Statskundskabs-studerende ved Aarhus Universitet får pris for bedste bacheloropgave

Kristina Jessen Hansen fra Institut for Statskundskab modtog den 13. marts Selskab for Surveyforsknings pris for bedste bacheloropgave 2011.

14.03.2012

Kristina Jessen Hansen vinder prisen for opgaven Fortjenstfuldhedsheuristikken: Et led i konsistent holdningsdannelse, fordi den, som det hedder i indstillingen, "på fremragende vis demonstrerer både nytænkende og nyskabende arbejde i forhold til at anvende surveymetode [dvs. undersøgelser vha. spørgeskema] til at belyse en vigtig substantiel problemstilling". Med prisen følger en præmie på 5.000 kr. Opgaven er indleveret ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet i juni 2011 med lektor Rune Slothuus som vejleder.

Grundlæggende værdier og opfattelsen af kontanthjælpsmodtagere

Når borgere skal tage stilling til velfærd, er to ting vigtige: dels folks grundlæggende værdier og dels, hvordan folk opfatter dem, der skal modtage hjælp. Hvis man opfatter folk som syge og uheldige, vil man gerne støtte op om velfærdsordningerne. Hvis man derimod opfatter folk som dovne, bliver man skeptisk over for velfærdsordninger.

Tidligere har en gruppe forskere ved Institut for Statskundskab i Århus gennemført en omfattende undersøgelse af, hvorledes folks værdier og deres opfattelse af disse ting spiller sammen. Undersøgelsen konkluderede, at folk er følsomme over for oplysninger (cues) om, hvorvidt folk har fortjent hjælp (deservingness) – faktisk så følsomme, at disse oplysninger overskygger betydningen af borgernes grundlæggende værdier. (Se Michael Bang Petersen, Rune Slothuus, Rune Stubager & Lise Togeby. "Deservingness versus values in public opinion on welfare: The automaticity of the deservingness heuristic." European Journal of Political Research 50 (1), 2011, s. 24-52).

Holdningsdannelse med følelserne

Kristina argumenterer i sin bacheloropgave for, at denne tidligere undersøgelse har overvurderet betydningen af deservingness, fordi man ikke har undersøgt de vigtigste værdier. Den tidligere undersøgelse fokuserede på egalitære værdier, dvs. værdier, der vedrører samfundets økonomiske omfordeling. Kristina argumenterer for, at man skal se på mere nære og følelsesbaserede værdier. Hun udvikler derfor en skala til måling af humanitære værdier, dvs. værdier, der vedrører folks grundlæggende ønske om at hjælpe folk i nød. Kristina tester ved hjælp af et surveyeksperiment disse værdier, og undersøgelsen viser, at deservingness (fortjenstfuldhed) ikke er afgørende for alle, men kun er vigtig for borgere med humanitære værdier.

Opgavens bidrag til surveyforskningen

I indstillingen hedder det bl.a.:

  • Forfatteren har tilrettelagt sit surveyeksperiment på en måde, som både giver mulighed for at replicere resultater fra et tidligere eksperiment (Petersen, Slothuus, Stubager & Togeby 2011) – og derved sikre konsistens med tidligere fund og dermed tiltro til det konkrete design – og gå videre end tidligere studier ved at indbygge nye elementer i surveydesignet. Denne fremgangsmåde er eksemplarisk for, hvordan kumulativ surveyforskning bør bedrives.
  • Forfatteren udvikler som den første Feldman & Steenbergens (2001) skala for humanitære værdier til brug i en dansk survey, og skalaens validitet og reliabilitet analyseres omhyggeligt. Derved giver opgaven et grundlag, som andre surveyforskere kan bygge videre på.
  • Forfatteren tilrettelægger og gennemfører sit eget surveyeksperiment, som på forskellige punkter udbygger tidligere eksperimentelle studier inden for området. Derved demonstrerer Kristina Jessen Hansen, at hun kan arbejde kreativt og målrettet med at designe materiale til brug i en survey.
  • Forfatteren analyserer de indsamlede surveydata på kompetent vis med brug af state of the art-metoder, og resultaterne præsenteres præcist, gennemskueligt og pædagogisk.
  • Opgaven er velargumenteret og demonstrerer forfatterens evne til at udvikle et selvstændigt argument, der samtidig underkastes en rigid empirisk efterprøvning med original brug af surveydesign og –analyse.

Alt i alt viser Kristina Jessen Hansens bacheloropgave dermed på fornem vis, hvordan udvikling af nye surveymål i kombination med et kreativt surveyeksperiment kan bidrage til nye substantielle indsigter. Hendes faglige engagement understreges af, at hun allerede er i gang med at bearbejde opgaven med henblik på at indsende den som artikel til tidsskriftet Politica.

Yderligere information

Detaljer kan fås ved henvendelse til opgavens forfatter eller vejleder:

 


Om selskabet
Selskab for Surveyforskning har til formål at være forum for tværvidenskabelig diskussion og erfaringsudveksling i forhold til fremme af forskning i og anvendelse af surveymetoder, dvs. undersøgelser ved hjælp af spørgeskemaer. Selskabet har desuden til formål at udveksle viden med beslægtede selskaber såvel nationalt som internationalt.

Om prisen
Selskab for Surveyforskning uddeler hvert år en pris til hhv. et speciale og en større

eksamensopgave (herunder bacheloropgaver), hvori surveyforskning indgår som et centralt
element. Formålet med prisen er at øge studerendes interesse for at benytte surveyforskning samt
at sætte fokus på studerende med kvalifikationer inden for surveyforskning. Prisen gives til et
speciale/en opgave, der er nytænkende og nyskabende i forhold til et eller flere af følgende
elementer: anvendelsen af surveymetoden, teorien bag surveys og surveymetode, præsentation af
surveyresultater (fx grafisk) samt formidlingen af surveyresultat. Det vindende speciale og den vindende opgave præmieres hver med 5.000 kr. Priserne overrækkes ved selskabets årlige generalforsamling.

Website: www.surveyselskab.dk


Priser