innovation

Rapport: Effects of participation in EU framework programmes for research and technological development – for researchers, institutions and private companies in Denmark

Bibliometrisk analyse: Technical Annex 1: Bibliometric analyses of publications from Danish PIs linked to EU Framework Programs 6 and 7

Publiceringsdato: 9. september 2015

Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse (09.09.15).

Analyse af to svenske universitets- og högskolereformer

Sveriges Riksdag vedtog i 2010 to reformer af det svenske system for videregående uddannelse, en autonomireform og en kvalitetsreform. På opdrag af Sveriges Riksdags Utbildningsutskott gennemfører Dansk Center for Forskningsanalyse i perioden fra medio 2013 til starten af 2016 et opfølgningsprojekt om implementering og effekter af de to reformer. Riksdagens Utbildningsutskott har i april 2015 offentliggjort opfølgningsprojektets hovedrapport, der sammenfatter hovedresultaterne af projektets fire delundersøgelser. Resultaterne af de enkelte delundersøgelser er offentliggjort i separate delrapporter. Den ene af delundersøgelserne, den casestudiebaserede undersøgelse, er opdelt i to faser, hvoraf den første er gennemført i 2014, og den anden fase gennemføres i slutningen af 2015 og afrapporteres i foråret 2016.

Rekvirent: Utbildningsutskottet, Sveriges Riksdag

Projektperiode: 2013-2016

Hovedrapport: Autonomi och kvalitet - ett uppföljningsprojekt om implementering och effekter av två högskolereformer i Sverige. Huvudrapport (15.04.15)

Delrapporter:

Kortlægning af dansk forskning i Forskning og innovation

På opdrag af Styrelsen for Forskning og Innovation har Dansk Center for Forskningsanalyse fra december 2013 til september 2014 gennemført en undersøgelse med det formål at kortlægge forskningsfeltet ”Forskning og innovation”. Undersøgelsen omfatter to surveys, hhv. for forskere og institutledere, interviews med nøglepersoner samt en bibliometrisk analyse af forskningsfeltet. Resultaterne af undersøgelsen præsenteres i rapporten ”Mapping Danish Research on Research and Innovation”.

Rekvirent: Styrelsen for Forskning og Innovation

Rapport: Mapping Danish Research on Research and Innovation

Publiceringsdato: 18. februar 2015

Evaluering af Det Frie Forskningsråd

Styrelsen for Forskning og Innovation har i oktober 2014 offentliggjort en evaluering af Det Frie Forskningsråd. Evalueringen baserer sig blandt andet på en bibliometrisk analyse af videnskabelige artikler tilknyttet bevillinger fra Det Frie Forskningsråd i perioden 2005 til 2008. Den bibliometriske analyse er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse.

Rekvirent: Styrelsen for Forskning og Innovation

Evalueringsrapport: Evaluation of the Danish Council for Independent Research

Bibliometrisk analyse: Analyses of the scholarly and scientific output from grants funded by the Danish Council for Independent Research from 2005 to 2008

Publiceringsdato: 21. oktober 2014

Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse (21.10.14).

Evaluering af den norske publiceringsindikator

På opdrag af det norske Universitets- og høgskolerådet gennemførte Dansk Center for Forskningsanalyse i løbet af efteråret 2013 en evaluering af den norske publiceringsindikator. Hovedformålet med evalueringen var at undersøge, om formålet med publiceringsindikatoren, der blev indført på de norske universiteter og høgskoler i 2006, er blevet opfyldt: Har indikatoren ansporet til mere forskning, og forskning af højere kvalitet?

Rekvirent: Universitets- og høgskolerådet, Norge

Evalueringsrapport: Evaluering af den norske publiceringsindikator

Publiceringsdato: 16. januar 2014

Læs Universitets- og høgskolerådets meddelelse om evalueringsrapporten i forbindelse med offentliggørelsen (16.01.14).

Evaluering af Danmarks Grundforskningsfond

Styrelsen for Forskning og Innovation offentliggjorde i december 2013 en evaluering af Danmarks Grundforskningsfond. Evalueringen er blandt andet baseret på en bibliometrisk analyse af publikationer fra Centres of Excellence under Grundforskningsfonden. Den bibliometriske analyse er udarbejdet af Jesper W. Schneider fra Dansk Center for Forskningsanalyse og Rodrigo Costas fra Centre for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University.

Rekvirent: Styrelsen for Forskning og Innovation

Evalueringsrapport: Evaluation of The Danish National Research Foundation

Bibliometrisk analyse: Bibliometric analyses of publications from Centres of Excellence funded by the Danish National Research Foundation

Publiceringsdato: 16. december 2013

Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse (16.12.13).

Køn og forskning i Det Frie Forskningsråd

Styrelsen for Forskning og Innovation har i marts 2013 udgivet rapporten ”Køn og forskning i Det Frie Forskningsråd”. Rapporten giver et overblik over centrale emner og relevant datamateriale vedrørende kønsfordelingen i den danske forskningsverden, og ser nærmere på kønsaspektet i forhold til Det Frie Forskningsråds praksis. Rapporten og tilhørende tabelsamling er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af Det Frie Forskningsråd.

Rekvirent: Det Frie Forskningsråd

Rapport og tabelsamling: Køn og forskning i Det Frie Forskningsråd

Publiceringsdato: 13. marts 2013

Rapporten er udgivet i forbindelse med Det Frie Forskningsråds forskningskonference ”Køn, forskning og excellence” den 14. marts 2013. Læs mere om konferencen: DFF’s forskningskonference 2013.

Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd

Dansk Center for Forskningsanalyse gennemførte i 2012 på opdrag af bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd (DFF) og Styrelsen for Forskning og Innovation en evaluering af rådets finansiering af postdocforløb, både individuelt finansierede postdocstipendier og postdocstillinger, som er indlejret i andre typer bevillinger, i perioden fra 2001 til 2009. Perioden dækker både aktiviteter for de seks statslige forskningsråd indtil 2004 og de fem faglige forskningsråd samlet under DFF fra 2004.

Rekvirent: Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd og Styrelsen for Forskning og Innovation

Evalueringsrapport: Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd

Publiceringsdato: 19. december 2012

Læs Styrelsen for Forskning og Innovations pressemeddelelse (19.12.12).

Kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning

Social- og Integrationsministeriet og Uddannelsesministeriet har i november 2012 udgivet en rapport, der kortlægger dansk social- og velfærdsforsknings omfang, videnspredning og samarbejde med den omgivende sociale sektor. Kortlægningen er baseret på fire delundersøgelser, der er gennemført af Dansk Center for Forskningsanalyse. Udgivelsen består af en hovedrapport og en delrapport, der indeholder uddybende beskrivelser af delundersøgelsernes metoder og resultater.

Rekvirent: Social- og Integrationsministeriet og Uddannelsesministeriet

Rapporter: Kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning

Publiceringsdato: 23. november 2012

Læs Uddannelsesministeriets pressemeddelelse (23.11.12).

Undersøgelse af arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner

Dansk Center for Forskningsanalyse gennemførte fra november 2011 til januar 2012 en survey-undersøgelse blandt ansatte ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner. Undersøgelsens afsæt var et ønske om at belyse medarbejdereffekterne af fusionen i 2007 mellem sektorforskningsinstitutioner og universiteter, hvordan de ansatte har oplevet fusionsprocessen, samt hvordan den efterfølgende har påvirket deres arbejdsvilkår og karrierevalg.

Rekvirent: Dansk Magisterforening

Rapport: Arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner

Tabelsamling: Arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner - Tabelsamling

Spørgeskema: Arbejdsvilkår ved de tidligere og nuværende sektorforskningsinstitutioner - Spørgeskema

Publiceringsdato: 23. marts 2012

Evaluering af Det Frie Forskningsråds støtte til forskningsprojekter

Forsknings- og Innovationsstyrelsen offentliggjorde i oktober 2011 en evaluering, Evaluering af virkemidlet "forskningsprojekter" i Det Frie Forskningsråd, der dokumenterer de effekter, som Det Frie Forskningsråds støtte til forskningsprojekter i perioden 2001-2009 har haft på forskningen, forskerne og forskningsmiljøerne. Evalueringen er udarbejdet af Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af Forsknings- og Innovationsstyrelsen.

Rekvirent: Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Evalueringsrapporter: Evaluering af virkemidlet "forskningsprojekter" i Det Frie Forskningsråd

Publiceringsdato: 27. oktober 2011

Læs Forsknings- og Innovationsstyrelsens pressemeddelelse (27.10.11).

Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelser

Siden 2010 har Dansk Center for Forskningsanalyse på opdrag af AU Studier gennemført Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelser. AU’s årlige beskæftigelsesundersøgelser omfatter professionsbachelorer, bachelorer, kandidater og ph.d.er henholdsvis et og fem år efter deres uddannelsesafslutning på AU. Fra 2012 er det kun bacheloruddannelser, hvor en stor del af dimittenderne af forskellige årsager ikke fortsætter på en kandidatuddannelse på AU, der er omfattet af undersøgelsen blandt bachelorer. Ud over de årlige beskæftigelsesundersøgelser blev der i 2012 gennemført en beskæftigelsesundersøgelse for masterdimittender fra AU.

Rekvirent: AU Studier, Aarhus Universitet

Publikationer: Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelser

Evaluering af forskningsrådenes støtte til fremme af karriere

Dansk Center for Forskningsanalyse gennemførte i 2009 på opdrag af Forsknings- og Innovationsstyrelsen en evaluering af forskningsrådssystemets virkemidler (støtteformer) til karrierefremme udmøntet i indsatser rettet mod henholdsvis forskere, der er i begyndelsen af deres karriereforløb, og kvindelige forskere i perioden 2001-2008 samt programmet "Female Researchers in Joint Action" (FREJA) fra 1998.

Rekvirent: Forsknings- og Innovationsstyrelsen

Evalueringsrapporter: Forskningsrådenes virkemidler til fremme af karriere

Publiceringsdato: 23. marts 2010